1 Φεβρουαρίου, 2016

«Παραπομπή της Ελλάδας για μη συμμόρφωση για την ενεργειακή απόδοση»

Σε ερώτηση προς τον Αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε ο βουλευτής με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την παραπομπή της Ελλάδας για τη μη συμμόρφωση στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην εν λόγω Οδηγία προβλέπεται η θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πρωταρχικός στόχος για 20% στην ενεργειακή απόδοση, μέχρι το 2020 και προετοιμασία για περαιτέρω βελτίωσή της πέραν του χρονικού αυτού περιθωρίου.

Η χώρα μας, αν και εν μέρει θέσπισε διατάξεις συμμόρφωσης, όπως ορίζει η συγκεκριμένη Οδηγία, δεν ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή ως όφειλε, η οποία με την σειρά της μη έχοντας άλλο τρόπο ενημέρωσης που θα της επέτρεπαν να γνωρίζει αν υπάρχει πλήρης ενσωμάτωση όλων των αναγκαίων διατάξεων, παρέπεμψε το θέμα στο Δικαστήριο προς εξέταση.

Η παραπομπή της χώρας μας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 παράγραφος 3 Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και επισύρει ημερήσια χρηματική ποινή 29.145,60 ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δικαστηρίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Παραπομπή της Ελλάδας για μη συμμόρφωση στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θεσπίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί ο στόχος του 20% έως το 2020. Παράλληλα οι χώρες μέλη της Ε.Ε προετοιμάζονται για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Η συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας, διασφαλίζει τις αδυναμίες της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και την χρήση ενέργειας και προβλέπει τη θέσπιση ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020.

Η Ελλάδα, αν και εν μέρει θέσπισε διατάξεις συμμόρφωσης για την εν λόγω Οδηγία, δεν ενημέρωσε την Επιτροπή, η οποία μη έχοντας άλλο τρόπο ενημέρωσης, που θα της επέτρεπαν να γνωρίζει αν υπάρχει πλήρης ενσωμάτωση όλων των αναγκαίων διατάξεων, παρέπεμψε το θέμα στο Δικαστήριο, ως όφειλε.

Το Δικαστήριο καλείται τώρα να διαπιστώσει αν η Ελλάδα έχει παραλείψει να θεσπίσει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την ενεργειακή απόδοση, ήτοι την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, κοινοποιώντας τις παράλληλα στην Επιτροπή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπομπή της Ελλάδας για τους πιο πάνω λόγους, επιβάλει ημερήσια χρηματική ποινή 29.145,60 ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Δικαστηρίου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 260 παράγραφος 3 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δεδομένου ότι, η χώρα μας έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο στο πρόσφατο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις, καθυστέρησης, μη έγκαιρης ενημέρωσης των αρμοδίων επιτροπών, καθώς και ιδιαίτερα μεγάλης γραφειοκρατίας.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα, λόγω κυβερνητικών ολιγωριών έχει επωμισθεί, πολλάκις, χρηματικές ποινές αρκετών εκατοντάδων ευρώ, τα οποία μεταφέρονται στους φορολογούμενους πολίτες, χωρίς κάποιος αρμόδιος – υπεύθυνος να αναλογισθεί τις ευθύνες του και να αναλάβει το κόστος που του αναλογεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί η χώρα μας δεν ενημέρωσε έγκαιρα και εμπρόθεσμα την αρμόδια Επιτροπή, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ;

2. Γιατί θα πρέπει για μία ακόμα φορά να λογοδοτήσουμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και να κινδυνεύουμε με υπέρογκα πρόστιμα, στις δύσκολες αυτές οικονομικές στιγμές που βρίσκεται η χώρα μας, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο με δαπάνες τον κρατικό μας προϋπολογισμό, λόγω ανευθυνότητας των υπευθύνων;

3. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός – χρονοδιάγραμμα από πλευράς του για την πλήρη ενσωμάτωση της ανωτέρω Οδηγίας;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου