15 Οκτωβρίου, 2015

Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού σε σχέση με την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας μετά από τον διαχωρισμό των λειτουργιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ηρακλείου, η διατήρηση της σημερινής δομής της ΥΠΑ και ο μη ορισμός και πιστοποίηση ενός πραγματικού φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας βοηθά στην αναπαραγωγή μεγάλων παθογενειών στον εν λόγω χώρο, οι οποίες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού

Θέμα: «Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας».

Η δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον διαχωρισμό των λειτουργιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Έχει επανειλημμένα επισημανθεί από τους εργαζομένους του κλάδου ότι η διατήρηση της σημερινής δομής της ΥΠΑ αναπαράγει τις παθογένειες της Υπηρεσίας, δημιουργεί αδιαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών της Αεροναυτιλίας, σωρεύει υποχρεώσεις προς προμηθευτές, ακυρώνει κρίσιμες επενδύσεις, υποβαθμίζει διαδικασίες και συστήματα επιτήρησης της κυκλοφορίας και των επικοινωνιών και καλύπτει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου, που δεν δικαιολογούνται από τον χαρακτήρα των εσόδων Αεροναυτιλίας, ως ανταποδοτικών.

Συγκεκριμένα, ενόψει της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αρ. 1090/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2050/2014) καθώς και της τροποποίησής της (Αριθµ. οικ.2/81453/Α0024 ΦΕΚ Β’ 2949/2014) προκύπτει ότι σημαντικό μέρος των αποδιδόμενων στην Ελλάδα εσόδων από τα τέλη διαδρομής διατίθενται για την αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων που δεν σχετίζονται με την αεροναυτιλία, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή έως ανύπαρκτη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών της αεροναυτιλίας, όπως και της ενίσχυσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Τα παραπάνω έχουν ως επιπρόσθετη συνέπεια τη δυσχερή εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, που αποτελεί μείζονος σημασίας και προτεραιότητας ευρωπαϊκό σχεδιασμό, καθώς και την λειτουργία του FAB Blue Med στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, την Κύπρο και την Μάλτα.

Δεδομένου ότι ο μη ορισμός και η πιστοποίηση του Παρόχου Αεροναυτιλίας αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, με δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας.

Δεδομένου ότι υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Βουλής των Ελλήνων, του ΣτΕ και των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων, που συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τα άρθρ. 14 και 15 παρ. 2 του ΕΚ 1070/2009.

Δεδομένου ότι τον Μάρτιο του 2016 επίκειται η εκ νέου πιστοποίηση του Παρόχου Αεροναυτιλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Πτήσεων και οι ισχύοντες Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί γίνονται αυστηρότεροι.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί διακριτός και βιώσιμος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας με αποτέλεσμα η χώρα να παραβιάζει το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2004;

2. Πώς εξασφαλίζονται οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 391/2013, ο οποίος ρητά προβλέπει την διάθεση των εσόδων που προέρχονται από τα τέλη αεροναυτιλίας αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους καταβάλλονται;

3. Γιατί δεδομένης της έλλειψης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του παρόχου αεροναυτιλίας δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης και υποβολής σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΕΚ 1070/09 άρτιου, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδίου επιδόσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΚ 390/2013;

4. Κατά πόσον δύναται ένας κατ’ επίφαση πάροχος, δίχως διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια να πιστοποιηθεί εκ νέου;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου