29 Ιουνίου, 2016

Απλήρωτοι οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις εφημερίες 2014 και 2015

Απλήρωτοι παραμένουν οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις εφημερίες που πραγματοποίησαν για τα έτη 2014 και 2015. Το θέμα αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Με την Υπουργική Απόφαση (Α2β/Γ.Π.80188/17-11-2014) εγκρίθηκε «μέχρι 31/12/2014 η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας δέκα (10) υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ Ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σαράντα (40) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΚΕΕΛΠΝΟ, για κάλυψη εφημεριών σε 24ωρη βάση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών τους». Ωστόσο, στην τελευταία παράγραφο της Απόφασης αναφέρεται ότι «Η αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011».

Από την ερμηνεία των ανωτέρω προκύπτει η εξής αντίφαση. Ενώ η Υπουργική Απόφαση εγκρίνει την πραγματοποίηση και την αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ, η αναφορά του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 παραπέμπει σε διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα υπερωριακής απασχόλησης και επομένως αποκλείει την καταβολή εφημεριών. Για το έτος 2016 το πρόβλημα επιλύθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 που προβλέπει ότι «οι ιατροί οι οποίοι, λόγω διάθεσής τους από το ΚΕΕΛΠΝΟ εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας, εντάσσονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος όπου υπηρετούν. Η αμοιβή για τις εφημερίες που πραγματοποιούν υπολογίζεται επί του συμφωνηθέντος, χωρίς τα τυχόντα επιδόματα, μισθού της σύμβασής τους με το ΚΕΕΛΠΝΟ και καταβάλλεται από τα προβλεπόμενα για τις εφημερίες κονδύλια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων ή των Δ.Υ.Πε.». Ωστόσο για τα έτη 2014 και 2015 οι ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για τις εφημερίες που πραγματοποίησαν. Το Ποτάμι ρωτά, αν θα υπάρξει και πότε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να πληρωθούν οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αποζημίωση εφημεριών ιατρών ι.δ.α.χ και ι.δ.ο.χ. του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Κύριε Υπουργέ,

από 01/01/2013 οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα δυνάμει του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Να σημειωθεί ότι οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ, ως υπάλληλοι ΝΠΙΔ, δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό μισθολόγιο ιατρών του Δημόσιου Τομέα (ΕΣΥ) και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται μισθολογικά ως υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Με την Υπουργική Απόφαση (Α2β/Γ.Π.80188/17-11-2014) εγκρίθηκε «μέχρι 31/12/2014 η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας δέκα (10) υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ Ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σαράντα (40) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΚΕΕΛΠΝΟ, για κάλυψη εφημεριών σε 24ωρη βάση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών τους». Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην Απόφαση, «το ανωτέρω προσωπικό, επιτρέπεται να πραγματοποιεί μία (1) ενεργή εφημερία Σαββάτου (24ωρη), μία (1) ενεργή εφημερία Κυριακής – εξαιρέσιμης ημέρας (24ωρη) και έως τρεις (3) ενεργείς εφημερίες καθημερινές και συνολικά έως πέντε (5) εφημερίες μηνιαίως ανά ιατρό ΚΕΕΛΠΝΟ που απασχολείται τόσο σε ΜΕΘ όσο και σε άλλες κλινικές/μονάδες Νοσοκομείων ΕΣΥ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 5ης/23-3-11 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ και κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων στους οποίους έχουν διατεθεί». Ωστόσο, στην τελευταία παράγραφο της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται το εξής: «Η αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011».

Από την ερμηνεία των ανωτέρω προκύπτει η εξής αντίφαση. Ενώ η Υπουργική Απόφαση εγκρίνει την πραγματοποίηση και την αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών του ΚΕΕΛΠΝΟ -αναφέροντας μάλιστα και συγκεκριμένο κονδύλι-, η αναφορά του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 παραπέμπει σε διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα υπερωριακής απασχόλησης και επομένως αποκλείει την καταβολή εφημεριών. Για το έτος 2016 το πρόβλημα επιλύθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21/21-2-2016) 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», που προβλέπει ότι «Οι ιατροί οι οποίοι, λόγω διάθεσής τους από το ΚΕΕΛΠΝΟ εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας, εντάσσονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος όπου υπηρετούν. Η αμοιβή για τις εφημερίες που πραγματοποιούν υπολογίζεται επί του συμφωνηθέντος, χωρίς τα τυχόντα επιδόματα, μισθού της σύμβασής τους με το ΚΕΕΛΠΝΟ και καταβάλλεται από τα προβλεπόμενα για τις εφημερίες κονδύλια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων ή των Δ.Υ.Πε.». Ωστόσο για τα έτη 2014 και 2015 οι ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για τις εφημερίες που πραγματοποίησαν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα υπάρξει και, εάν ναι, πότε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να πληρωθούν οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις εφημερίες που πραγματοποίησαν για τα έτη 2014 και 2015;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας