27 Απριλίου, 2017

Ελλιπείς συμβάσεις επιβαρύνουν οικονομικά τους ασφαλισμένους ασθενείς

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι ασφαλισμένοι ασθενείς, από τις ασάφειες των συμβάσεων που συνάπτει ο ΕΟΠΥΥ με τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.

Κατά τα φαινόμενα, ο ΕΟΠΥΥ ως εποπτεύων Οργανισμός δεν ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα ως οφείλει και όπως προβλέπει η σύμβαση για τη σωστή και άρτια τήρηση των όρων και την επιβολή επιπτώσεων, όπου αυτοί δεν τηρούνται.

Οι καθυστερήσεις, το πάγωμα των οφειλών του Δημοσίου, η επιβολή CLAW BACK και Rebait που εφαρμόζονται και στα Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, καθιστά συνένοχο το Δημόσιο, από την στιγμή που εθελοτυφλεί στις πρακτικές ελέγχου, προκειμένου να αποφύγει να καταβάλει τα χρηματικά ποσά που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στα εν λόγω Κέντρα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς 1) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2) Υγείας

Θέμα: «Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης με τη συναίνεση του κράτους επιβαρύνουν οικονομικά τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΠΥ»

Με το Π.Δ 395/1993 ΦΕΚ 166/Α/28-09-1993, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης εφεξής ΚΕΝΤΡΟ (Α –Α) από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. Τα κέντρα αυτά είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μονάδες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας, σε ασθενείς εσωτερικούς και εξωτερικούς που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού συστήματος από νοητική στέρηση, χρόνιες σοβαρές παθήσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κέντρα Α-Α κλειστής νοσηλείας
Κέντρα Α-Α ημερήσιας νοσηλείας
Ελάχιστη μονάδα ιατρικής αποκατάστασης
Κέντρα Διήμερης – Ημερήσιας φροντίδας.

Ο ΕΟΠΥΥ ως εποπτεύων Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με τα εν λόγω κέντρα, καταβάλλοντας σ αυτά την τιμή του ειδικού νοσηλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2072/92 και του Π.Δ 383/2002μ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 187/2005.

Στις συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΟΠΥΥ με τα ΚΕΝΤΡΑ Α-Α κλειστής νοσηλείας, πέραν των βασικών προϋποθέσεων, άδειας ίδρυσης, σωστής και άρτιας λειτουργίας, αναφέρονται στην σύμβαση και οι όροι 8 και 9, οι οποίοι προβλέπουν ότι:

Όρος 8: «η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ παρέχεται σε όλες τις λειτουργούσες υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στην έννοια του ειδικού νοσηλίου, και για τις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, ενώ απαγορεύεται ρητά η κατ’ επιλογή περίθαλψη. Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτεται άμεσα η σύμβαση. Με το ειδικό κλειστό νοσήλιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου η νοσηλεία σε Γ΄ θέση για την οποία απαγορεύεται η καταβολή από τον ασθενή ασφαλισμένο ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του οποιουδήποτε ποσού πέραν των στην παρούσα σύμβαση οριζόμενων. Η παράβαση του ως άνω όρου της σύμβασης συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συνεργασίας και την οριστική καταγγελία της παρούσας σύμβασης.»
Όρος 9: « Για τη νοσηλεία σε θέση ανώτερη από την Γ΄ η οποία προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου, το Κέντρο Α-Α δύναται να απαιτεί από τον ασφαλισμένο να αναλαμβάνει προσωπικά τη δαπάνη της διαφοράς μεταξύ των νοσηλίων που καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ και εκείνων που χρεώνονται από το Κέντρο. Η απόδοση τέτοιας δαπάνης προϋποθέτει τη σύνταξη και γνωμοδότηση στον ΕΟΠΥΥ από όλα τα συμβεβλημένα Κέντρα Α-Α τιμοκαταλόγου με το ανώτατο ύψος των διαφορών ανά θέση νοσηλευτικής κλινικής. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του κάθε Κέντρου Α-Α και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον, η καταβολή της διαφοράς μεταξύ των νοσηλίων που καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ και εκείνων που χρεώνονται από το Κέντρο προϋποθέτει την υπογραφή σχετικής δήλωσης από τον ασφαλισμένο ή, σε περίπτωση αδυναμίας του, από συγγενικό του πρόσωπο η οποία γνωστοποιείται στον ΕΟΠΥΥ και επιβεβαιώνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Κέντρα Α-Α κατά παρέκκλιση των δύο πιο πάνω όρων επικαλούνται προς τους ασφαλισμένους ασθενείς, ότι δεν έχουν ή, δεν διαθέτουν δωμάτια Γ΄ θέσης (τρίκλινα ή τετράκλινα), υποχρεώνοντας τους μ αυτό τον τρόπο, να υπογράψουν συμβάσεις αναβάθμισης θέσης, χωρίς αυτοί να μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχει πληρότητα ασθενών στην Γ΄ θέση ή εάν το συγκεκριμένο Κέντρο Α-Α διαθέτει, δωμάτια Γ΄ θέση, όπως προβλέπει η σύμβαση.

Αυτό κατά συνέπεια συνεπάγεται αναβάθμιση θέσης, με πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασθενών, αφού τους τοποθετούν σε διαφορετική θέση από αυτή που δικαιούνται για πλήρη κάλυψη κλειστού νοσηλίου, κατά παρέλκυση των όρων που προβλέπει και δεσμεύει η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Κέντρων Α-Α.
Δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ, ως εποπτεύων οργανισμός όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις, οφείλει και υποχρεούται να ελέγχει τα Κέντρα Α-Α για την σωστή και άρτια λειτουργία τους και την τήρηση των όρων των συμβάσεων που συνάπτονται.

Δεδομένου ότι οι ελλειπείς έως ανύπαρκτοι έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση των όρων των συμβάσεων, δίνει το δικαίωμα στα Κέντρα Α-Α να μην εφαρμόζουν τους όρους 8 και 9 που αναφέρονται στη σύμβαση, και να λειτουργούν ενάντια στα συμφέροντα των ασθενών ασφαλισμένων.

Δεδομένου ότι τα Δημόσια Κέντρα Α-Α στην χώρα μας είναι ελάχιστα, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, πάρα μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, οι οποίοι με την σειρά τους αναγκαστικά στρέφονται προς τα ιδιωτικά Κέντρα Α-Α, με δεδομένη την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που θα υποστούν, αφού τα περισσότερα εξ αυτών δεν διαθέτουν ή διαθέτουν στο ελάχιστο Γ΄ θέση, που συνεπάγεται και την πλήρη κάλυψη της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ.

Δεδομένου ότι μ αυτές τις πρακτικές υπονομεύεται το έργο του Κοινωνικού Κράτους της κοινωνικής παροχής και Ασφάλισης.

Δεδομένου ότι οι λανθασμένοι χειρισμοί του Κράτους προς τους ιδιώτες, (καθυστερήσεις η πάγωμα των οφειλών, επιβολή CLAW BACK και Rebait), δημιουργεί οικονομικό άνοιγμα στους προϋπολογισμούς αυτών των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα αυτό να μεταφέρεται και να απαιτείται από τους ασφαλισμένους ασθενείς που στην πλειοψηφία τους είναι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ασθενείς με μακροχρόνιες και σοβαρές παθήσεις, και το κράτος να εθελοτυφλεί σ αυτούς τους χειρισμούς.

Δεδομένου ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στην χώρα μας πρέπει να επικροτείται να στηρίζεται και να επιβραβεύεται, αρκεί να λειτουργεί να τηρεί και να εναρμονίζεται με τους νόμους του Κράτους, του Κοινωνικού Δικαίου και να σέβεται τον πολίτη και τον σκοπό που τάχθηκε να υπηρετεί.

Ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί:

1. Τι προτίθεστε να κάνετε για τη σωστή τήρηση και έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει ο ΕΟΠΥΥ με τα Κέντρα Α-Α;

2. Με πιο τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε τα δικαιώματα των ασφαλισμένων ασθενών στη νοσηλεία τους στα Κέντρα Α-Α και την κάλυψη τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις συμβάσεις;

3. Γιατί μέχρι σήμερα οι συμβάσεις που συνάπτονται δεν αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

4. Γιατί επί των συμβάσεων δεν υπάρχει όρος που να υποχρεώνει τα Κέντρα Α-Α να αναφέρουν με λεπτομέρεια την τήρηση της αναλογικότητας των κλινών ανά θέση, χωρίς υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών;

5. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν σε πρόσθετες δαπάνες, σύμφωνα με την παραπάνω πρακτική;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου