27 Σεπτεμβρίου, 2017

Έχουν επιβληθεί πρόστιμα για την θαλάσσια ρύπανση από το ναυάγιο της Σαλαμίνας;

Έχουν περάσει πάνω από δεκαπέντε μέρες από το καταστροφικό για τον Σαρωνικό ατύχημα που προκλήθηκε από το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» στην Σαλαμίνα και το τοπίο παραμένει θολό όσον αφορά στην επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων και προστίμων.

Σε ερώτησή του προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης ο βουλευτής Β΄ Αθηνών με το ΠΟΤΑΜΙ Γρηγόρης Ψαριανός, αναφερόμενος στον Νόμο 4037/12 (ΦΕΚ 10 / 30-1-2012) με τον οποίο θεσπίζονται σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις όταν προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο τα αρμόδια υπουργεία έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή διοικητικών προστίμων κι εάν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις τι ύψους πρόστιμα αφορούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Νόμο, στους υπαίτιους σοβαρής υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος που προκλήθηκε από την απόρριψη ρυπογόνων ουσιών όπως αυτή που προκάλεσε το «Αγία Ζώνη ΙΙ», προβλέπεται επιβολή προστίμων που φτάνουν σε ύψος έως και 1.200.000 ευρώ.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργούς :
1) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2) Εσωτερικών
3) Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: «Επιβολή διοικητικών προστίμων στους υπαίτιους για την ρύπανση στον Σαρωνικό»

Με τον Νόμο 4037/12 (ΦΕΚ 10 / 30-1-2012) «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις», θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και αναλογικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όταν προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική ποινική προστασία του.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 «Διοικητικές κυρώσεις», προβλέπεται σαφώς η επιβολή προστίμου μέχρι 60.000 ευρώ στους υπαίτιους υποβάθμισης της θάλασσας που προκλήθηκε από την απόρριψη ρυπογόνων ουσιών (πετρέλαιο, επιβλαβείς υγρές ουσίες κ.α.) ενώ σε περίπτωση σοβαρής υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος, όπως εν προκειμένω αυτή που προκάλεσε το «Αγία Ζώνη ΙΙ» επιβάλλεται πρόστιμο έως 1.200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση δε που αποδειχθεί, ότι το έγκλημα διαπράχθηκε προς όφελος του νομικού προσώπου ή τρίτου, τα νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με επιπλέον πρόστιμο 500.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, σήμερα, μετράμε ήδη 17 ολόκληρες ημέρες από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ»,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχετε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων για την επιβολή των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νόμο;
2. Εάν όχι για ποιους λόγους δεν έχετε ακόμη προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων και πότε σχεδιάζετε να το πράξετε;
3. Εάν ναι πότε εκδόθηκαν οι αποφάσεις και τι ύψους πρόστιμα αφορούν;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Αθήνα, 26.09.2017