25 Φεβρουαρίου, 2016

Κανονισμός Εκλογής Οργάνων και Αντιπροσώπων του Κινήματος

Για το Συνέδριο του Κινήματος που θα γίνει στις 26-28 Φεβρουαρίου 2016 στο Περιστέρι, δικαίωμα εκλέγειν έχουν:

Τα ενεργά στελέχη του Κινήματος απ’ όλη την Ελλάδα (με επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους έως 31/12/2015)

  • Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές
  • Τα μέλη των Επιτροπών Διαλόγου και Νεολαίας καθώς και οι μετέχοντες στους Τομείς Πολιτικής (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου).
  • Οι υποψήφιοι βουλευτές των δυο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου).

Μέλη που γράφτηκαν μετά τις 31.12.15 και μέχρι 14.2.16 και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στο Συνέδριο. Τα νέα μέλη θ’αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα την 1η Μαρτίου 2016.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους είναι να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο κόστος συμμετοχής για όλους στο Συνέδριο ορίζεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης στα 10 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης της κάρτας).

Σε ό,τι αφορά τους παρατηρητές η οικονομική συμμετοχή στο Συνέδριο του Κινήματος είναι προαιρετική.

Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν:

-Για τη θέση του Επικεφαλής όλα τα μέλη του Κινήματος.

-Για τις θέσεις των 2 Γραμματέων (Οργανωτικού και Κοινοβουλευτικού Έργου), όλα τα μέλη του Κινήματος που μετέχουν στο Συνέδριο.

-Για το Συμβούλιο Αξιοποίησης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΣΑΑΣ), όλα τα μέλη της αντίστοιχης γεωγραφικής Περιφερείας, μέσω της Τοπικής Οργάνωσης όπου ανήκουν.

-Για τη Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ), όλα τα μέλη της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, του αντίστοιχου Τομέα Πολιτικής, της Επιτροπής Διαλόγου και της Επιτροπής Νεολαίας, μέσω των οποίων συμμετέχουν.

-Για τον Πολιτικό Σχεδιασμό, όλα τα μέλη του Κινήματος που μετέχουν στο Συνέδριο.

- Για την Επιτροπή Δεοντολογίας, όλα τα μέλη του Κινήματος που μετέχουν στο Συνέδριο.

-Για την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης, όλα τα μέλη του Κινήματος που μετέχουν στο Συνέδριο.

Προς υποψηφίους: Οι υποψηφιότητες για όλα τα όργανα ανοίγουν κατά την έναρξη του Συνεδρίου και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του Ποταμιού.

Αν σύνεδρος, ο οποίος λόγω προσωπικού κωλύματος απουσιάσει, επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο από τα προτεινόμενα όργανα, μπορεί να ενημερώσει γραπτώς την γραμματεία της ΚΟΕΣ στο email grammateiakoes@topotami.gr.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι για κάθε όργανο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Γραμματεία των υποψηφιοτήτων στο Συνέδριο και να λάβουν ενημέρωση για το αντίστοιχο εκλεκτορικό σώμα.

Για τα όργανα που απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις (Πολιτικό Συμβούλιο και Επιτροπές Δεοντολογίας και Οικονομικών) τα μέλη μπορούν επίσης να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στα εν λόγω όργανα καθώς και να καταθέτουν ολοκληρωμένη πρόταση. Μπορεί να κατατεθεί είτε απόλυτα είτε μερικώς ανανεωμένη πρόταση από μέλος της ΜΕΣΥΑ.

Π.χ. Έστω η πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο περιλαμβάνει 12 μέλη. Μια άλλη μπορεί να περιλαμβάνει δέκα μέλη από την προηγούμενη πρόταση και δυο νέα μέλη.

Εσωτερική εκλογή οργάνων

Τα μη μέλη που συμμετέχουν στις δομές του Κινήματος (Επιτροπή Διαλόγου, Επιτροπή Νεολαίας, Τομείς Πολιτικής) έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των εσωτερικών τους οργάνων αλλά όχι για τα λοιπά όργανα του κόμματος.

Συμβούλιο Αξιοποίησης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΣΑΑΣ)

Το ΣΑΑΣ αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 21 μέλη.

Δύο μέλη του ΣΑΑΣ δύναται να ορίσει ο Επικεφαλής, ενώ τα 19 μέλη εκλέγονται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας των στελεχών της κάθε περιφέρειας, ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: εκλέγει 1 μέλος

Κεντρική Μακεδονία: εκλέγει 3 μέλη

Δυτική Μακεδονία: εκλέγει 1 μέλος

Ήπειρος: εκλέγει 1 μέλος

Θεσσαλία: εκλέγει 1 μέλος

Ιόνιοι Νήσοι: εκλέγει 1 μέλος

Δυτική Ελλάδα: εκλέγει 1 μέλος

Στερεά Ελλάδα: εκλέγει 1 μέλος

Αττική: εκλέγει 5 μέλη

Πελοπόννησος: εκλέγει 1 μέλος

Βόρειο Αιγαίο: εκλέγει 1 μέλος

Νότιο Αιγαίο: εκλέγει 1 μέλος

Κρήτη: εκλέγει 1 μέλος

 

Το ποσοστό σταυροδοσίας είναι κοινό για όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες, ένας σταυρός ανά ψηφοδέλτιο πλην της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι μέχρι δυο σταυροί και Αττικής που είναι μέχρι τρεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη, που ανήκουν στις αντίστοιχες περιφέρειες εφόσον έχουν συγκεντρώσει μοναδικές υπογραφές από το 5% του αντίστοιχου εκλεκτορικού σώματος.

Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ)

Τρόπος εκλογής από το 2ο συνέδριο

Τα αιρετά μέλη της ΜΕΣΥΑ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Η ΜΕΣΥΑ συγκροτείται κατ' ανώτατο όριο από:

- 123 αντιπροσώπους που εκλέγονται σ' επίπεδο εκλογικής περιφέρειας με βάση τις εκλογικές έδρες:

o Μονοεδρικές–διεδρικές–τριεδρικές, έναν αντιπρόσωπο

o Τετραεδρικές–πενταεδρικές, δύο αντιπροσώπους

o Εξαεδρικές – εφταεδρικές – οκταεδρικές – εννιαεδρικές, τρεις αντιπροσώπους

o Α' Αθήνας – Α' Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Αττικής, έξι αντιπροσώπους

o Β' Αθηνών 14 αντιπροσώπους: Ειδικότερα, για τη Β' Αθηνών, διαιρείται σε

4 τομείς και διενεργούνται εκλογές ανά Τομέα:

o Βόρειος Τομέας – πέντε αντιπρόσωποι

o Δυτικός Τομέας – τρεις αντιπρόσωποι

o Κεντρικός Τομέας – τρεις αντιπρόσωποι

o Νότιος Τομέας – τρεις αντιπρόσωποι

o Για τον Απόδημο Ελληνισμό δημιουργείται Περιφέρεια Εξωτερικού με 3

αντιπροσώπους (ει δυνατόν καθένας από διαφορετική Ήπειρο)

 

Σταυροδοσία:

Εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος                                   1 σταυρός

Εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι                                 1 σταυρός

Εκλέγονται 3 αντιπρόσωποι                                 μέχρι 2 σταυρούς

Εκλέγονται 5 αντιπρόσωποι                                 μέχρι 3 σταυρούς

Εκλέγονται 6 αντιπρόσωποι                                 μέχρι 3 σταυρούς

- Μέχρι 20 αντιπρόσωπους της Νεολαίας (ηλικίας 16-35 ετών), οι οποίοι εκλέγονται από την Επιτροπή Νεολαίας. Ο τελικός αριθμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των νέων που θα μετέχουν στην διαδικασία (καθότι κάποιοι μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν στις τοπικές τους ομάδες).

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι 9.

-10 αντιπρόσωποι της Επιτροπής Διαλόγου, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι 4.

-Μέχρι 30 αντιπρόσωποι Τομέων Πολιτικής (ένας εκπρόσωπος ανά Τομέα), οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη των Τομέων Πολιτικής. Ο ακριβής αριθμός των Τομέων – άρα και των αντιπροσώπων τους - θα καθορισθεί από τον αριθμό των μελών που θα μετέχουν στην διαδικασία - καθότι κάποιοι μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν στις τοπικές τους ομάδες και συνεπώς να υπάρξει συγχώνευση κάποιων τομέων.

Τα ψηφοδέλτια είναι ξεχωριστά ανά Τομέα Πολιτικής και μπορεί να μπει ένα σταυρός ανά ψηφοδέλτιο.

Σε όλες τις παραπάνω ψηφοφορίες προβλέπεται κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας.

Φίλοι του Κινήματος που μετέχουν στις Επιτροπές Διαλόγου και Νεολαίας, καθώς και ως εμπειρογνώμονες στους Τομείς πολιτικής έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν και όχι του εκλέγεσθαι.

-11 βουλευτές

- 2 ευρωβουλευτές

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εκλεγμένων αντιπροσώπων και των βουλευτών, ευρωβουλευτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ποσοστό 70% των αιρετών μελών της ΜΕΣΥΑ.

Εκλογικό σώμα

Οι 1214 σύνεδροι που θα έχουν πλήρη δικαιώματα στο συνέδριο κατανέμονται ανά περιφέρεια ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 23 σύνεδροι

Κεντρική Μακεδονία: 97 σύνεδροι

Δυτική Μακεδονία: 9 σύνεδροι

Ήπειρος: 27 σύνεδροι

Θεσσαλία: 40 σύνεδροι

Ιόνιοι Νήσο: 16 σύνεδροι

Δυτική Ελλάδα: 50 σύνεδροι

Στερεά Ελλάδα: 39 σύνεδροι

Αττική: 767 σύνεδροι

Πελοπόννησος: 27 σύνεδροι

Βόρειο Αιγαίο: 7 σύνεδροι

Νότιο Αιγαίο: 29 σύνεδροι

Κρήτη: 59 σύνεδροι

Εξωτερικού: 24 σύνεδροι

 

Σχετικά