2 Αυγούστου, 2016

Νομοθετικό κενό για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΠ

Στο νομοθετικό κενό σχετικά με το μη ορισμό του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει να γίνονται οι κρίσεις για τη θέση του Συντονιστή των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας και Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής.

Στη νομοθεσία δε γίνεται αναφορά και δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την αξιολόγηση και τις κρίσεις για τη θέση του Συντονιστή των Θ.Ε. και πιθανώς να εγείρονται ζητήματα στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, σύμφωνα με καταγγελίες, σε αντίθεση με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να έχουν ορισθεί ως Συντονιστές μέλη που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν είναι συναφές ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το θέμα έχει γνωστοποιηθεί και προς τη Διοίκηση του Ε.Α.Π.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν προτίθεται να καλύψει το διαφαινόμενο νομοθετικό κενό και εάν είχαν ήδη ενημερωθεί όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. για το χρόνο στον οποίο θα γίνει η επόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη των θέσεων Συντονιστών. Καθώς επίσης ερωτάται εάν αληθεύουν οι προαναφερθείσες καταγγελίες και εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Νομοθετικό κενό για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΠ

Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) έχουν ως υποχρέωση να συντονίζουν τις σπουδές και την επιστημονική ευθύνη των σπουδών και ως εκ τούτου να εγγυώνται την ακαδημαϊκή και επιστημονική ποιότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17.09.2013), που τροποποίησε τον ιδρυτικό Νόμο του Ε.Α.Π. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α’/24.12.1997) και συγκεκριμένα στο σημείο της παρ. 1, η οποία αντικαθιστά την παρ. 3 του προηγούμενου νόμου, ορίζεται ότι «3. α) Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) η οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., και αριθμό μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Με απόφαση της Κοσμητείας ορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που έχει εκλεγεί στη Θ.Ε. και ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της Ο.Δ.Π.

β) Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η προσφορά μιας Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και από Ο.Δ.Π., που περιλαμβάνει μόνο μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. το οποίο είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο είναι συναφές ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε.»

Επομένως, σε όσες Θ.Ε. δεν υπήρχε μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. μπορούσε να γίνει Συντονιστής μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι., μετά βέβαια από αίτησή του. Σε αυτό το σημείο διακρίνεται ένα κενό στη νομοθεσία, καθώς δεν προσδιορίζεται κάθε πότε πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση και οι κρίσεις για τη θέση του Συντονιστή. Μέχρι πριν δύο έτη οι κρίσεις για τη θέση του Συντονιστή γίνονταν κάθε έτος. Το 2015 για πρώτη φορά έγινε ανανέωση των σχετικών θέσεων από τους ήδη υπάρχοντες Συντονιστές- κάτι που, βάσει καταγγελιών, φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί και για το 2016.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4186/2013, η οποία τροποποίησε την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 «…Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη…». Στο εν λόγω άρθρο όμως δεν γίνεται αναφορά και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις κρίσεις για τη θέση του Συντονιστή. Πιθανώς όμως, να υπάρχει μια παραδοχή και διασταλτική ερμηνεία που ενδεχομένως να εγείρει ζητήματα στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του Συντονιστή.
Επίσης, σύμφωνα με καταγγελίες, σε αντίθεση με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, έχουν ορισθεί ως Συντονιστές μέλη που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν είναι συναφές ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το θέμα έχει γνωστοποιηθεί και προς τη Διοίκηση του ΕΑΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεστε να καλύψετε το διαφαινόμενο νομοθετικό κενό σχετικά με τον ορισμό του χρόνου μέσα στον οποίο πρέπει να γίνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη των θέσεων των Συντονιστών σε όσες Θ.Ε. δεν υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π;

2. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, είχαν ενημερωθεί όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. ότι η επόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος θα γίνει μετά από τρία χρόνια; Εάν όχι, εγείρεται θέμα αδικίας και αν ναι, πώς προβλέπετε να το αντιμετωπίσετε;

3. Αληθεύουν οι καταγγελίες ότι έχουν οριστεί Συντονιστές μέλη τα οποία δεν πληρούν των προσόντων, όπως ορίζει ο ν.4186/2013, δηλαδή συνάφεια ή συγγένεια με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε.;

4. Αληθεύει ότι το ανωτέρω θέμα έχει κοινοποιηθεί και στη Διοίκηση του ΕΑΠ; Έχει διενεργηθεί κάποιος σχετικός έλεγχος; Εάν ναι, ποια είναι τα πορίσματα αυτού; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε όσον αφορά στην ελλιπή αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής