27 Μαΐου, 2015

Aσφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των νοσοκομειακών ιατρών

Οι Βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας και Κατερίνα Μάρκου-Β’ Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των νοσοκομειακών ιατρών.

Οι Βουλευτές του Ποταμιού, κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας-Λάρισας και Κατερίνα Μάρκου-Β’ Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των νοσοκομειακών ιατρών.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών (ΕΑΕΕ) κατά το 2013 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών αντιπροσώπευαν το 54,4% του πλήθους των συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης, παρήγαγαν το 39,3% των ασφαλίστρων, αποτέλεσαν το 54,2% των περιπτώσεων αποζημίωσης και απορρόφησαν το 55,9% των ποσών αποζημίωσης. Από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ στις 29 Μαΐου 2014, προκύπτει ότι το 2013 υφίσταντο 15.668 συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης ιατρών σε σύνολο περίπου 67.500 ιατρών, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 12.551 του 2012.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/09.12.2013) προβλέπεται ότι «Για τη θεραπεία που παρέχεται στην Ελλάδα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου είτε μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων είτε ατομικά είτε με ευθύνη του φορέα απασχόλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα προσδιοριστεί κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με την παραπάνω υποχρέωση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης». Η Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενάμιση χρόνο μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό.

Ο ασθενής ή οι οικείοι του πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ιατρικού λάθους. Το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά τον Υπουργό: Σκοπεύει να προχωρήσει σε ενιαία νομοθεσία περί αστικής ευθύνης των ιατρών; Γιατί καθυστερεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013; Πότε θα εκδοθεί; Στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 γίνεται λόγος για «…ασφάλιση μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων…». Ποιοι εννοούνται; Οι ιατρικοί σύλλογοι ή επιστημονικές εταιρείες;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης νοσοκομειακών ιατρών»

Το νομικό πλαίσιο της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των ιατρών είναι ατελές. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει για τους ασθενείς πρωτίστως είναι μεγάλος. Ο ασθενής ή οι οικείοι του πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ιατρικού λάθους. Αυτό προϋποθέτει ο ιατρός να είναι ασφαλισμένος είτε είναι ιδιώτης είτε είναι στο δημόσιο. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών (ΕΑΕΕ) κατά το 2013 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών αντιπροσώπευαν το 54,4% του πλήθους των συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης, παρήγαγαν το 39,3% των ασφαλίστρων, αποτέλεσαν το 54,2% των περιπτώσεων αποζημίωσης και απορρόφησαν το 55,9% των ποσών αποζημίωσης. Από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ στις 29 Μαΐου 2014, προκύπτει ότι το 2013 υφίσταντο 15.668 συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης ιατρών σε σύνολο περίπου 67.500 ιατρών, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 12.551 του 2012. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η «εκτίναξη» που παρατηρείται στο πλήθος των ζημιών την τελευταία τριετία: 901 το 2011, 1.176 το 2012, 1.370 το 2013.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/09.12.2013) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Για τη θεραπεία που παρέχεται στην Ελλάδα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου είτε μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων είτε ατομικά είτε με ευθύνη του φορέα απασχόλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα προσδιοριστεί κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με την παραπάνω υποχρέωση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης». Η Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενάμιση χρόνο μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό.

Επειδή ο ασθενής ή οι οικείοι του πρέπει να έχουν εξασφαλισμένη τη δυνατότητα αποζημίωσης σε περίπτωση ιατρικού λάθους.

Επειδή η Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Επειδή τίθεται και ζήτημα εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι προϋπόθεση, για να ενταχθεί ένας φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περίθαλψη -δηλαδή να είναι επιλέξιμος-, είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης των γιατρών, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτόν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ενιαία νομοθεσία περί αστικής ευθύνης των ιατρών;

Γιατί καθυστερεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013; Πότε θα εκδοθεί;

Στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 4213/2013 γίνεται λόγος για «…ασφάλιση μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων…». Ποιοι εννοούνται; Οι ιατρικοί σύλλογοι ή επιστημονικές εταιρείες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Βουλευτής Λάρισας
Κατερίνα Μάρκου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

27 Μαΐου 2015