1 Νοεμβρίου, 2018

Υπηρεσίες υγείας σε μια κοινωνία περισσότερων ηλικιωμένων

Mακροχρόνια περίθαλψη ηλικιωμένων: Πως μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω των “κοινωνικών επενδύσεων” ενώ αυξάνει το προσδόκιμο της ζωής και ταυτόχρονα γηράσκει γρήγορα ο πληθυσμός λόγω της υπογεννητικότητας; Αυτό ήταν ήταν το θέμα της εκδήλωσης που φιλοξένησε ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ομιλητές μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητές, παρόχους περίθαλψης και άλλους ενδιαφερόμενους για την μακροχρόνια φροντίδα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο οικονομολόγος και ειδικός σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και μέλος του Ποταμιού, υπεύθυνος του τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πλάτων Τήνιος. Τοποθετήθηκε επίσης και το στέλεχος της ΚΥ Κοιν. Ομάδας Ζαφείρης Βάλβης.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ να συμπεριλάβει για πρώτη φορά σε θεσμικό κείμενο τη μακροχρόνια φροντίδα και μάλιστα το σχετικό δικαίωμα στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Αρχή 18 - «Κάθε άτομο δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές μακροχρόνιες υπηρεσίες φροντίδας, ιδίως σε υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης και σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας») αποτελεί ένα κομβικό σημείο και μια αφετηρία για την ενίσχυση των πολιτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Η έννοια των κοινωνικών επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την αποδοτικότερη κατανομή πόρων στην κοινωνική πολιτική και κυρίως για την προσαρμογή (ή την αλλαγή) του υποδείγματος κοινωνικής πολιτικής στην κατεύθυνση προδραστικής αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων και αναγκών και αντιμετώπισης των σχετικών δαπανών όχι ως ένα αναγκαίο κόστος, αλλά ως ένα παράγοντα παραγωγικότητας και ως πολιτικών με μετρήσιμη, πολύπλευρη και σημαντική οικονομική και κοινωνική αποδοτικότητα σε βάθος χρόνου.

Ο Mίλτος Κύρκος δήλωσε: "Λόγω της δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη η μακροχρόνια φροντίδα και ειδικότερα η κάλυψη του κόστους της θα αποτελέσουν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας (ίσως μεγαλύτερη ακόμη και από τις συντάξεις) σε όλα τα κράτη μέλη και θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλες δημοσιονομικές πιέσεις. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, όταν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάνουν περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, έχει ζωτική σημασία το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να εγγυηθεί ρεαλιστικά το δικαίωμα σε ποιοτική μακροχρόνια περίθαλψη, προσιτή σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την προστασία των ευάλωτων ατόμων με αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις μακροχρόνιες απειλές, η ΕΕ έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στο συντονισμό των πολιτικών και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Απαιτείται ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. ένταξη επενδύσεων μακροχρόνιας περίθαλψης στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ειδικότερα στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας και προσβασιμότητας για την παράδοση των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης κ.λπ.) έτσι ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Αρχή 18 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων."

Δείτε το σχετικό video:

*Ο Μίλτος Κύρκος είναι ευρωβουλευτής με το «Ποτάμι».