Καταστατικό

1.Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα.
Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία «TO ΠΟΤΑΜΙ» ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι η λέξη «ΠOTAMI» και ένας κύκλος στη βάση του οποίου βρίσκονται δύο κυμματιστές γραμμές. Η σφραγίδα του Κινήματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα του Κινήματος και το έτος ίδρυσης.

2. Σκοπός και αρχές λειτουργίας του Κινήματος.
Το Ποτάμι είναι ένα πολιτικό Κίνημα για τη Δικαιοσύνη, την Εργασία, την Παιδεία. Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής. Για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, παραγωγική και ευημερούσα, που να συμμετέχει ως αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής λειτουργίας και ολοκλήρωσης.

2.1. Πολιτικές αρχές.
Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η αειφόρος ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης «πράσινης πολιτικής», η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες και η ισότιμη πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, η αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ο διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία, η ρήξη με το πελατειακό - κομματικό κράτος.

2.2. Αρχές λειτουργίας.
Το Ποτάμι λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των μελών του, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας διαδικασίες άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα Μέλη και τα όργανα του Κινήματος. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα. Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας του Ποταμιού και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες είτε στο Κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα είτε στο Κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα σώματα που τα εξέλεξαν και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν τα ίδια τα όργανα. Τα Μέλη οφείλουν να προβάλλουν τις απόψεις τους εντός των συλλογικών οργάνων και των οργανώσεων όπου συμμετέχουν. Οι προτάσεις των οργανώσεων του Κινήματος προς τα κεντρικά όργανα, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις προτάσεις της μειοψηφίας, εφόσον αυτές έχουν υποστηριχθεί τουλάχιστον από το 1/3 των μελών.

3. Τα Mέλη - Δικαίωμα και διαδικασία εγγραφής.
Μέλος στο Ποτάμι μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας καθώς και κάθε πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του, αποδέχεται τις αρχές του Κινήματος και δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού κόμματος. Η εγγραφή του Μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του Κινήματος. Τα αρμόδια όργανα δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός νέου μέλους αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του αντιβαίνουν στις αρχές του Κινήματος.

3.1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών.
Τα Μέλη του Ποταμιού είναι πρώτα από όλα ενεργοί πολίτες. Συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του Κινήματος: εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Κινήματος καθώς και σε τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές ψηφοφορίες ή διαβουλεύσεις που διεξάγονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με φυσική παρουσία. Τα Μέλη προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους του Ποταμιού και αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή του. Η πολιτική και γενικότερη στάση τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του Κινήματος και όλες τις ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού. Από την πλευρά του, το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε Μέλος το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό.

3.2. Εκπροσώπηση Μελών.
Το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότερη δυνατή εκπροσώπηση των Μελών του καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας στα όργανά του. Δεν επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στην ίδια θέση για περισσότερα από 8 συνεχόμενα έτη.

3.3. Ομάδες και Κοινότητες Μελών.
Το Κίνημα οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο σε Τοπικές Ομάδες, με βάση τον τόπο κατοικίας ή σε επαγγελματικές ομάδες με βάση την απασχόληση των Μελών του. Κάθε Τοπική Ομάδα Μελών έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέσεις, αλλά και δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος απευθείας στα κεντρικά όργανα του Κινήματος. Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργούν και θεματικές ή επαγγελματικές κοινότητες Μελών. Οι νέοι του Κινήματος μπορούν να συγκροτούν αντιστοίχως Κοινότητες Νέων. Σε κάθε Ομάδα Μελών ή Κοινότητα Νέων εκλέγεται, με καθολική ψηφοφορία των Μελών, Γραμματεία, αποτελούμενη από ένα έως τρία μέλη, ανάλογα με τη δύναμη της ομάδας ή της κοινότητας και λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό Κανονισμό της. Τα Μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό συγκροτούν Τοπικές Ομάδες Εξωτερικού. Κάθε Τοπική Ομάδα Εξωτερικού εκλέγει έναν γραμματέα, όμως ως σύνολο συγκροτούν μία Κοινότητα («Κοινότητα Εξωτερικού) με κοινή γραμματεία.

