29 Οκτωβρίου, 2015

Μετατάξεις υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια

Το θέμα των μετατάξεων υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια αναδεικνύει ο βουλευτής του Ποταμιού, Κ. Μπαργιώτας, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην ερώτηση ο κ. Μπαργιώτας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι πέραν της μετάταξης με υπουργική απόφαση υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης, υπήρξε και μεταβολή της εργασιακής σχέσης τους, με περιπτώσεις «προαγωγής» και «αναβάθμισής» τους. Επιπλέον, επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, μεταξύ των οποίων η μονιμότητα. Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα, για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) τον Υπουργό Οικονομικών
και γ) τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στα Δικαστήρια

Σύμφωνα με το ν. 4325/2015, δόθηκε η δυνατότητα σε υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, να ενταχθούν στο σύστημα «μετατάξεως – μεταφοράς προσωπικού» στις «υπηρεσίες του Δημοσίου». Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση η μετάταξη ορισμένων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μερικής απασχόλησης του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών στον τομέα των υπαλλήλων των δικαστηρίων της χώρας (Β΄2305/2015) σε μόνιμες, προσωποπαγείς θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Άξιον απορίας είναι το γεγονός ότι εκτός της μεταβολής της εργασιακής σχέσης των εν λόγω υπαλλήλων υπήρξαν και περιπτώσεις «προαγωγής» τους και «αναβάθμισης» της κατηγορίας και του κλάδου τους (από Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Καθαριστριών σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γραμματέων).

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 92) και τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), οι γραμματείες των δικαστηρίων και εισαγγελιών οργανώνονται και στελεχώνονται από δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι αποτελούν ειδική κατηγορία που περιβάλλονται από εγγυήσεις ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση μεταξύ των οποίων η μονιμότητα.

Επίσης, για οποιαδήποτε εν γένει μετακίνηση υπαλλήλου στα δικαστήρια, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει, η κρίση αν ο υπάλληλος διαθέτει τα προσόντα για να ανταποκριθεί επιτυχώς στα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Σε αντίστοιχη περίπτωση και κατόπιν προσφυγής, με την υπ΄ αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/17/οικ.15302/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ. Γ΄ 601/14.6.2013), κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή, ορισμένοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάχθηκαν στα (πολιτικά-ποινικά) δικαστήρια. Με την τότε κατατεθείσα αίτηση ακύρωσης υποστηρίχθηκε ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η μετάταξη σε μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων ΙΔΑΧ από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς επιχειρείται παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών με παρέμβαση της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είναι σύννομη η υπ΄ αριθμ. 7162 οικ. (Β΄ 2305/2015) Υπουργική Απόφαση με την υπ΄ αριθμ. 3178/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας βάσει της οποίας ακυρώθηκαν αντίστοιχες μετατάξεις υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας;

2. Βάσει ποιου σκεπτικού και τεκμηρίωσης τα αρμόδια Δικαστικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ενέκριναν τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης και διαφορετικό κλάδο από αυτόν που κατείχαν στον φορέα προέλευσης τους;

3. Σε ποιο ακριβώς σημείο του ν. 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης σε καθεστώς μόνιμης και πλήρους απασχόλησης;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας