6 Απριλίου, 2016

Αδικία στην καταβολή επιδόματος ΟΑΕΔ σε Αυτοαπασχολούμενους

Την αδικία να στερούνται το βοήθημα ανεργίας του ΟΑΕΔ ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, που θα ήταν δικαιούχοι επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εργασίας οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας (Αχαΐας) και Χάρης Θεοχάρης (Β’ Αθηνών).

Στον ΟΑΕΔ συνεστήθη Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων, που αποτελείται από δύο οικονομικώς και λογιστικώς αυτοτελείς κλάδους. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις των αιτούντων βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων, αυτοί δε θα πρέπει να έχουν συνολικό ατομικό εισόδημα τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη άνω των 20.000€ και συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα άνω των 30.000€.

Η ως άνω προϋπόθεση, όμως, δεν πληρούται σε μια σειρά υποθέσεων, λόγω διαφορετικών φορολογικών νόμων. Με αυτό τον τρόπο στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2013 αναγράφεται το συνολικό εισόδημα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΟΑΕΕ, ενώ στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2014 αυτές έχουν αφαιρεθεί. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν πρόκειται να αποκαταστήσει την εν λόγω αδικία και εάν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την άμεση καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Αδικία στην καταβολή επιδόματος ΟΑΕΔ σε Αυτοαπασχολούμενους»

Τη στιγμή που στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ, καταγράφονται 1.083.064 άνεργοι, εκ των οποίων μόλις οι 162.600 λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πάνω από 900.000 άνεργοι δεν έχουν κανέναν οικονομικό πόρο. Μόνο για τον μήνα Φεβρουάριο 2016, ο αριθμός των ανέργων που βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 894.566, ενώ από αυτούς 448.642 (50,15%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνεστήθη, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/01.07.2011), ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18.4.2013), Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αποτελείται από δύο οικονομικώς και λογιστικώς αυτοτελείς κλάδους, ο μεν πρώτος για ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ο δε δεύτερος για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και σκοπεί στην παροχή οικονομικής ενισχύσεως σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Επιπλέον, με την Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 (ΦΕΚ Β’ 705/28.03.2013) ορίζονται και οι προϋποθέσεις των αιτούντων βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων. Συγκεκριμένα στην παράγραφο (β) των προϋποθέσεων, οι αιτούντες βοηθήματος ανεργίας δε θα πρέπει να έχουν συνολικό ατομικό εισόδημα τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη της αίτησης που να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000€ και συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα που να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000€.

Η ως άνω προϋπόθεση, όμως, δεν πληρούται σε μία σειρά υποθέσεων ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων, ασφαλισμένων στον φορέα Ο.Α.Ε.Δ., διότι στα μεν εκκαθαριστικά σημειώματα του 2013 αναγράφεται το συνολικό εισόδημα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΟΑΕΕ και συνεπώς δεν καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος, στα δε εκκαθαριστικά σημειώματα του 2014 έχουν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις υπέρ του ΟΑΕΕ και τοιουτοτρόπως εμφαίνεται το καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου. Τούτο συνέβη, επειδή η εκκαθάριση του εισοδήματος τα τελευταία δύο (2) οικονομικά έτη προέκυψε βάσει δύο διαφορετικών φορολογικών νόμων. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν πρόσωπα, τα οποία άλλως θα ήσαν δικαιούχοι του βοηθήματος, λόγω μίας «τεχνητής» υπερβάσης των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων, στερούνται αδίκως της ενισχύσεως αυτής. Δεδομένου του γεγονότος ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν περιέλθει πλέον σε δεινή οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα η οικονομική ενίσχυση του ΟΑΕΔ να αποτελεί για πολλούς εξ αυτών το μοναδικό βιοποριστικό μέσο, και λαμβανομένου υπόψη του ότι η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ πραγματοποιείται με την καταβολή μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων ύψους 10€ από την 1/8/2011,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποκαταστήσετε την εν λόγω αδικία, που προκύπτει από το γεγονός ότι τα δύο οικονομικά έτη έχουν εκκαθαριστεί με δύο διαφορετικούς φορολογικούς νόμους;

2. Υπάρχει σχέδιο για την άμεση καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους από τον Ειδικό Λογαριασμό και αν ναι ποιο είναι αυτό και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθηνών

Σχετικά