3.4. Τομείς Πολιτικής.
Το Κίνημα οργανώνεται σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής. Τα Μέλη του Ποταμιού, εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε Τοπικές Ομάδες, να συμμετέχουν και σε Τομείς Πολιτικής. Οι εκάστοτε Τομείς Πολιτικής ορίζονται από το Πολιτικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Αντιπροέδρου. Έργο τους είναι η διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και η παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.5. Οικονομικές υποχρεώσεις μελών.
Τα Μέλη συνδράμουν οικονομικά το Ποτάμι. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γραμματέα Οργανωτικού. Επιπλέον, τα Μέλη οφείλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενισχύουν το Κίνημα με την πώληση κουπονιών και με άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από τον Γραμματέα Οργανωτικού.

3.6. Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους.
Επέρχεται είτε οικειοθελώς, με απλή δήλωση του Μέλους που γνωστοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Κίνημα, είτε με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, αν το Μέλος δρα εις βάρος των αξιών, των αρχών και των στόχων του Κινήματος. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την ιδιότητα του Μέλους.

4. Το Ανοιχτό Συνέδριο - Αρμοδιότητες.
Το Ανοιχτό Συνέδριο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος, καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής του Κινήματος και έχει την αρμοδιότητα να τροποποιεί το Καταστατικό. Εκλέγει, όπως ορίζεται στους οικείους τόπους του Καταστατικού, τον Επικεφαλής, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων, τους Επικεφαλής της Νεολαίας και τα μέλη της Μεγάλης Συνάντησης των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ). Τέλος, το Συνέδριο εγκρίνει τη διαχείριση των οικονομικών του Κινήματος.

4.1. Σύγκληση.
Το Ανοιχτό Συνέδριο συγκαλείται τακτικά, κάθε χρόνο εντός του Φθινοπώρου και εκτάκτως με απόφαση του Επικεφαλής ή με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας ¾ της ΜΕΣΥΑ ή μετά από αίτημα της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Κινήματος. Η ευθύνη οργάνωσης τόσο της προσυνεδριακής διαδικασίας, όσο και του Συνεδρίου, καθώς και ο καθορισμός της λίστας των συνέδρων που θα μετάσχουν στο Συνέδριο ανήκουν στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία συγκροτείται κατόπιν πρότασης των Γραμματέα Οργανωτικού και Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων και έγκριση του Επικεφαλής. Η ΚΟΕΣ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της και τη λίστα των συνέδρων διαδοχικά και εγκαίρως προ του Συνεδρίου.

4.2. Συγκρότηση.
Το Ανοιχτό Συνέδριο συγκροτείται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και όχι μεγαλύτερο από 80% από Μέλη του Κινήματος (Ομάδα Μελών) και σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και όχι μεγαλύτερο από 40% από φίλους του Κινήματος είτε εκπροσώπους συνεργαζόμενων κινήσεων, που δηλώνουν την υποψηφιότητά τους για σύνεδροι και γίνονται δεκτοί από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ομάδα Φίλων). Οι δύο αυτές Ομάδες μετέχουν ως τέτοιες στις ψηφοφορίες. Όπου στο Καταστατικό γίνεται αναφορά σε ψηφοφορία ή λήψη αποφάσεων από το Συνέδριο, χωρίς διάκριση ομάδας συνέδρων, νοείται ως ενιαία η Ομάδα Μελών και Φίλων. Η ΚΟΕΣ έχει την ευχέρεια να αποφασίσει τον αριθμό των συνέδρων καθώς και τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων από κάθε κατηγορία, με κάθε δημοκρατικό τρόπο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μετά από προκριματικές εκλογές ή με αναλογική γεωγραφική εκπροσώπηση.

4.3. Λειτουργία – Αρμοδιότητες.
Το Συνέδριο συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προεδρείου. Η πρώτη εργασία του είναι η έγκριση των τυχόν προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού, οι οποίες ισχύουν αμέσως εφεξής. Το Συνέδριο εκλέγει τα έξι μονοπρόσωπα καταστατικά όργανα του Κινήματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στους οικείους τόπους του Καταστατικού.

5. Ο Επικεφαλής και ο Αντιπρόεδρος.

5.1. Εκλογή – Θητεία.
Ο Επικεφαλής και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από το Συνέδριο σε συνδυασμούς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που οι συνδυασμοί είναι περισσότεροι από δύο και κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφισάντων. Προκειμένου ένας συνδυασμός υποψηφίου Επικεφαλής-Αντιπροέδρου να υποβάλει την υποψηφιότητά του, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξής της από το 10% των συνέδρων. Κάθε σύνεδρος μπορεί να υπογράψει για την υποστήριξη ενός συνδυασμού υποψηφίων. Οι εν ενεργεία Επικεφαλής και Αντιπρόεδρος δεν απαιτείται να συγκεντρώσουν υπογραφές στην περίπτωση που επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι με τον ίδιο συνδυασμό. Ο Επικεφαλής ή η ΜΕΣΥΑ με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 ή η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κινήματος μπορούν να ζητήσουν διαφορετικό τρόπο εκλογής του Επικεφαλής και του Αντιπροέδρου (π.χ. ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των Μελών ή/και φίλων του Ποταμιού). Σε περίπτωση εκλογής του Επικεφαλής και του Αντιπροέδρου με ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των Μελών και Φίλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους από το 10% των μελών της ΜΕΣΥΑ. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τον τρόπο εκλογής Επικεφαλής και Αντιπροέδρου από το Συνέδριο, έχει η ΚΟΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2. Η θητεία του Επικεφαλής και η θητεία του Αντιπροέδρου διαρκούν από την εκλογή τους για 2 πλήρη έτη και έως το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Μετέχουν αυτοδικαίως στη ΜΕΣΥΑ.

5.2. Αρμοδιότητες Επικεφαλής.
Ο Επικεφαλής εκφράζει και εκπροσωπεί το Κίνημα με βάση τις ιδρυτικές αρχές του Ποταμιού. Προεδρεύει της ΜΕΣΥΑ και του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού. Ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα τις αποφάσεις του Συνεδρίου, την εκφρασμένη σε ψηφοφορίες θέληση των μελών και τις ρυθμίσεις του Καταστατικού. Εάν ο Επικεφαλής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται προσωρινά στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή, συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέου Επικεφαλής εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αντικατάστασης.

5.3. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου.
Ο Αντιπρόεδρος, πέραν των ειδικότερων αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από το παρόν Καταστατικό, αναπληρώνει τον Επικεφαλής όποτε του ζητηθεί και ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται ανά περίπτωση από τον Επικεφαλής. Επίσης μεριμνά για την παραγωγή πολιτικών θέσεων, καθώς και την διασύνδεση της κοινοβουλευτικής δράσης με τους Τομείς Πολιτικής.

6. Το Σώμα των Κοινοβουλευτικών. Σύνθεση.
Οι βουλευτές του Κινήματος, που αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού, μαζί με τους Ευρωβουλευτές του Κινήματος αποτελούν το Σώμα των Κοινοβουλευτικών του Ποταμιού. Το Σώμα των Κοινοβουλευτικών εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος στα κοινοβουλευτικά σώματα που ανήκουν τα μέλη του. Τα μέλη του Σώματος των Κοινοβουλευτικών έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους του Κινήματος. Μετέχουν αυτοδικαίως στη ΜΕΣΥΑ.

