12 Σεπτεμβρίου, 2016

Κενό στη νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Στο κενό της νομοθεσίας, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες (ΜΕΑ) διεξάγουν τις αναγκαίες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα αρμοδιότητας του αντίστοιχου Υπουργείου τους, ενημερώνουν γι’ αυτά, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις. Για το λόγο αυτό οι εκπρόσωποι στις ΜΕΑ πρέπει να είναι πραγματικά ειδήμονες στο πεδίο, που καλούνται να εκπροσωπήσουν τη χώρα – πόσο μάλλον δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, που καθιστά συχνά δύσκολη τη μετακίνηση των εθνικών εμπειρογνωμόνων. Επομένως, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, με ποια κριτήρια επιλέγονται αυτή τη στιγμή οι εκπρόσωποι στις ΜΕΑ και εάν σκοπεύουν να αλλάξουν τη σχετική νομοθεσία, ώστε να απαιτούνται από αυτούς εξειδικευμένες γνώσεις του Υπουργείου, του οποίου τα συμφέροντα προασπίζονται.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Εξωτερικών

Θέμα: Κενό στη νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, εντάσσεται και ο ιδιαιτέρως σημαντικός ρόλος των Μονίμων Αντιπροσωπειών. Πράγματι, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες, που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και λοιπά διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις, έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς. Προς τούτο δε, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες διεξάγουν τις αναγκαίες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητας τους.

Από τα ως άνω καθίσταται ευκόλως αντιληπτό, ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο «μείγμα» προσόντων, προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους της χώρας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το συμφέρον των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς, πλέον της καθ’ όλα απαραίτητης θεωρητικής εκπαίδευσης και της απόκτησης των αντίστοιχων τίτλων σπουδών, απαιτείται σχετικώς και υψηλή συστηματική εμπειρία. Η εν λόγω εμπειρία δύναται, όμως, να αποκτηθεί μέσα στον χώρο εργασίας, όπου, μέσω της διαρκούς ενασχολήσεως με το συναφές αντικείμενο εργασίας, πραγματοποιείται αυτονοήτως η κτήση της υψηλής εξειδίκευσης με την παράλληλη συστηματοποίηση των γνώσεων. Ως εκ τούτου, θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία πρέπει να αποτελούν τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία κατά την επιλογή των εκπροσώπων της χώρας στις μόνιμες εθνικές αντιπροσωπείες.

Συνεπεία των προεκτεθέντων, οι εκπρόσωποι στις Μόνιμες Εθνικές Αντιπροσωπείες (Μ.Ε.Α.) πρέπει να είναι πραγματικά ειδήμονες στο πεδίο στο οποίο καλούνται να εκπροσωπήσουν την χώρα. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιων εκπροσώπων γίνεται περισσότερο επιβεβλημένη σήμερα, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, μιας και λόγω των περιορισμένων κονδυλίων είναι συχνά δύσκολη η μετακίνηση των εθνικών εμπειρογνωμόνων και επομένως οι εκπρόσωποι στις Μ.Ε.Α. θα πρέπει να έχουν όχι μόνο τα προαναφερθέντα τυπικά προσόντα αλλά και γνώση «εκ των έσω» για την πολιτική του κάθε Υπουργείου, τους στόχους του και τις βασικές επιδιώξεις του.

Επειδή η χώρα υποχρεούται να αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Επειδή η χώρα μας έχει στις τάξεις της δημόσιους υπαλλήλους πραγματικούς «ειδήμονες» στο αντικείμενο ενασχόλησής τους

Επειδή η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας προϋποθέτει πέρα της γενικής κατάρτισης, ακόμα πιο εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες κερδίζονται μέσα από την πρακτική εμπειρία πάνω στο ακριβές αντικείμενο

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά στην επιλογή των εκπροσώπων της Ελλάδας στις Μόνιμες Εθνικές Αντιπροσωπείες; Με ποια κριτήρια επιλέγονται;

2. Σκοπεύετε να αλλάξετε τη νομοθεσία όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων της χώρας μας στις ΜΕΑ ώστε να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις του Υπουργείου του οποίου τα συμφέροντα θα προασπίζονται;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας