3 Μαρτίου, 2015

Ερώτηση σχετικά με το διαγωνισμό των Ειρηνοδικών 2015

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το διαγωνισμό των Ειρηνοδικών 2015 κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, Βουλευτής Επικρατείας και Χριστίνα Ταχιάου Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το διαγωνισμό των Ειρηνοδικών 2015 κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, Βουλευτής Επικρατείας και Χριστίνα Ταχιάου Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.

Η ερώτηση των βουλευτών του Ποταμιού σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εξέτασης και βαθμολόγησης των υποψηφίων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη 54 δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν σαφείς όροι και κριτήρια για την εξέταση και βαθμολόγηση των υποψηφίων στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Γεγονός που επιβεβαιώνει δυστυχώς τα στοιχεία αδιαφάνειας και διαβλητότητας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Επιπλέον απευθύνουν ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργό για το θέμα της εκπαίδευσης των επιτυχόντων Ειρηνοδικών.

Θεμελιώδης θέση του Ποταμιού είναι η εύρυθμη, ορθή και ταχεία λειτουργία της Δικαιοσύνης, προϋπόθεση για τα οποία είναι η δίκαιη και διαφανής εισαγωγή των λειτουργών της δικαιοσύνης στις θέσεις τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση
Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέμα: Διαγωνισμός Ειρηνοδικών

Με την υπ’ αριθμό  104572/24-12-2014 το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την 104586/31-12-2014 απόφαση του ίδιου Υπουργού, προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη 54 δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως για την κάλυψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών.

Το Υπουργείο για τον ως άνω διαγωνισμό και μόνη εμπειρία τον προγενέστερο όμοιο διαγωνισμό του 2010 έλαβε υπόψη: Α) του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), και συγκεκριμένα: α) των άρθρων 34−38, όπως το άρθρο 36, παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 88, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και το άρθρο 37, παράγραφος 1, περ. ε΄ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 88, παράγραφος 3 του ανωτέρω νόμου, ενώ το προτελευταίο εδάφιο της περ. θ΄ του άρθρου 37, παράγραφος 1, προστέθηκε με το άρθρο 49, παράγραφος 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193), και β) των άρθρων 77Α και 77Β, όπως το άρθρο 77Α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε με το άρθρο 99, παράγραφος 2 του ν. 4055/2012 (Α΄51) και το άρθρο 77Β προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150) και, εν συνεχεία, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135) Β) του άρθρου 11, παράγραφος 11 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), Γ) του από 9−11−1948 Διατάγματος “περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων εμμίσθων Παρέδρων” (Α΄ 291), σε συνδυασμό με τα άρθρα 69, 72, 73, 80, 81 και 82 του Ν.Δ/τος 962/1971 (Α΄ 183), όπως το άρθρο 81 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150), και Δ) το άρθρο 6, παράγραφος 5 του ν. 1877/1990 (Α΄ 28), 2) το με αριθμό 2/79772/7−11−2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 3) τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.9/201/24748/5−12−2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παράγραφος 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.

Σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά και τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού, πλην των κωλυμάτων και προϋποθέσεων για τη συμμετοχή δεν υπάρχει κανένας άλλος όρος ή επεξήγηση για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των μαθημάτων.

Συγκεκριμένα στην προκήρυξη προβλέπεται ότι ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στα εξής μαθήματα: α) αστικό δίκαιο, β) εμπορικό δίκαιο, γ) πολιτική δικονομία, δ) ποινικό δίκαιο, ε) ποινική δικονομία και στ) στοιχεία ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

Δεν διευκρινίζεται καθόλου πώς θα γίνει η εξέταση, πώς θα γίνει η βαθμολόγηση και κυρίως αν όλοι οι διαγωνιζόμενοι στα γραπτά θα εξεταστούν χωρίς κανένα βαθμολογικό κριτήριο και στα προφορικά.

Η παρούσα ερώτηση σχετίζεται με φαινόμενα αδιαφάνειας, αδικίας και αναξιοκρατίας για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης στον προηγούμενο διαγωνισμό καθώς συμμετείχαν περίπου 1.100 διαγωνιζόμενοι και στα γραπτά και κατόπιν -χωρίς κανένα κριτήριο- το σύνολο αυτών και στα προφορικά.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη δε ότι οι αντίστοιχες προκηρύξεις των εισαγωγικών εξετάσεων για την Εθνική Σχολή Δικαστών προβλέπουν αφενός  μεν περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται καταρχήν ένα ξεκάθαρο περιβάλλον για τον διαγωνιζόμενο, αφετέρου δικαίωμα εξέτασης στο τελικό στάδιο, ήτοι στις προφορικές εξετάσεις, έχουν μόνο οι επιτυχόντες των γραπτών. Τονίζεται δε ότι ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 70% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας με ποσοστό αξιολόγησης 30%. Σημειωτέον ότι ο τρόπος βαθμολόγησης αυτός (70% γραπτές – 30% προφορικές) άλλαξε το 2010 από τα ποσοστά αξιολόγησης 50% στα γραπτά και στα προφορικά με σκοπό τη διασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, κατά τα αναλυόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου.

Επιπλέον, αποτελεί νομική πραγματικότητα η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και της δικαιοδοσίας των ειρηνοδικών, με φαινόμενα ορισμού δικασίμων το 2030 (!).

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι η προκήρυξη αναφέρει ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, στις 19 Μαρτίου 2015 και ότι ήδη οι διαγωνιζόμενοι θα ανέλθουν σε 2.000 περίπου ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός και η Κυβέρνηση:

1. Αν σκοπεύει να ρυθμίσει και να ξεκαθαρίσει τον τρόπο βαθμολόγησης των υποψηφίων, ώστε να διασφαλιστεί μια καταρχήν αδιάβλητη εξέταση

2. Αν σκοπεύει να νομοθετήσει σχετικά με το διαγωνισμό των Ειρηνοδικών

3. Αν είναι στα σχέδια της νέας κυβέρνησης η νομοθέτηση για την θεσμική εκπαίδευση των ειρηνοδικών

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Δρ. Παναγιώτης Καρκατσούλης - Βουλευτής Επικρατείας
Χριστίνα Ταχιάου - Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

3 Μαρτίου 2015