26 Φεβρουαρίου, 2016

Η νέα πρόταση καταστατικού για το Συνέδριο

Δείτε τη νέα πρόταση καταστατικού, όπως διαμορφώθηκε από την ΚΟΕΣ μετά τα σχόλια των εθελοντών του κινήματός μας.

1. Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα
Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι οι λέξεις «TO ΠOTAMI» και δύο κυματιστές, γαλάζιες γραμμές, περιβαλλόμενες από ημικύκλιο χρώματος καστανού. Η σφραγίδα του Κινήματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα του Κινήματος και το έτος ίδρυσης.

2. Σκοπός και αρχές λειτουργίας του Κινήματος
Το Ποτάμι είναι ένα πολιτικό Κίνημα για τη Δικαιοσύνη, την Εργασία, την Παιδεία.
Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής. Για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, παραγωγική και ευημερούσα, που να συμμετέχει ως αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής λειτουργίας και ολοκλήρωσης.
2.1. Πολιτικές αρχές
Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες και η ισότιμη πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, η αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ο διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία, η ρήξη με το πελατειακό κράτος.
2.2 Αρχές λειτουργίας
Το Ποτάμι λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των μελών του, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας διαδικασίες άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης.
Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τα μέλη και τα όργανα του Κινήματος. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα.
Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας του Ποταμιού και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες είτε στο Κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα είτε στο Κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα σώματα που τα εξέλεξαν και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν τα ίδια τα όργανα. Τα μέλη οφείλουν να προβάλλουν τις απόψεις τους εντός των συλλογικών οργάνων και των οργανώσεων όπου συμμετέχουν. Οι προτάσεις των οργανώσεων του Κινήματος προς τα κεντρικά όργανα, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις προτάσεις της μειοψηφίας, εφόσον αυτές έχουν υποστηριχθεί τουλάχιστον από το 1/3 των μελών.

3. Τα μέλη
3.1. Δικαίωμα και διαδικασία εγγραφής:
Μέλος στο Ποτάμι μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης καθώς και κάθε πολίτης χώρας – μέλους της ΕΕ ή άλλου κράτους που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον είναι ηλικίας δεκαέξι (16) ετών και άνω, αποδέχεται τις αρχές του Κινήματος και δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού κόμματος. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του Κινήματος. Τα αρμόδια όργανα του Κινήματος δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός νέου μέλους αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του αντιβαίνει στις αρχές του Κινήματος.
3.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:
Τα μέλη του Ποταμιού είναι πρώτα από όλα ενεργοί πολίτες. Συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του Κινήματος: εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Κινήματος καθώς και σε τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές ψηφοφορίες ή διαβουλεύσεις που διεξάγονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με φυσική παρουσία.
Τα μέλη προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους του Ποταμιού και αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή του. Η πολιτική και γενικότερη στάση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του Κινήματος και όλες τις ρυθμίσεις του παρόντος Καταστατικού.
Από την πλευρά του, το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε μέλος το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό.
3.3. Εκπροσώπηση Μελών:
Το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότερη δυνατή εκπροσώπηση των μελών του καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας στα όργανά του.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερα από 8 έτη.
3.4. Ομάδες και Κοινότητες Μελών:
Το Κίνημα οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο σε Τοπικές Ομάδες, με βάση τον τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης των μελών του. Κάθε Τοπική Ομάδα μελών έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέσεις, αλλά και δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος απευθείας στα κεντρικά όργανα του Κινήματος.
Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργούν και θεματικές ή επαγγελματικές κοινότητες μελών μετά από έγκριση του Οργανωτικού Γραμματέα.
Οι νέοι του Κινήματος μπορούν να συγκροτούν αντιστοίχως Κοινότητες Νέων.
Σε κάθε Τοπική ομάδα ή Κοινότητα εκλέγεται, με καθολική ψηφοφορία των μελών, Γραμματεία, αποτελούμενη από ένα έως τρία μέλη, ανάλογα με τη δύναμη της ομάδας ή της κοινότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό λειτουργίας τους.
Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό συγκροτούν Κοινότητες Εξωτερικου. Κάθε κοινότητα εκλέγει έναν γραμματέα. Οι Κοινότητες Εξωτερικού συγκροτούν κοινή γραμματεία όλων των Κοινοτήτων Εξωτερικού.
3.5 Τομείς Πολιτικής:
Το Κίνημα οργανώνεται σε πολιτικό επίπεδο, σε Τομείς Πολιτικής. Τα μέλη του Ποταμιού, εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε τοπικές ομάδες, να συμμετέχουν και σε Τομείς Πολιτικής. Οι εκάστοτε Τομείς Πολιτικής ορίζονται από το Πολιτικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Γραμματέα Κοινοβουλευτικού έργου. Ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.6 Οικονομικές υποχρεώσεις μελών:
Τα μέλη συνδράμουν οικονομικά το Ποτάμι. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης. Επιπλέον, τα μέλη οφείλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενισχύουν το Κίνημα με την πώληση κουπονιών και με άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από τον Οργανωτικό Γραμματέα.
3.7 Απώλεια της ιδιότητας του μέλους:
Επέρχεται είτε οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του που γνωστοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Κίνημα, είτε με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, αν το μέλος δρα εις βάρος των αξιών, των αρχών και των στόχων του Κινήματος. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την ιδιότητα του μέλους.

4. Το Συνέδριο
4.1. Σύγκληση – Αρμοδιότητες:
Το Συνέδριο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος, καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής του Κινήματος και είναι αρμόδιο για να εγκρίνει τροποποιήσεις του Καταστατικού.
Εκλέγει τον Επικεφαλής, συγκροτεί (ή εκλέγει αν δεν έχουν υπάρξει προκριματικές εκλογές) τη Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ), καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ). Εγκρίνει τη διαχείριση των οικονομικών του Κινήματος.
Το Συνέδριο συγκαλείται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια εντός του μηνός Φεβρουαρίου και εκτάκτως με απόφαση του Επικεφαλής ή με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας ¾ της ΜΕΣΥΑ ή μετά από αίτημα της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Κινήματος. Η ευθύνη οργάνωσης του Συνεδρίου ανήκει στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), η οποία εγκρίνεται από τον Επικεφαλής μετά από πρόταση των δύο Γραμματέων του Κινήματος.
4.2 Συγκρότηση:
Στο Συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη του Κινήματος ή εκπρόσωποί τους μετά από προκριματικές εκλογές, με αναλογία εκπροσώπησης που ορίζεται από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου.
4.3 Συγκρότηση σε σώμα – λήψη αποφάσεων:
Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, όλες οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων.

5. Ο Επικεφαλής
5.1 Εκλογή – Θητεία: Ο Επικεφαλής εκλέγεται από το Συνέδριο, με απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψηφοδελτίων, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο σχετικώς πλειοψηφισάντων.
Προκειμένου ένα μέλος να υποβάλει υποψηφιότητα για Επικεφαλής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς του από το 10% των συνέδρων. Κάθε σύνεδρος μπορεί να υπογράψει για την υποστήριξη μόνον μίας υποψηφιότητας. Ο εν ενεργεία Επικεφαλής δεν απαιτείται να συγκεντρώσει υπογραφές στην περίπτωση που επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφιος.
Ο Επικεφαλής ή η ΜΕΣΥΑ με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 ή η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κινήματος μπορούν να ζητήσουν διαφορετικό τρόπο εκλογής του Επικεφαλής (π.χ. ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των Μελών ή/και φίλων του Ποταμιού).
Σε περίπτωση εκλογής του Επικεφαλής με ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή όλων των Μελών ή/και φίλων του Ποταμιού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους από το 20% των μελών της ΜΕΣΥΑ.
Η θητεία του Επικεφαλής διαρκεί από την εκλογή του μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Κανείς δεν επιτρέπεται να διατελέσει Επικεφαλής για περισσότερα από 8 χρόνια.
5.2 Αρμοδιότητες: 
Ο Επικεφαλής εκφράζει και εκπροσωπεί το Kίνημα με βάση τις ιδρυτικές αρχές του Ποταμιού.
Προεδρεύει της ΜΕΣΥΑ και του Πολιτικού Συμβουλίου του Ποταμιού. Ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα τις αποφάσεις του Συνεδρίου, την εκφρασμένη σε ψηφοφορίες θέληση των μελών και τις ρυθμίσεις του Καταστατικού.
Εάν ο Επικεφαλής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται προσωρινά στα καθήκοντά του από τον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου. Στην περίπτωση αυτή, συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέου Επικεφαλής εντός το πολύ τριών μηνών από την ημερομηνία αντικατάστασης.

6.Κοινοβουλευτική Ομάδα
6.1. Σύνθεση:
Οι βουλευτές αποτελούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκφράζει τις θέσεις του Κινήματος. Τα μέλη της έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους.
Τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ευρωβουλευτές.
6.2 Επιλογή και Ανάδειξη Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών:
Για τις υποψηφιότητες για το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών, προτάσεις από τα μέλη και τις οργανώσεις του Ποταμιού, μέσα από διαδικασία που ανακοινώνεται εγκαίρως.
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών αξιολογεί και ιεραρχεί τις προτάσεις και κάνει σχετική εισήγηση στον Επικεφαλής του Κινήματος, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

7. Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ)
7.1 Συγκρότηση – Θητεία: 
Η ΜΕΣΥΑ συγκροτείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των οργανώσεων του Κινήματος και αποτελείται από 150 έως 300 μέλη, ανάλογα με την εκάστοτε δυναμική των οργανώσεων και τον αριθμό των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος. Ειδικότερα, στην ΜΕΣΥΑ μετέχουν:
- Αντιπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων
- Αντιπρόσωποι των Τομέων Πολιτικής
- Αντιπρόσωποι της Επιτροπής Νεολαίας
- Αντιπρόσωποι της Επιτροπής Διαλόγου
- Βουλευτές και Ευρωβουλευτές
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών έχει τη δυνατότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του, να ορίσει αριθμό μελών ίσο με το 20% των αιρετών μελών της ΜΕΣΥΑ. Κριτήριο είναι να ενισχυθεί η εκπροσώπηση γυναικών, νέων, ευπαθών ομάδων και άγονων για το Κίνημα περιοχών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την εκπροσώπηση οργανώσεων που έχουν πετυχημένη δραστηριότητα, αλλά, λόγω του μέτρου αντιπροσώπευσης στην περιφέρεια τους, έχουν παρουσία στη ΜΕΣΥΑ δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το έργο τους.
Ο Επικεφαλής του Κινήματος έχει τη δυνατότητα να ορίσει αριθμό μελών ίσο με το 10% των αιρετών μελών της ΜΕΣΥΑ ανάμεσα σε προσωπικότητες και κινήσεις που στηρίζουν το Ποτάμι.
Στη ΜΕΣΥΑ μετέχουν αυτοδικαίως οι Ευρωβουλευτές και Βουλευτές του Κινήματος, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 30% των μελών της ΜΕΣΥΑ. Σε αντίθετη περίπτωση διεξάγεται μεταξύ τους ψηφοφορία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους.
7.2. Αρμοδιότητες: 
Η ΜΕΣΥΑ είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων, επέχει θέση Διαρκούς Συνεδρίου και καθορίζει τις μείζονες πολιτικές αποφάσεις του Κινήματος. Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο και εκτάκτως, αν ζητηθεί από τον Επικεφαλής, το Πολιτικό Συμβούλιο ή το 1/3 των μελών της.
Η πρώτη τακτική συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ ανά έτος διεξάγεται τον μήνα Φεβρουάριο. Στη διάρκεια αυτής η ΜΕΣΥΑ δύναται να προβεί σε αντικατάσταση των αιρετών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και των δύο Γραμματέων του κινήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.
Πριν την ετήσια τακτική συνάντηση του Φεβρουαρίου οι οργανώσεις, οι Τομείς και οι Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στους Αντιπροσώπους τους στη ΜΕΣΥΑ ή να εκλέξουν νέους, με βάση τις διαδικασίες που θα ορισθούν από τον Γραμματέα Οργανωτικού.
Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ είναι επιφορτισμένα με την ενδυνάμωση των οργανώσεων του Κινήματος, με την ανάπτυξη των Τομέων Πολιτικής, το συντονισμό και την οργάνωση των Τοπικών Οργανώσεων του γεωγραφικού χώρου που δραστηριοποιούνται και τη διάχυση στην κοινωνία των αξιών, αρχών και θέσεων του Ποταμιού.
Τα μέλη της ΜΕΣΥΑ εκπροσωπούν τις Οργανώσεις, τους Τομείς ή τις Επιτροπές από τις οποίες έχουν εκλεγεί και λογοδοτούν σε αυτές.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους ή οι οργανώσεις θέτουν θέμα ελλιπούς αντιπροσώπευσης τους, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών διασφαλίζει την εκλογή νέων αντιπροσώπων από τις Οργανώσεις, τις Επιτροπές ή τους Τομείς από όπου προέρχονται.
Οι αποφάσεις της ΜΕΣΥΑ λαμβάνονται μέσω φυσικής παρουσίας των μελών της ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης του Ποταμιού.

8. Πολιτικό Συμβούλιο
8.1. Συγκρότηση – Θητεία:
Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Σε αυτό μετέχουν εκ της θέσεως τους ο Επικεφαλής, ο Γραμματέας Οργανωτικού και ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου. Τα υπόλοιπα δώδεκα μέλη εκλέγονται από τη ΜΕΣΥΑ αποκλειστικά μεταξύ των μελών της.
Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στο Πολιτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από 5.
Τα δώδεκα αιρετά μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ μετά το Συνέδριο. Η εκλογή γίνεται με βάση ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις για το σύνολο των αιρετών μελών του οργάνου. Κάθε μέλος της ΜΕΣΥΑ δύναται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση.
Η ΜΕΣΥΑ στην ετήσια τακτική συνεδρίαση του Φεβρουαρίου μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση των αιρετών μελών του Πολιτικού Συμβουλίου εφόσον το ζητήσουν τα 3/5 των μελών της.
8.2. Αρμοδιότητες: 
Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και αποφάσεων και λειτουργεί με ευθύνη του Επικεφαλής του Κινήματος, ο οποίος το συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και εκτάκτως αν ζητηθεί από τον Επικεφαλής ή το 1/3 των μελών του.

9. Οργανωτικός Γραμματέας
9.1 Εκλογή-Θητεία:
Ο Οργανωτικός Γραμματέας εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τη Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων στην πρώτη μετά το Συνέδριο συνεδρίασή της. Κάθε μέλος του Κινήματος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα, εφόσον κατά τη συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ το 10% των μελών της υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Η ΜΕΣΥΑ στην ετήσια τακτική συνεδρίαση του Φεβρουαρίου μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του Γραμματέα εφόσον το ζητήσουν τα 3/5 των μελών της.
9.2 Αρμοδιότητες:
Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ευθύνη οργάνωσης του Κινήματος, κατανέμει ρόλους σε μέλη, μεριμνά για την ομαλή διασύνδεση μεταξύ των οργάνων και έχει την ευθύνη για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών και για τη διενέργεια οικονομικών εξορμήσεων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Κινήματος.
9.3 Ορισμός Περιφερειακών Συντονιστών:
Σε ειδική συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ορίζονται οργανωτικοί Συντονιστές του Κινήματος ανά περιφέρεια, μετά από πρόταση του Γραμματέα Οργανωτικού.

10.Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου
10.1 Εκλογή-Θητεία:
Ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τη Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων στην πρώτη μετά το Συνέδριο συνεδρίαση της. Κάθε μέλος του Κινήματος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου, εφόσον κατά τη συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ το 10% των μελών της υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Η ΜΕΣΥΑ στην ετήσια τακτική συνεδρίαση του Φεβρουαρίου μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του Γραμματέα εφόσον το ζητήσουν τα 3/5 των μελών της.
10.2 Αρμοδιότητες:
Έχει την ευθύνη συντονισμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των Τομέων Πολιτικής. Μεριμνά για την παραγωγή πολιτικών θέσεων, καθώς και την διασύνδεση της κοινοβουλευτικής δράσης με τους Τομείς Πολιτικής.
10.3 Ορισμός Πολιτικών υπευθύνων:
Σε ειδική συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ορίζονται οι πολιτικοί υπεύθυνοι του Κινήματος, μετά από πρόταση του Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου.
Ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των υπουργείων της εκάστοτε κυβέρνησης και τα πεδία πολιτικής τους δράσης είναι αντίστοιχα με τα υπουργεία.
Οι Πολιτικοί Υπεύθυνοι είναι μέλη της ΜΕΣΥΑ και συνεργάζονται με τους Τομείς Πολιτικής και τους Αντιπροσώπους τους. Λογοδοτούν απευθείας στον Επικεφαλής, στον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού έργου και στο Πολιτικό Συμβούλιο.

11.Επιτροπή Δεοντολογίας
Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κινήματος είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης του Καταστατικού και για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεών του. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από τρία μέλη του Κινήματος και εκλέγεται από τη ΜΕΣΥΑ στην πρώτη συνεδρίασή της, αμέσως μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Η εκλογή γίνεται με βάση ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις για το σύνολο των αιρετών μελών του οργάνου. Κάθε μέλος της ΜΕΣΥΑ δικαιούται να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση. Εάν μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται με απόφαση της ΜΕΣΥΑ.

12. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης
Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για την διαχείριση των πόρων του Κινήματος και για την τήρηση των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων περί των οικονομικών των κομμάτων. Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Κινήματος και εκλέγεται από τη ΜΕΣΥΑ έπειτα από ολοκληρωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις. Έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου και τη δυνατότητα έκτακτου ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήματος.

13. Επιτροπή Διαλόγου
Με ευθύνη του Επικεφαλής συγκροτείται Επιτροπή Διαλόγου που αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Σκοπός της είναι να συζητά απόψεις και προτάσεις των μελών της για τις θέσεις και την πολιτική του Ποταμιού, αλλά και να υποδέχεται προτάσεις από φίλους του Ποταμιού, αποτελώντας έτσι έναν ακόμη δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης μεταξύ της κοινωνίας και του Ποταμιού. Συμβάλλει επίσης στον διάλογο και την συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα και φορείς. Τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου δεν είναι απαραιτήτως μέλη του Κινήματος. Ο ρόλος της Επιτροπής Διαλόγου είναι συμβουλευτικός στον Επικεφαλής, στον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου και στο Πολιτικό Συμβούλιο. Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαλόγου εκλέγεται Γραμματεία.

14.Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών(ΣΑΑΣ)
14.1 Συγκρότηση:
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών συγκροτείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τα μέλη του είναι κατ' ανώτατο όριο είκοσι ένα. Δέκα εννιά μέλη του οργάνου εκλέγονται στο Συνέδριο και δύο μέλη δύναται να ορίσει ο Επικεφαλής. Στο ΣΑΑΣ δεν δικαιούνται να μετέχουν Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, εκτός αν έχουν δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσουν ξανά βουλευτική ή ευρωβουλευτική έδρα. Τα μέλη του ΣΑΑΣ μπορούν να μετέχουν σε εκλογές μόνο σε τιμητικές θέσεις.
14.2 Αρμοδιότητες:
Το ΣΑΑΣ αξιολογεί τα στελέχη του Κινήματος, συνεργάζεται με τους Γραμματείς για την αξιοποίησή τους, εισηγείται στον Επικεφαλής για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών και υποβάλλει ετήσια έκθεση αξιολόγησης των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος.
Εφόσον μέλος του ΣΑΑΣ εκλεγμένο από το Συνέδριο παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται μέχρι το επόμενο Συνέδριο, από τη ΜΕΣΥΑ, με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 των μελών της.

15.Επιτροπή Νεολαίας
Οι νέοι του Κινήματος δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Κοινότητες έχουν μέλη και φίλοι του Κινήματος που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 35.
Οι Κοινότητες νέων εκλέγουν εκπροσώπους και αυτοί συγκροτούν την Επιτροπή Νεολαίας. Η Επιτροπή εκλέγει Γραμματεία, η οποία συντονίζει τη δράση των Κοινοτήτων.

16. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας και Διαβούλευσης
Η πλατφόρμα θα επιτρέπει επιμέρους συζητήσεις ανά γεωγραφικό Τομέα, Τομέα Πολιτικής και επιμέρους Επιτροπές, θα διευκολύνει τις διεργασίες της Μεγάλης Συνάντησης των Αντιπροσώπων στη διεξαγωγής ψηφοφοριών επί προτάσεων και θέσεων.
Παράλληλα θα λειτουργήσει ένα πιστοποιημένο, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφοριών για σημαντικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Ποταμιού.
Με απόφαση της ΜΕΣΥΑ ή με πρόταση των οργανώσεων του Ποταμιού στο Πολιτικό Συμβούλιο, μπορούν να διεξάγονται εσωτερικά δημοψηφίσματα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας.
Η χρήση του διαδικτύου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διεύρυνση της συμμετοχικής λειτουργίας του κινήματος. Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ποταμιού θα αποτελέσει και κεντρικό εργαλείο επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους του κινήματος.
Κάθε μέλος θα έχει δυνατότητα συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες που τον αφορούν και μέσω του διαδικτύου. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα διευκρινισθούν με ειδική εγκύκλιο που θα αποσταλεί προς τις Τοπικές Οργανώσεις με ευθύνη του Γραμματέα Οργανωτικού. Στόχος είναι η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εθελοντών με ηλεκτρονικό τρόπο και αφού έχει διασφαλισθεί το απόρρητο της επικοινωνίας και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

17. Έσοδα – Περιουσία
Τα έσοδα του Κινήματος προέρχονται από τις προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοδοτήσεις και από τις οικονομικές εισφορές των μελών του και των υποστηρικτών του, που εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νομοθεσίας περί των οικονομικών των κομμάτων. Το Κίνημα δεσμεύει στις οικονομικές συναλλαγές του ο Επικεφαλής ή οι πληρεξούσιοί του.
Η περιουσία του Κινήματος, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται με ευθύνη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και του τελευταίου Επικεφαλής υποχρεωτικά σε κοινωφελείς σκοπούς που έχει αποφασίσει το Συνέδριο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα.

18. Τελικές διατάξεις
Ειδικότερες και λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον τρόπο εκλογής των οργάνων του κινήματος ορίζονται με τον Κανονισμό Εκλογής Οργάνων και Αντιπροσώπων του Κινήματος, ο οποίος συντάσσεται με ευθύνη του Οργανωτικού Γραμματέα, εγκρίνεται από το συνέδριο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού. Κάθε όργανο του Κινήματος δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικό κανονισμό τη λειτουργία του. Οι διατάξεις των εσωτερικών κανονισμών οφείλουν να είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Εκλογής Οργάνων και Αντιπροσώπων του Κινήματος.

Σχετικά