12 Μαΐου, 2016

«Πώς λειτουργούν τα υπηρεσιακά συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου;»

Ρωτούν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Μαυρωτάς, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας και Ιάσονας Φωτήλας.

O ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον έλεγχο των δαπανών του κράτους είναι καθοριστικός: Στην αρμοδιότητά του εμπίπτει ο έλεγχος των δαπανών των νομικών προσώπων – τα οποία ακόμα αναζητά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης – ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, που συνάπτει το δημόσια κ.λπ. Η σωστή οργανωτική λειτουργία του ελεγκτικού συνεδρίου είναι, συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ορθότητα και ακεραιότητα των ελέγχων, όσο και για την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα.

Εντούτοις, τα υπηρεσιακά συμβούλια του ελεγκτικού συνεδρίου, συνεδριάζουν με μη νόμιμη σύνθεση, καθώς έχουν παρέλθει 6 χρόνια από την τελευταία φορά, που έγιναν αρχαιρεσίες για την επιλογή των εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων σε αυτά. Κατά τη διάρκεια των έξι αυτών χρόνων, πολλά από τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή οι αναπληρωτές αυτών, συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία των συμβουλίων του ελεγκτικού συνεδρίου, τα οποία, όμως, συνεχίζουν να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν για μείζονος σημασίας θέματα, που επηρεάζουν τον έλεγχο των κρατικών δαπανών.

Το Ποτάμι έχει θέσει ως προτεραιότητα την περιστολή των κρατικών δαπανών, γιατί είναι ο μόνος τρόπος, με τον οποίο μπορεί να αναχαιτιστεί η φοροεπιδρομή, που η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει εναντίον των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων. Γι’ αυτό ρωτά τον αρμόδιο για το ελεγκτικό συνέδριο Υπουργό, κ. Παρασκευόπουλο, αν έχουν ισχύ (και βάσει ποιας διάταξης) οι αποφάσεις που έχουν προκύψει από τη συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αιρετών μελών ή χωρίς τα απαιτούμενα μέλη. Ρωτά, επίσης, γιατί εξαίρεσε από την πρόσφατη απόφασή του να προκηρυχθούν αρχαιρεσίες για την επιλογή εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δικαστηρίων, το ελεγκτικό συνέδριο ειδικά;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θέμα: Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Όπως γνωρίζουμε ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι καθοριστικός στον έλεγχο των δαπανών του Κράτους. Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή άλλων νομικών προσώπων, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπόλογων και των ΟΤΑ, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, και η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.

Γίνεται, επομένως εύκολα αντιληπτό πόσο μεγάλη σημασία έχει η εύρυθμη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεδομένης, δε, της πάγιας υποστήριξής μας στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, εκτιμούμε ότι δεν επιτρέπεται η παραμικρή σκιά αμφιβολίας περί αυτής, να επικάθεται στον τρόπο λειτουργίας του δικαστηρίου που, εν τέλει, ελέγχει τις κρατικές δαπάνες.

Μέχρι και σήμερα όμως, οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραμένουν επί 6ετία, κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά και των αρχών της δημοκρατικής εκπροσώπησης των δικαστικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα.

Ειδικότερα, και στα δύο Υπηρεσιακά Συμβούλια (5μελές, 7μελές) και ενώ έχουν υπάρξει αποχωρήσεις τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών των εκπροσώπων δικαστικών υπαλλήλων, αυτά συνεχίζουν να συνεδριάζουν κανονικά με μη νόμιμη σύνθεση και αποφασίζουν για μείζονος σημασίας ζητήματα (π.χ. προαγωγές Γενικών Συντονιστών - Γενικών Διευθυντών Επιτρόπων, Προϊσταμένων, μεταθέσεων κ.ο.κ.). Μάλιστα το 7μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζει να συνεδριάζει με 6μελή σύνθεση υπό την Προεδρεία της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτά προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2010, ήταν διετής, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2812/2000 και την Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ. 17240/2002 (ΦΕΚ Β 1081/20-8-2002).

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 13, παράγραφος 5, Ν.2690/99) τα συλλογικά όργανα δεν δύνανται να λειτουργούν πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων, τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών διοικητικών οργάνων καλούνται προς αναπλήρωση των απόντων ή προσκαίρως κωλυόμενων τακτικών μελών τους, όχι δε και των ελλειπόντων τακτικών μελών (ενδεικτικά Απ. 1256/14 ΣτΕ Γ’ Τμήμα, Γν. ΝΣΚ 207/11 Τμήμα Γ', Ελ.Συν Τμήμα VII – Πράξη 100/12).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα τακτικά δικαστήρια της ελληνικής επικράτειας στα όποια έχουν κενωθεί οι θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα εκεί Υπηρεσιακά Συμβούλια, αυτά δεν συνεδριάζουν, μέχρι και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Μάλιστα για τον λόγο αυτό, προ ολίγων ημερών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε την Απόφαση με αρ. 28540/13-04-2016 με την οποία προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιρουμένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς μάλιστα να αιτιολογείται η εξαίρεση αυτή.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο δεδομένου ότι, αφενός τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν μείζονα ρόλο στην επιλογή των Γενικών Συντονιστών, των Επιτρόπων, των Προϊσταμένων σε όλη την Ελλάδα και επηρεάζουν με τον τρόπο αυτό την άσκηση του ελέγχου δαπανών σε όλη τη δημόσια διοίκηση, αφετέρου ως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζετε να υπογράφετε ερωτήματα και αποφάσεις για τις προαγωγές και μεταθέσεις Προϊσταμένων και Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας των εν λόγω Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δική σας συγκατάθεση στη συνέχιση αυτής της κατάστασης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Πότε εκτιμάτε ότι θα προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εν λόγω εκπροσώπων;

2) Για ποιον λόγο η παραπάνω πρόσφατη Υπουργική Απόφασή σας με την οποία προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν περιελάμβανε και το Ελεγκτικό Συνέδριο;

3) Οι σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και έχουν προκύψει από τη συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αιρετών μελών ή χωρίς τα απαιτούμενα μέλη (πέραν του τριμήνου που προβλέπεται από τη νομοθεσία), βάσει ποιας διάταξης έχουν ισχύ;

4) Προβλέπεται στη νομοθεσία η παράταση της θητείας των αιρετών μελών ή/και η λειτουργία των εν λόγω Δικαστικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων με λιγότερα μέλη πέραν του τριμήνου, και αν ναι σε ποια διάταξη; Έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση παράτασης θητείας των αιρετών μελών;

5) Εξαιρείται το Ελεγκτικό Συνέδριο από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων των Δικαστηρίων της χώρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:
Γιώργος Αμυράς - Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής
Κώστας Μπαργιώτας - Λάρισας
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας