10 Μαρτίου, 2016

«Με μυστικότητα οι εργασίες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ»

Στις 16-02-2016 με Κοινή Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ, η οποία διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων κλπ. Η διαπραγμάτευση της Επιτροπής με τις φαρμακευτικές εταιρείες αφορά «εκπτώσεις» στις τιμές των φαρμάκων που προμηθεύεται ο ΕΟΠΥΥ με στόχο την εξοικονόμηση της φαρμακευτικής δαπάνης του Οργανισμού. Με την από 14-05-2015 ΚΥΑ οι διαπραγματεύσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις εταιρείες φαρμάκου είναι απόρρητες. Όπως αναφέρεται «Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης καθώς και των σχετικών υποεπιτροπών της δεν χορηγούνται κατά το τμήμα που περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με ζητήματα εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου, ήτοι ιδίως σχέδια ή κανόνες τεχνικής φύσεως, οδηγίες, τύπους και πρότυπα, πηγές προμήθειας ή παραγωγής προϊόντων, καθώς και οποιαδήποτε εμπιστευτικής φύσεως αναφορά έχει οικονομική αξία για την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος». Με άλλα λόγια, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: Ο Υπουργός Υγείας διορίζει κυριολεκτικά όποιον θέλει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή των υπουργικών φίλων διαπραγματεύεται με τις εταιρείες.

Η μυστικότητα δίχως καμία ασφαλιστική δικλείδα –όπως ορίζεται στην ΚΥΑ- γεννά υπόνοιες και καλλιεργεί αρνητικό κλίμα. Εξάλλου, είναι ασύμβατη με την κοινή ευρωπαϊκή τιμολόγηση. Η μόνη χώρα στο σύστημα τιμολόγησης με τις τρεις φτηνότερες που έχει μυστικές διαπραγματεύσεις είναι η Γερμανία, η οποία έχει δεσμευτεί να τις καταργήσει.  Επειδή η κακώς εννοούμενη μυστικότητα και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι έννοιες ασύμβατες, το Ποτάμι ρωτά ποια είναι η σκοπιμότητα της μυστικότητας, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ, και γιατί δεν τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Με μυστικότητα οι εργασίες στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ»

Με την υπ’ αριθμ. 90168/30-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2543/10-10-2013) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πρόκειται για Επιτροπή «γνωμοδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω» (άρθρο 1). Στην παρ. 3 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μαγνητοφωνούνται. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν εκτελούνται, πριν την επικύρωσή τους από αυτή. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους».

Σύμφωνα, όμως, με την υπ’ αριθμ. 29479/14-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1021/Β/ 03-06-2015), που τροποποιεί και συμπληρώνει την ΚΥΑ του 2013, οι διαπραγματεύσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις εταιρείες φαρμάκου είναι απόρρητες. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης καθώς και των σχετικών υποεπιτροπών της δεν χορηγούνται κατά το τμήμα που περιλαμβάνουν στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με ζητήματα εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου, ήτοι ιδίως σχέδια ή κανόνες τεχνικής φύσεως, οδηγίες, τύπους και πρότυπα, πηγές προμήθειας ή παραγωγής προϊόντων, καθώς και οποιαδήποτε εμπιστευτικής φύσεως αναφορά έχει οικονομική αξία για την ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος». Με άλλα λόγια, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: Ο Υπουργός Υγείας διορίζει κυριολεκτικά όποιον θέλει στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή των υπουργικών φίλων διαπραγματεύεται με τις εταιρείες. Μάλιστα, στις 16-02 με την υπ’ αριθμ. 12298 ΚΥΑ (ΦΕΚ 81/17-02-2016) ορίστηκε Πρόεδρος και 8 μέλη και Αναπληρωτές στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Η διαπραγμάτευση της Επιτροπής με τις φαρμακευτικές εταιρείες αφορά «εκπτώσεις» στις τιμές των φαρμάκων που προμηθεύεται ο ΕΟΠΥΥ με στόχο την εξοικονόμηση της φαρμακευτικής δαπάνης του Οργανισμού. Η μυστικότητα δίνει την δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρείες να προσφέρουν στον ΕΟΠΥΥ εκπτώσεις στις τιμές των σκευασμάτων τους, δίχως το φόβο ότι οι εκπτώσεις αυτές θα παρασύρουν τις τιμές των προϊόντων τους στις χώρες για τις οποίες η Ελλάδα αποτελεί χώρα αναφοράς στον τομέα αυτό. Ωστόσο, η μυστικότητα δίχως καμία ασφαλιστική δικλείδα –όπως ορίζεται στην ΚΥΑ- γεννά υπόνοιες και καλλιεργεί αρνητικό κλίμα. Εξάλλου, είναι ασύμβατη με την κοινή ευρωπαϊκή τιμολόγηση. Η μόνη χώρα στο σύστημα τιμολόγησης με τις τρεις φτηνότερες που έχει μυστικές διαπραγματεύσεις είναι η Γερμανία, η οποία έχει δεσμευτεί να τις καταργήσει. 

Επειδή η κακώς εννοούμενη μυστικότητα και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι έννοιες ασύμβατες,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι η σκοπιμότητα της μυστικότητας, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ;

2) Γιατί δεν τίθενται ασφαλιστικές δικλείδες;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας