11 Δεκεμβρίου, 2017

«Προστασία α΄ κατοικίας και μέτρα στήριξης για τα νησιά»

Αποτελεί την πρώτη κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων στο πλαίσιο του “Κινήματος Αλλαγής”, που αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση δύο μείζονος σημασίας προβλημάτων για την ελληνική κοινωνία που προκάλεσαν οι σταθερά καταστροφικές επιλογές κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: τους πλειστηριασμούς της προστασίας της α΄ κατοικίας και της κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα νησιά. Η παρούσα Πρόταση Νόμου αποτελεί τον πρόδρομο των ολοκληρωμένων νομοθετικών προτάσεων που θα κατατεθούν από τις ΚΟ μας στο άμεσο μέλλον τόσο για τη συνολική διαχείριση του ζητήματος των κόκκινων δανείων όσο και για την αλλαγή του μίγματος της φορολογικής πολιτικής και της πολιτικής στήριξης των νησιών με βάση το πόρισμα της προτεινόμενης διακομματικής επιτροπής.

Το άρθρο 1: Αποσκοπεί στην προστασίας της α΄ κατοικίας για δανειστές και εγγυητές που είναι πλέον αντιμέτωποι με τον εκπλειστηριασμό, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, βάσει των προϋποθέσεων ν.4224/2013 που ίσχυσαν έως και το τέλος του 2014 οι οποίες προσαρμόστηκαν αναλόγως ώστε να ενταχθούν σε αυτές και οι οφειλέτες του Δημοσίου και οι οποίοι δεν προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει πλήρη προστασία μέχρι 31.12.2018 σε δανειολήπτες και εγγυητές με α΄ κατοικία με αντικειμενική αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) και εφόσον:

 • Έχουν ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για άγαμο και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα της οικογένειας,
 • η συνολική αξία της οικογενειακής κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2017, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. Ενώ τα κριτήρια προσαυξάνονται κατά 10% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.
 • Το άρθρο 2: α. Παρατείνει για ένα χρόνο τον μειωμένο κατά 30% συντελεστή Φόρου Προστιθέμενη Αξίας για τα ακριτικά και δυσπρόσιτα νησιά που προβλέπονταν στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών αυτών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα λόγω του μεταναστευτικού.

  β. Προβλέπει την άμεση συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εργασίας η οποία εντός τριμήνου θα επεξεργαστεί μέτρα και προτάσεις στήριξης για όλο το νησιωτικό χώρο, σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα η οποία υποβάλει το πόρισμα της προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών.

  Η επιτροπή προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτή συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, 2 εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από 1 εκπρόσωπος:

 • των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβουλίο,
 • της κάθε μιας από τις Περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών,
 • των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και των Επιμελητήριων των νησιών.
 • Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση νόμου εδώ:

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