9 Ιουλίου, 2018

Δικαίωμα άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Τροπολογία των βουλευτών, Γ. Μαυρωτά και Γ. Αμυρά

Με πρωτοβουλία των βουλευτών Αττικής Γιώργου Μαυρωτά και Β’ Αθήνας Γιώργου Αμυρά, το Ποτάμι κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με το δικαίωμα ειδικής άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας, και μέχρι δύο (2) φορές ανά έτος, σε όσους εργαζόμενους μετέχουν σε αιμοληψίες, μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με τον εργοδότη.

Σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος αιμοδοσίας και η παροχή κινήτρων, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες να προσφέρουν αίμα για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών (τράπεζα αίματος) στο σύστημα υγείας. Επιπλέον, επιχειρείται και μία κατ’ αναλογία ίδια αντιμετώπιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με εκείνη του δημοσίου τομέα σχετικά με τα ισχύοντα στο θέμα της αιμοδοσίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα το κενό πρόβλεψης, που υπάρχει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Δικαίωμα ειδικής άδειας αιμοδοσίας στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Α. Αιτιολογική Έκθεση:

Με την εν λόγω τροπολογία προτείνεται η χορήγηση δικαιώματος ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας -αποκλειστικά την ημέρα της αιμοληψίας- για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι είτε ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, είτε μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, είτε προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική τους πρωτοβουλία για να προσφέρουν αίμα ή αιμοπετάλια.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Η εν λόγω ειδική άδεια συνοδεύεται με πλήρεις αποδοχές, δεν συμψηφίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το σύνολο των ημερών αδείας του εργαζομένου και δεν δύναται να γίνει χρήση της πέραν από δύο (2) φορές ετησίως. Με γνώμονα τη διασφάλιση του προγραμματισμού και των αναγκών της εργασίας και του εργοδότη, ο εργαζόμενος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον εργοδότη του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την τέλεση της αιμοληψίας, με εξαίρεση τις αποδεδειγμένες περιπτώσεις κάλυψης έκτακτης ανάγκης. Εφόσον συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε χορηγείται κανονικά η σχετική ειδική άδεια.

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος αιμοδοσίας και στην παρότρυνση περισσοτέρων πολιτών να προσφέρουν αίμα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών αλλά και των μελλοντικών αναγκών μέσω των τραπεζών αίματος. Η έλλειψη πρόβλεψης για αυθημερόν άδεια στον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα ο οποίος συμμετέχει σε αιμοληψία, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, κενό το οποίο επιδιώκει να θεραπεύσει η εν λόγω διάταξη, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και την προφανή διαφορετική αντιμετώπιση των δύο κατηγοριών εργαζομένων.
Επιπλέον η ανάγκη αυτής της ρύθμισης προκύπτει και από το γεγονός ότι η ειδική άδεια αιμοδοσίας προβλέπεται μόνο σε ορισμένες επιχειρησιακές συμβάσεις και όχι καθολικά στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι αιμοληψίες διενεργούνται συγκεκριμένες πρωινές ώρες, και επιπλέον να μην παραγνωρίζεται το ενδεχόμενο αδιαθεσίας του αιμοδότη ο οποίος είτε θα πρέπει υπό καθεστώς άγχους να επιστρέψει εγκαίρως στην εργασία του, είτε να καθυστερήσει, είτε τελικά να αναγκαστεί να κάνει χρήση κανονικής άδειας.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη:

Προστίθεται στο σχέδιο νόμου νέο Άρθρο … ως εξής:

«Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας.

Ο εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

H ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στον εργαζόμενο, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αιμοληψίας, είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτακτης ανάγκης. Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της ειδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας.

Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας κατά το μέγιστο δύο (2) φορές ετησίως.»

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Οι προτείνοντες βουλευτές
Γεώργιος Μαυρωτάς
Γεώργιος Αμυράς