2 Οκτωβρίου, 2017

Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει αξιοκρατικά η επιλογή προϊσταμένων στις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ;

Χρειάστηκε να περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια από την θέσπιση του σχετικού Νόμου, για να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ενώ σε όλο το διάστημα αυτό η επιλογή βασιζόταν, κατά τα ειωθότα, στις επιλογές των πολιτικών προϊσταμένων.

Συνάμα, μέχρι και σήμερα αναμένεται η εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, για την οποία ο βουλευτής Β΄ Αθηνών με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός, με ερώτησή του ζητεί να πληροφορηθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης πότε προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή, όπως επίσης γιατί υπήρξε αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενώ βεβαίως θίγει και το γεγονός ότι στις διαδικασίες επιλογής προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση στην προφορική συνέντευξη, κάτι που από τα πράγματα υπονομεύει σοβαρά την αξιοκρατία και ελλοχεύει τον κίνδυνο της επιλογής με κριτήρια κομματικής ή άλλης εγγύτητας.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Με τρία χρόνια καθυστέρηση η αξιολόγηση Προϊσταμένων στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Μόλις αυτή την εβδομάδα, 3 χρόνια μετά την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2017, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η υπ. αριθμ. 99400/ΕΥΘΥ 727/ 18.09.2017 Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σημειώνεται ότι, ήδη από το 2014 με τον Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 39 «Τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους» προβλέπονταν η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την επιλογή των προϊσταμένων.

Η Απόφαση αυτή ήρθε 3 χρόνια μετά και αφού στις περισσότερες Ειδικές Υπηρεσίες η επιλογή προϊσταμένων βασίζονταν στις επιλογές του εκάστοτε Πολιτικού Προϊσταμένου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Πώς αιτιολογείτε αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων, η οποία προβλεπόταν ήδη από τον παραπάνω νόμο από το 2014;

2. Πόσο άμεσα σκοπεύετε να προβείτε στην εφαρμογή της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης;

3. Εκτιμάτε ότι η αυξημένη μοριοδότηση της δομημένης συνέντευξης στο άθροισμα του συνόλου των μορίων, η οποία ισχύει για την συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, εξασφαλίζει την αξιοκρατία και την επιλογή των ουσιαστικά ικανότερων για αυτές τις θέσεις ευθύνης και πώς αποφεύγεται ο ενδεχόμενος κίνδυνος να προκριθούν με κριτήρια κομματικής ή άλλης εγγύτητας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών