3 Αυγούστου, 2017

Η τροπολογία που κατέθεσε το Ποτάμι για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Εξαίρεση από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη (claw back) ορφανών φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις και παραγώγων αίματος σε ευπαθείς ομάδες ασθενών

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα διάταξη εξαιρούνται από τη διαδικασία του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη (claw back) συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν ευπαθείς ομάδες ασθενών και χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση, δηλαδή τα φάρμακα για τις σπάνιες παθήσεις (ορφανά φάρμακα) και τα παράγωγα αίματος. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον, για λόγους δημόσιας υγείας και για λόγους αποτελεσματικότερης υλοποίησης μέτρων προνοιακής πολιτικής υπέρ των ευπαθών ομάδων ασθενών.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη (claw back) συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες ασθενών και χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση, δηλαδή τα φάρμακα για τα σπάνια νοσήματα και παθήσεις (ορφανά φάρμακα) καθώς και τα παράγωγα αίματος.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Ο προτείνων βουλευτής

Γεώργιος Μαυρωτάς