10 Οκτωβρίου, 2017

Τροπολογία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ρύθμιση στοχεύει στην ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και σε μεσοφυλικά (intersex) πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι ομόφωνο ψήφισμα της Επιτροπής Ισότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο αναμένεται να επικυρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, αναφέρει ρητά ότι πρέπει να δίδεται η δυνατότητα και στα μεσοφυλικά πρόσωπα να αυτοπροσδιορίζονται, με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου τους, και όχι απαραιτήτως ως άνδρες ή γυναίκες. Η δυνατότητα καταχωρισμού τους ως “μη δυαδικών” (non binary), ή σε κενή καταχώρηση κρίνεται επιβεβλημένη για την ίση μεταχείριση των μεσοφυλικών.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο το κύριο όνομα που επιλέγεται και το επώνυμο. Ο αιτών δικαιούται να καταχωριστεί ως άρρεν ή θήλυ ή μη δυαδικό πρόσωπο ή σε κενή καταχώρηση. Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικά αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.

Γεώργιος Μαυρωτάς – Αττικής