24 Μαΐου, 2018

Κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα των πλημμυρών

Με αφορμή το πρόσφατο Δελτίο Τύπου (17/05/2018) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα, με το οποίο η Ελλάδα καλείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη και Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη.

Όπως επισημαίνεται, τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν καταρτίσει και δημοσιεύσει τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις της παραπάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας και να τα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ως τις 22/03/2016. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές, καθώς δεν είχαν καταρτίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που αντιστοιχούν στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της επικράτειας.

Δυστυχώς, όπως τονίζει, ο κ. Μαυρωτάς η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει αυτά τα σχέδια, και με τα έως τώρα δεδομένα η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, με κίνδυνο μάλιστα η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε., αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

Ο βουλευτής απευθυνόμενος στους κ. Υπουργούς ζητά ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με την εκπόνηση και κοινοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αποκριθούν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να δοθεί ικανοποιητική απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποφευχθεί η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σε σχόλιό του ο κ. Μαυρωτάς επισημαίνει ότι η Πολιτεία, ειδικά μετά τα θλιβερά γεγονότα και τις τεράστιες καταστροφές στη Μάνδρα αλλά και ευρύτερα στη Δυτική Αττική, πρέπει να ενεργεί προδραστικά, εφαρμόζοντας εγκαίρως σχέδια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας παράλληλα όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς:

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
β) τον Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη υποβολής των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών

Με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, θεσπίστηκε το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β’/21-07-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 177772/924 (ΦΕΚ 2140/Β’/22-06-2017). Οι βασικές απαιτήσεις της παραπάνω Οδηγίας χωρίζονται σε τρία στάδια και περιλαμβάνουν:

 Στάδιο 1ο: Προκαταρκτική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής των ποταμών και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες και προσδιορισμός των περιοχών αυτών όπου υπάρχουν σοβαροί δυνητικοί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα.

 Στάδιο 2ο : Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

 Στάδιο 3ο: Κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη πρόγνωση πλημμυρών, τη μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης πλημμύρας και των συνεπειών της, ενώ πρέπει να προβλέπουν και τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών καθώς επίσης και την προετοιμασία του πληθυσμού σε ενδεχόμενο πλημμύρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ελλάδα καλείται να εκπονήσει ΣΔΚΠ για τα 14 Υδατικά της Διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επιπλέον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των ΣΔΚΠ απαιτείται η εκπόνηση αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και η δημόσια διαβούλευσή τους για την πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων.

Στη συνέχεια, η διαδικασία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Κατάρτισης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διαβούλευσης και, βάσει των ευρημάτων αυτής, πραγματοποιείται η οριστικοποίηση των ΣΔΚΠ και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οπότε και καταρτίζεται σχετικός φάκελος (κείμενα και χάρτες) προς κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β’/21-7-2010) τα σχέδια διαχείρισης ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015 και διαβιβάζονται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) προκειμένου να κοινοποιηθούν μέχρι της 22 Μαρτίου 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το από 17/05/2018 Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες. Μάλιστα όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν καταρτίσει και δημοσιεύσει τα ΣΔΚΠ και να τα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ως τις 22/03/2016. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις ελληνικές αρχές, επειδή δεν είχαν καταρτίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει τα 14 αναγκαία ΣΔΚΠ.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει αυτά τα σχέδια, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, με τη χώρα μας να έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, με κίνδυνο η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε., αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της ελληνικής επικράτειας;

2. Ποιοι οι λόγοι της τόσο μεγάλης καθυστέρησης στην κατάρτιση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, εντός των καθορισμένων προθεσμιών και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας;

3. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ προκειμένου να δοθεί εντός δύο μηνών ικανοποιητική απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην κινηθεί η διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά