3 Ιουνίου, 2016

Πόσα και ποια Νομικά Πρόσωπα εποπτεύει το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Ερώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς (Β' Αθήνας), Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας) και Κατερίνα Μάρκου (Β' Θεσσαλονίκης), προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «κόβουμε δαπάνες – κόβουμε φόρους».

Πιο συγκεκριμένα, οι βουλευτές ζητούν και θα ζητούν κάθε μέρα από κάθε Υπουργείο αναλυτικά στοιχεία στη Βουλή για τους φορείς που εποπτεύουν. Όσον αφορά στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι βουλευτές ρωτούν πόσα και ποια Νομικά Πρόσωπα εποπτεύει, ποιες αρμοδιότητες έχουν, ποια ήταν η επιχορήγηση (τακτική/έκτακτη) που έλαβε το καθένα από αυτά το 2015 και ποιος ο προϋπολογισμός για το 2016. Επιπλέον, ρωτούν πόσα άτομα υπηρετούν και με ποια σχέση σε κάθε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, σε πόσα κτήρια στεγάζονται αυτοί οι φορείς και ποια είναι αυτά, πόσα εξ αυτών ανήκουν στο δημόσιο και πόσα είναι μισθωμένα και ποια είναι τα μισθώματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ:

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Πόσα και ποια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας;

Από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτος καμία κυβέρνηση -ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - δεν έχει διασφαλίσει την πλήρη καταγραφή των φορέων του δημοσίου, πολλώ δε μάλλον, δεν έχει διασφαλίσει ότι όλα ανεξαιρέτως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) θα δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα όπου θα απεικονίζονται οι πάσης φύσεως κρατικές επιχορηγήσεις βάσει επίσημων και σύγχρονων λογιστικών κανόνων και ότι θα ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.

Επίσης δεν υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφορία, μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, όπου να φαίνεται το σύνολο των επιχορηγήσεων ανά φορέα, κάτι που πλήττει τόσο τη διαφάνεια αλλά και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που (δεν) υπάρχουν. Οι φορολογούμενοι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δαπάνες για να μπορούν να αξιολογούν τις δημόσιες υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Το Ποτάμι επιδιώκει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος που θα προωθεί το δημόσιο συμφέρον ιεραρχώντας τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων φορέων και οργανισμών, θα πρέπει να προγραμματίζουν με διαφάνεια τις δράσεις τους και να αποδίδουν ετήσιο λογαριασμό για τις πράξεις ή παραλείψεις τους.

Η μεγιστοποίηση του οφέλους των πολιτών με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος επιβάλλει την άμεση αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης με δραστικά μέτρα άμεσης απόδοσης.

Το θολό και δαιδαλώδες πλέγμα οργανισμών του δημοσίου αποτελεί «γκρίζα ζώνη» στους κωδικούς του προϋπολογισμού του κράτους.

Στη συνείδηση του κόσμου η αδιαφάνεια στη ροή των δημοσίων δαπανών, ειδικά σε ό,τι αφορά ορισμένους εποπτευόμενους φορείς, καταγράφεται ως συντήρηση ενός αναποτελεσματικού και κομματικοποιημένου κράτους αλλά και ως προνομιακό πεδίο άνθισης του πελατειακού κράτους και του συναφούς παρασιτικού μηχανισμού. Η γενίκευση όμως αδικεί εκείνες τις δημόσιες δομές που επιτελούν έργο και τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες και μάλιστα με συνεχώς συμπιεζόμενες μισθολογικές παροχές.

Σχετικώς επισημαίνεται ότι ο αριθμός των νομικών προσώπων που εμφανίζεται ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.Π.ΕΝ.) δεν είναι ίδιος στα διαφορετικά μητρώα στα οποία καταγράφονται τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου:

Μητρώο Νομικών Προσώπων Κεντρικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Φορείς που αναρτούν πράξεις στην «Διαύγεια»,

Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, κ.λπ.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσα και ποια είναι τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα του ΥΠ.Π.ΕΝ.;

2. Ποιες είναι οι εκ του νόμου ασκούμενες αρμοδιότητες των εξεταζόμενων νομικών προσώπων; Πότε ασκήθηκαν τελευταία φορά οι εν λόγω αρμοδιότητες και ποιο ή ποια ήταν τα εξερχόμενα αποτελέσματα;

3. Ποια η τακτική και ποια η έκτακτη επιχορήγηση που έλαβε το καθένα από αυτά το έτος 2015 και ποιος ο προϋπολογισμός τακτικής επιχορήγησης για το 2016; Ποια από τα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα έχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης και ποιες είναι αυτές;

4. Πόσα άτομα υπηρετούν και με ποια σχέση εργασίας σε κάθε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ;

5. Σε πόσα κτίρια στεγάζεται κάθε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, και ποια είναι αυτά;

6. Πόσα εκ των ανωτέρω κτιρίων ανήκουν στο δημόσιο, πόσα είναι μισθωμένα και πόσα παραχωρημένα; Ποιο είναι το μίσθωμα καθενός εκάστου εκ των μισθωμένων κτιρίων;

7. Έχει το ΥΠ.Π.ΕΝ. διαμορφώσει σχέδιο βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων (αποκάθαρση αρμοδιοτήτων που επικαλύπτονται με υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλους φορείς, συγχώνευση ή κατάργηση κ.λπ.);

Και ζητούνται να κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθήνας
Γρηγόρης Ψαριανός - Β΄ Αθήνας
Κατερίνα Μάρκου - Β’ Θεσσαλονίκης