6.1. Επιλογή και Ανάδειξη Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Υποψηφιότητες για το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ) μέσα από διαδικασία που ανακοινώνεται εγκαίρως. Το ΣΑΑΣ συνεργάζεται με τον Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων και εν συνεχεία ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων κάνει σχετική εισήγηση στον Επικεφαλής του Κινήματος, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

7. Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ).
Συγκρότηση – Θητεία. Η ΜΕΣΥΑ αριθμεί 100 έως 300 μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ομάδα Μελών του Συνεδρίου. Ο Επικεφαλής του Κινήματος έχει τη δυνατότητα να ορίσει στην ΜΕΣΥΑ ως μέλη, φίλους και προσωπικότητες του Κινήματος κατ' αναλογία του ποσοστού της Ομάδας Φίλων (μη Μελών) του Κινήματος που μετέχουν στο εκάστοτε Συνέδριο.

7.1. Αρμοδιότητες.
Η ΜΕΣΥΑ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων, επέχει θέση Διαρκούς Συνεδρίου και καθορίζει τις μείζονες πολιτικές αποφάσεις του Κινήματος. Δύναται να τροποποιεί το καταστατικό, όμως οι αποφάσεις της περί τροποποίησης μπορούν να ανατραπούν από το Συνέδριο. Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο και εκτάκτως, αν ζητηθεί από τον Επικεφαλής, το Πολιτικό Συμβούλιο ή το 1/3 των μελών της. Η θητεία των μελών της ΜΕΣΥΑ ανανεώνεται κάθε έτος στο τακτικό Συνέδριο. Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ είναι επιφορτισμένα με την ενδυνάμωση των οργανώσεων του Κινήματος, το συντονισμό και την οργάνωση των Τοπικών Ομάδων της περιφέρειας όπου δραστηριοποιούνται και τη διάχυση των αξιών, αρχών και θέσεων του Ποταμιού στην κοινωνία. Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ εκπροσωπούν τις Οργανώσεις, από τις οποίες προέρχονται και λογοδοτούν σε αυτές. Οι αποφάσεις της ΜΕΣΥΑ λαμβάνονται δια της φυσικής παρουσίας των μελών της ή με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης του Ποταμιού από μη φυσικώς παρόντα μέλη, τα οποία, όμως, οφείλουν να έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στον Γραμματέα Οργανωτικού, πριν από την έναρξη εργασιών της ΜΕΣΥΑ.

8. Πολιτικό Συμβούλιο. Συγκρότηση – Θητεία.
Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 έως 21 μέλη. Σε αυτό μετέχουν εκ της θέσεως τους ο Επικεφαλής, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας Οργανωτικού, ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων και οι δύο Επικεφαλής της Νεολαίας. Εννέα μέλη εκλέγονται από τη ΜΕΣΥΑ μετά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του Κινήματος στη ΜΕΣΥΑ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα μέλη του Κινήματος που μετέχουν στη ΜΕΣΥΑ. Στο Πολιτικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει αριθμός φίλων και προσωπικοτήτων του Κινήματος ίσος με το αντίστοιχο ποσοστό που μετέχει στη ΜΕΣΥΑ, κατόπιν πρότασης του Επικεφαλής. Η ΜΕΣΥΑ μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση αιρετών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου εφόσον το ζητήσουν τα 3/5 των παρόντων μελών της.

8.1. Αρμοδιότητες.
Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων και λειτουργεί με ευθύνη του Επικεφαλής του Κινήματος, ο οποίος το συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και εκτάκτως αν ζητηθεί από τον Επικεφαλής ή το 1/3 των μελών του.

9. Ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων.

9.1. Εκλογή-Θητεία.
Ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων εκλέγονται σε συνδυασμούς με σχετική πλειοψηφία από την Ομάδα Μελών του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι συνδυασμοί είναι περισσότεροι από δύο και κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφισάντων. Προκειμένου ένας συνδυασμός υποψηφίου Γραμματέα Οργανωτικού – Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων να υποβάλει την υποψηφιότητά του, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξής της από το 10% των συνέδρων. Κάθε σύνεδρος μπορεί να υπογράψει για την υποστήριξη ενός συνδυασμού υποψηφίων. Οι εν ενεργεία Γραμματέας Οργανωτικού και Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων δεν απαιτείται να συγκεντρώσουν υπογραφές στην περίπτωση που επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι με τον ίδιο συνδυασμό. Κάθε Μέλος του Κινήματος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού και του Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων. Η ΜΕΣΥΑ μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του Γραμματέα Οργανωτικού και του Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων εφόσον το ζητήσουν τα 2/3 των παρόντων μελών της. Η θητεία του Γραμματέα Οργανωτικού και του Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων διαρκεί από την εκλογή του για ένα πλήρες έτος και έως το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Εάν ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο αντικαθίσταται μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο κατόπιν εκλογής σε έκτακτη συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Μετέχουν αυτοδικαίως στη ΜΕΣΥΑ.

9.2. Αρμοδιότητες Γραμματέα Οργανωτικού.
Ο Γραμματέας Οργανωτικού έχει την ευθύνη της περιφερειακής οργάνωσης, των Ομάδων και των Κοινοτήτων μελών, κατανέμει ρόλους σε Μέλη και έχει την ευθύνη για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών και για τη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Κινήματος.

9.3. Αρμοδιότητες Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων.
Ο Γραμματέας Στρατηγικών Δράσεων έχει την ευθύνη των κεντρικών δράσεων του Κινήματος και αναλαμβάνει το σχεδιασμό των προεκλογικών δράσεων του Κινήματος. Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του Κινήματος μέσα από ενέργειες, όπως αυτές εξειδικεύονται με αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.

10. Οι δύο Επικεφαλής της Επιτροπής Νεολαίας.
Εκλέγονται στο Συνέδριο από όλους τους συνέδρους κάτω των 35 ετών. Κατ’ αντιστοιχία προς τους Γραμματείς έχουν την ίδια διάρκεια θητείας και υπάγονται στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου ή και αντικατάστασης από την ΜΕΣΥΑ. Μετέχουν αυτοδικαίως στη ΜΕΣΥΑ.

10.1. Αρμοδιότητες.
Οι Επικεφαλής της Νεολαίας είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία των Κοινοτήτων Νέων. Συνεργάζονται με τον Γραμματέα Οργανωτικού για την οριζόντια διασύνδεση των οργάνων που έχουν υπό την εποπτεία τους. Έχουν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να καταθέτουν στο Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν αυτοδικαίως, προτάσεις για δράσεις και καινοτόμες πολιτικές που προωθούν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των νέων στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

11. Η Επιτροπή Νεολαίας.
Οι νέοι του Κινήματος δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στις Κοινότητες έχουν Μέλη και φίλοι του Κινήματος που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 35. Οι Κοινότητες νέων εκλέγουν εκπροσώπους και αυτοί συγκροτούν την Επιτροπή Νεολαίας, με θητεία ενός έτους. Η Επιτροπή, λειτουργεί υπό την καθοδήγηση των δύο Επικεφαλής Νεολαίας με σκοπό την προώθηση δράσεων και πολιτικών που προωθούν τα συμφέροντα της νέας γενιάς, την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της στην πολιτική ζωή της χώρας και την ανάπτυξη της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

12. Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κινήματος είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης του Καταστατικού και για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεών του. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από τρία Μέλη του Κινήματος και τρεις αναπληρωτές, και εκλέγεται από τη ΜΕΣΥΑ στην πρώτη συνεδρίασή της, αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου έπειτα από ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις. Εάν μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

13. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης.
Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια, από την αρχική καταστατική πρόβλεψη περί του οργάνου αυτού, για την εξέλεγξη της διαχείρισης των πόρων του Κινήματος και για την τήρηση των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων περί των οικονομικών των κομμάτων. Έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου και τη δυνατότητα έκτακτου ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήματος. Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία Μέλη του Κινήματος και τρεις αναπληρωτές, και εκλέγεται από τη ΜΕΣΥΑ έπειτα από ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις. Εάν μέλος της Επιτροπής οικονομικής Διαχείρισης παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

14. Επιτροπή Διαλόγου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπή Διαλόγου που αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Σκοπός της είναι να συζητά απόψεις και προτάσεις των μελών της για τις θέσεις και την πολιτική του Ποταμιού, αλλά και να υποδέχεται προτάσεις από φίλους του Ποταμιού, αποτελώντας έτσι έναν ακόμη δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης μεταξύ της κοινωνίας και του Ποταμιού. Συμβάλλει επίσης στον διάλογο και την συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα και φορείς. Τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου δεν είναι απαραιτήτως Μέλη του Κινήματος. Ο ρόλος της Επιτροπής Διαλόγου είναι συμβουλευτικός στον Επικεφαλής, στον Αντιπρόεδρο και στον Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων. Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει τον Επικεφαλής της Επιτροπής Διαλόγου και τον Αναπληρωτή του. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαλόγου εκλέγεται Γραμματεία από τα μέλη της.

15. Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ).

15.1. Συγκρότηση.
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών συγκροτείται από 11, κατ’ ανώτατο όριο, Μέλη του Κινήματος, που απολαμβάνουν ευρύτερης αποδοχής. Ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου. Στο ΣΑΑΣ δεν δικαιούνται να μετέχουν Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, εκτός αν έχουν δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσουν ξανά βουλευτική ή ευρωβουλευτική έδρα. Τα μέλη του ΣΑΑΣ μπορούν να μετέχουν σε εκλογές μόνο σε τιμητικές θέσεις.

15.2. Αρμοδιότητες.
Το ΣΑΑΣ αξιολογεί τα στελέχη του Κινήματος, συνεργάζεται με τους Γραμματείς του Κινήματος για την αξιοποίηση τους, δύναται να υποβάλει στο Πολιτικό Συμβούλιο εκθέσεις αξιολόγησης των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών αλλά και των ίδιων των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και άλλων μελών κεντρικών οργάνων. Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων των Εθνικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών συνεργάζεται με τον Γραμματέα Στρατηγικών Δράσεων.

16. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας και Διαβούλευσης.

Η πλατφόρμα επιτρέπει επιμέρους συζητήσεις ανά γεωγραφικό Τομέα, Τομέα Πολιτικής και επιμέρους Επιτροπές και διευκολύνει τις διεργασίες της Μεγάλης Συνάντησης των Αντιπροσώπων στη διεξαγωγής ψηφοφοριών επί προτάσεων και θέσεων. Στο Κίνημα λειτουργεί πιστοποιημένο, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφοριών για σημαντικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Ποταμιού. Η λειτουργία του συστήματος οφείλει να είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με απόφαση της ΜΕΣΥΑ ή με πρόταση των οργανώσεων του Ποταμιού στο Πολιτικό Συμβούλιο, μπορούν να διεξάγονται δημοψηφίσματα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας με την συμμετοχή και της Ομάδας Φίλων του Κινήματος. Η χρήση του διαδικτύου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διεύρυνση της συμμετοχικής λειτουργίας του κινήματος. Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ποταμιού αποτελεί και κεντρικό εργαλείο επικοινωνίας με τα Μέλη και τους Φίλους του. Κάθε Μέλος έχει δυνατότητα συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες που τον αφορούν και μέσω του διαδικτύου.

17. Έσοδα – Περιουσία.
Τα έσοδα του Κινήματος προέρχονται από τις προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοδοτήσεις και από τις οικονομικές εισφορές των μελών του, των φίλων του και των υποστηρικτών του, που εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νομοθεσίας περί των οικονομικών των κομμάτων. Το Κίνημα δεσμεύει στις οικονομικές συναλλαγές του ο Επικεφαλής ή οι πληρεξούσιοί του. Η περιουσία του Κινήματος, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και με ευθύνη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και του τελευταίου Επικεφαλής στο Δημόσιο.

18. Τελικές διατάξεις.
Ειδικότερες και λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον τρόπο και τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων του Κινήματος ορίζονται με τον εσωτερικό οργανισμό κάθε οργάνου, ο οποίος τελεί υπό την έγκριση του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών οφείλουν να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Καταστατικού.