11 Μαρτίου, 2016

«Πίσω ολοταχώς της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ!»

Αδιαφορία επιδεικνύει η κυβέρνηση για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας, δηλαδή τη θάλασσα, τον ήλιο και τον αέρα, αφού έχει μείνει πίσω στην προώθηση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Δεν εξηγείται αλλιώς η πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει, ως το 2020, κατά 25% το θεσμοθετημένο στόχο που προβλέπει ότι το 40% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ.

Με ερώτηση που κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά να πληροφορηθεί την τύχη των ΑΠΕ στην Ελλάδα με ορίζοντα το 2020.

Παρά το γεγονός ότι στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να αναθεωρήσουν τους στόχους ΑΠΕ προς τα πάνω, η ελληνική κυβέρνηση κινείται αντίθετα. Σχεδιάζει την εγκατάσταση μονάδων ισχύος 2.2 - 2.7GW (gigawatt) ΑΠΕ έως το 2020 έναντι των 6.1 GW που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι που είχε θέσει η Ελλάδα το 2010. Ως εκ τούτου, ο κ. Αμυράς διερωτάται αν μια τέτοια κίνηση είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια.

Τέλος, ζητά να μάθει αν και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να ανοίξει τη διαδικασία του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού ζητώντας από τα κόμματα και τους φορείς την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για σενάρια τα οποία θα προσομοιωθούν και θα αξιολογηθούν συγκριτικά από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: Αναθεωρούνται προς τα κάτω οι στόχοι ΑΠΕ για το 2020;

Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστόν, η χώρα μας είχε θεσμοθετήσει εδώ και έξι χρόνια (Ν.3851/2010, Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ - EEL 140/2009, υπουργική απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598, ΦΕΚ Β' 1630/11.10.2010) συγκεκριμένους ποσοτικούς εθνικούς στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μέχρι το 2020. Βάσει αυτού του νομικού πλαισίου είχε καθοριστεί ως στόχος η «συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σε ποσοστό τουλάχιστον 40%» και είχαν επίσης οριστεί, ανά τεχνολογία, τα ακόλουθα όρια, ως επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς από Α.Π.Ε.:

Πίνακας: Επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ για τα έτη 2014 και 2020 και εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έως το 2015 (σε MW).

Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επιδιωκόμενη Ισχύς 2014 *1

Επιδιωκόμενη Ισχύς 2020 *1

Εγκατεστημένη Ισχύς 2015 *2

Υπόλοιπο έναντι στόχου 2020

Αιολικά

4000

7500

2089

5411

Φ/Β + Φ/Β στέγες

2000

2950

2604

346

Μικρά υδροηλεκτρικά

300

350

224

126

Βιοαέριο – Βιομάζα

200

350

51

299

Σύνολο

6182

*1: Στοιχεία υπουργικής απόφασης Α.Υ./Φ1/οικ.19598

*2: Στοιχεία ΛΑΓΗΕ για το σύνολο της επικράτειας

Συνεπώς, το συμπέρασμα που προκύπτει από την συγκριτική ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων είναι ότι για την επίτευξη των θεσμοθετημένων στόχων απαιτείται η εγκατάσταση πλέον των 6GW νέων μονάδων Α.Π.Ε. ως το 2020, με την αναλογία ανά τεχνολογία να χρειάζεται πιθανώς αναθεώρηση. Παρόλα αυτά τόσο στην ομιλία του Γ.Γ. Ενέργειας στο Athens Energy Forum 2016 στις 03.02.2016, όσο και στην πρόσφατη (17.02.2016) παρουσίαση του Διευθυντή Ενεργειακής Πολιτικής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που διενεργεί υπολογισμούς για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά και στο σχέδιο νόμου για το νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, που τέθηκε σε διαβούλευση στις 26.02.2016, γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή μόνο 2.2 - 2.7 GW Α.Π.Ε. ως το 2020.

Οι προβλέψεις δε όλων των σεναρίων του ΚΑΠΕ για το 2020 με αυτή τη νέα εγκατεστημένη ισχύ ως το 2020 οδηγούν σε μόλις 30% διείσδυση των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρισμού ως το 2020 αντί για 40% όπως ορίζει ο στόχος του ν.3851/2010. Τέλος, σε όλα τα σενάρια που παρουσίασε το ΚΑΠΕ, η νέα αιολική ισχύς που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ως το 2020 είναι λιγότερο από 1 GW, σε πλήρη αντίθεση με την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος Α.Π.Ε. που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Μετά το αποτέλεσμα της Διάσκεψης του ΟΗΕ στο Παρίσι (COP21), όπου όλες οι χώρες αναθεωρούν τους στόχους Α.Π.Ε. προς τα επάνω, η ελληνική κυβέρνηση θα πράξει το αντίθετο αναθεωρώντας προς τα κάτω τους στόχους Α.Π.Ε. για το 2020;

  1. Καθώς η μείωση των στόχων Α.Π.Ε. για το 2020 θα δυσχεράνει και πιθανά θα επιφέρει μειώσεις και σε αυτούς για το 2030, κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια;

  1. Προτίθεστε να ανοίξετε τη διαδικασία του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού ζητώντας από τα κόμματα και τους φορείς την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για σενάρια τα οποία θα προσομοιωθούν και θα αξιολογηθούν συγκριτικά από το ΚΑΠΕ, και πότε;

  1. Εξετάστηκαν από το ΚΑΠΕ σενάρια τα οποία είναι συμβατά με τον στόχο του 40% Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρισμού ως το 2020 του ν.3851/2010; Αν ναι ποια είναι τα αποτελέσματα; Αν όχι, γιατί όχι;

  1. Εξετάστηκαν από το ΚΑΠΕ σενάρια με διαφορετικό μίγμα τεχνολογιών ΑΠΕ; Αν ναι ποια είναι αυτά και ποια τα σχετικά αποτελέσματα; Αν όχι, γιατί όχι;

  1. Εξετάστηκαν από το ΚΑΠΕ σενάρια με μικρότερη λιγνιτική ισχύ το 2020 και το 2030 από 4.5 και 2 GW αντίστοιχα; Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα; Αν όχι, γιατί όχι;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Αμυράς, Β΄ Αθήνας