22 Οκτωβρίου, 2018

Τα ζώα δεν είναι χειραποσκευές

Το θέμα της αναίτιας έκθεσης των ζώων σε καρκινογόνες ακτίνες X στα αεροδρόμια, έφερε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μ Κύρκος, ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από καταγγελίες πολιτών σε ελληνικά αεροδρόμια. Ο λόγος είναι η διατύπωση του ξεπερασμένου σχετικού Κανονισμού που αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των υπαλλήλων ασφαλείας την επιλογή, να υποβάλουν το ζώο σε έλεγχο ως χειραποσκευή, εκθέτοντάς το σε βλαβερή για την υγεία του ακτινοβολία.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες αναφέρεται στο άρθρο 4.1.1.6: " Όταν επιτρέπεται η μεταφορά ζωντανού ζώου ως χειραποσκευής μέσα στον θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους, το ζώο υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας είτε ως επιβάτης είτε ως χειραποσκευή."

Επαφίεται, λοιπόν, στη διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου ασφάλειας, αν το ζώο θα περάσει από την πύλη ανίχνευσης μετάλλων μαζί με τον ιδιοκτήτη του ή ως χειραποσκευή ελεγχόμενη από X-RAYS.

Ωστόσο, οι συσκευές ελέγχου αποσκευών δεν έχουν σχεδιαστεί για ζώντες οργανισμούς, καθώς οι ακτίνες Χ έχουν συσσωρευτική δράση και σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν καρκινικές αλλοιώσεις και επομένως είναι επιβλαβείς για τα ζώα.
1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των ζώων από την πιθανή έκθεσή τους σε επαναλαμβανόμενη ακτινοβόληση δεδομένου και του μικρού τους βάρους;
2. Οι ανωτέρω πρακτικές είναι σύμφωνες με την νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων;
3. Υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης για τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό ή οποιαδήποτε άλλη διορθωτική διαδικασία ώστε να αλλάξει αυτή η προαιρετική διατύπωση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να θεωρείται ένα ζώο ως αποσκευή με αποτέλεσμα την πιθανή κακοποίησή του;