8 Σεπτεμβρίου, 2017

Τι κάνετε για την Κυκλική Οικονομία της χώρας μας;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ό,τι προηγουµένως θεωρούνταν «απόβλητο», µπορεί τώρα να µετατραπεί σε πρώτη ύλη. Αυτή είναι η ουσία της Κυκλικής Οικονομίας, που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και χρησιμοποιεί κάθε χρόνο σχεδόν 15 τόνους υλικών ανά άτοµο.

Με ερώτηση, που επανακατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, επιμένει και ξαναρωτά τον Yπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ποιες είναι οι δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και εάν έχει προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις συνεργασίας, ώστε να υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση της Ελλάδας με την πρωτοβουλία της Ευρώπης για την Κυκλική Οικονομία.

Επίσης, ζητά να μάθει, εάν έχει εκπονηθεί από το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάποιο επιχειρησιακό πλάνο για τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και τέλος, ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη δημιουργία σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ποιες οι δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας;

(επανακατάθεση προηγούμενης ερώτησης με αριθμό 3268/8-2-2017, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας έρχεται να ανταποκριθεί στην φιλοδοξία για αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης από την παραγωγή και κατανάλωση των πόρων και του περιβάλλοντος του πλανήτη.

Σύμφωνα με το γραμμικό μοντέλο οικονομίας που ισχύει σήμερα, κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, την κατασκευή υποδομών καθώς και την παροχή ενέργειας, όταν καταναλωθούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητα τότε απορρίπτονται.

Κάθε χρόνο στην ΕΕ, χρησιµοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτοµο, ενώ κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει, κατά µέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων πάνω από το µισό καταλήγει σε ΧΥΤΑ.

Η γραµµική οικονοµία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων, δεν αποτελεί πλέον βιώσιµη επιλογή.

Η µετάβαση σε µια κυκλική οικονοµία προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης στην επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάµενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουµένως θεωρούνταν «απόβλητο», µπορεί να µετατραπεί σε πρώτη ύλη. Τα προϊόντα σχεδιάζονται με στόχο την ένταξή τους σε κύκλους υλικών, ώστε η προστιθέμενη αξία να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο με σχεδόν μηδενικά υπολειμματικά απόβλητα.

Αυτή η μετάβαση σε νέα οπτική απαιτεί τη συµµετοχή και δέσµευση πολλών διαφορετικών οµάδων ανθρώπων. Ο ρόλος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις, την προσβλεψιµότητα και την αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, να ενισχύουν το ρόλο των καταναλωτών και να ορίζουν, πώς οι πολίτες µπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγµατοποιούνται. Ο επιχειρηµατικός κόσµος είναι σε θέση να επανασχεδιάσει ολόκληρες αλυσίδες προσφοράς, µε σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα. Μια τέτοια συστηµική µετάβαση υποστηρίζεται από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αλλά και από την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, η κυκλική οικονοµία µπορεί να δηµιουργήσει νέες αγορές που θα ανταποκρίνονται στην αποµάκρυνση της κατανάλωσης από το παραδοσιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς, και την προσέγγισή της στη χρήση, την επαναχρησιµοποίηση και τον διαµοιρασµό προϊόντων, συµβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση και τη βελτίωση της απασχόλησης.

Η Ευρώπη έχει ήδη προετοιµάσει το έδαφος για αυτή τη µετάβαση: µια Ευρώπη αποδοτική από πλευράς πόρων είναι µία από τις βασικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία συντονίζει δράσεις σε πολλούς τοµείς πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη και η απασχόληση µέσω της καλύτερης χρήσης των πόρων.

Η ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας της Ευρώπης για την Κυκλική Οικονομία και στην Ελλάδα με στόχο την επανεκκίνηση των επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία, η παροχή πληροφόρησης, η θέσπιση κινήτρων και καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων, η μετατροπή της διαχείρισης, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμάτων καθώς και η ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης αποτελούν μονόδρομο για τις πολιτικές δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάσθε:

1. Ποιες οι δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας;

2. Έχετε προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις συνεργασίας κι αν ναι σε ποιες, ώστε να υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση της Ελλάδας με την πρωτοβουλία της Ευρώπης για την Κυκλική Οικονομία;

3. Έχει εκπονηθεί από τον φορέα σας κάποιο επιχειρησιακό πλάνο για τη θέσπιση κινήτρων και την καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας;

4. Ποιες οι ενέργειές σας για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας