31 Μαρτίου, 2016

Αδιαφανείς προσλήψεις από το Υπουργείο Υγείας

Το μείζον θέμα των αδιαφανών προσλήψεων από το Υπουργείο Υγείας αναδεικνύει με ερώτησή του ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας. Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016. Με άλλα λόγια, το Υπουργείο καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας και διαφάνειας. Αντί να προκηρύξει διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι πρόκειται προφανέστατα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, ή να ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ν.2716/1999) (περαιτέρω ενεργοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων, όπως προβλέπουν και οι δεσμεύσεις μας έναντι της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης), επιλέγει την οδό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κριτήρια αδιαφανή και πελατειακά. Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι το βασικό κριτήριο επιλογής που τίθεται είναι η προϋπηρεσία και τα χρόνια ανεργίας, όταν σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο θα έπρεπε να υπάρχουν αυξημένες προδιαγραφές σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αποδοτικότητα των εργαζομένων;

Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο προσπαθεί να θέσει εκποδών τα ιδιωτικά συνεργεία και να δημιουργήσει νέο κομματικό στρατό καθαριστών/ριών (ελπίζουμε αυτοί να μην μεταταγούν εκ των υστέρων σε άλλες θέσεις). Επικαλούμενο τη συμπίεση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα είναι παροδική, (όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν) καλεί τα ακέφαλα από διοικήσεις νοσοκομεία να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.  Εντωμεταξύ, στην εγκύκλιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας με βάση τα οριζόμενα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), το οποίο σημειωτέον δεν έχει επικαιροποιήσει τις τιμές του από το 2012.

Επιπλέον, δεν διευκρινίζεται στην εγκύκλιο πόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών και σε πόσο διάστημα. Ούτε διευκρινίζεται πως θα εξασφαλίζονται η εποπτεία και ο συντονισμός των εργαζομένων στο αντικείμενο της καθαριότητας. Δηλαδή, από ποιον θα πιστοποιείται ποσοτικά και ποιοτικά η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, ιδίως σε χώρους (π.χ. χειρουργεία/ΜΕΘ) και για διαδικασίες (π.χ. μολυσματικά απόβλητα) που απαιτούν ειδικές γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση; Το Ποτάμι έχει κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο ευαίσθητος χώρος της υγείας δεν προσφέρεται για μικροπολιτική και, δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει ήδη αρνητικό προηγούμενο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αδιαφανείς προσλήψεις από το Υπουργείο Υγείας»

Στο άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’, 21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι «Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης του νομικού προσώπου. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν ήταν ενταγμένο στο σχέδιο νόμου που αρχικώς κατατέθηκε. Ενσωματώθηκε μεταγενέστερα με βουλευτική τροπολογία (αρ. 196, 16, 12-02-2016) των Μ. Τζούφη, Χ. Σιμορέλη, Ν. Ηγουμενίδη, Φ. Καρασαρλίδου. Προφανώς, για να αποφευχθεί ο σκόπελος της κοστολόγησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου ο υπογράφων τόνισε ότι πρόκειται για ρουσφετολογική διάταξη και εξέφρασε τον φόβο ότι θα οδηγήσει σε προσλήψεις ημετέρων από την «πίσω πόρτα» και περαιτέρω διόγκωση του δημοσίου.

Δυστυχώς, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν νωρίς. Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας (αριθμ. πρωτ.: Γ.Π.οικ. 22273, 22-03-2016) με θέμα «Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016» ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή ατομικών συμβάσεων σε εργαζόμενους συνεργείων που παρέχουν υπηρεσίες outsourcing σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας (πχ νοσοκομεία). Με άλλα λόγια, το Υπουργείο καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας και διαφάνειας. Αντί να προκηρύξει διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι πρόκειται προφανέστατα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, ή να ενθαρρύνει τη σύναψη συμβάσεων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ν.2716/1999) (περαιτέρω ενεργοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων, όπως προβλέπουν και οι δεσμεύσεις μας έναντι της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης), επιλέγει την οδό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κριτήρια αδιαφανή και πελατειακά. Πως αλλιώς να ερμηνευτεί το γεγονός ότι το βασικό κριτήριο επιλογής που τίθεται είναι η προϋπηρεσία και τα χρόνια ανεργίας, όταν σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο θα έπρεπε να υπάρχουν αυξημένες προδιαγραφές σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αποδοτικότητα των εργαζομένων; Στην πραγματικότητα, το Υπουργείο προσπαθεί να θέσει εκποδών τα ιδιωτικά συνεργεία και να δημιουργήσει νέο κομματικό στρατό καθαριστών/ριών (ελπίζουμε αυτοί να μην μεταταγούν εκ των υστέρων σε άλλες θέσεις). Επικαλούμενο τη συμπίεση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα είναι παροδική, (όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν) καλεί τα ακέφαλα από διοικήσεις νοσοκομεία να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.  Εντωμεταξύ, στην εγκύκλιο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας με βάση τα οριζόμενα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), το οποίο σημειωτέον δεν έχει επικαιροποιήσει τις τιμές του από το 2012.

Επειδή η κυβέρνηση έχει αρνητικό προηγούμενο σε θέματα πελατειακών προσλήψεων,

Επειδή ο ευαίσθητος χώρος της υγείας δεν προσφέρεται για μικροπολιτική και αδιαφανείς μικροεξυπηρετήσεις,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί επιλέγετε την οδό της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και δεν προκηρύσσετε διαγωνισμό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ;

2) Προτίθεστε εναλλακτικά να ενθαρρύνετε τη σύναψη συμβάσεων με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς (ενίσχυση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων Συνεταιρισμών σε Τομείς Ψυχικής Υγείας που δεν έχουν) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί η χώρα να πράξει στις έως τώρα συμφωνίες με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας;

3) Η καθαριότητα κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, δεν είναι «πάγια και διαρκής ανάγκη»;

4) Πόσο εκτιμάται σήμερα η δαπάνη για υπηρεσίες καθαριότητας στην κεντρική υπηρεσία, καθώς και σε όλα τα εποπτευόμενα και χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ; Πόσο εκτιμάται ότι θα μειωθεί η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίων και σε πόσο διάστημα; Πως θα καθορισθεί η ανώτατη τιμή υπηρεσιών καθαριότητας ανά τμ; Θα ακολουθήσετε τις τιμές που ορίζει το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ); Εάν ναι, γιατί δεν ορίζεται ρητώς στην εγκύκλιο;

5) Γιατί τουλάχιστον δεν θέτετε πρόσθετα κριτήρια και αυξημένες προδιαγραφές; Η προϋπηρεσία και η ανεργία –δηλαδή τα κριτήρια που ορίζονται στην εγκύκλιο- είναι ικανά να διασφαλίσουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την αποδοτικότητα των εργαζομένων;

6) Πώς εξασφαλίζονται η εποπτεία και ο συντονισμός των εργαζομένων στο αντικείμενο της καθαριότητας; Από ποιον θα πιστοποιείται ποσοτικά και ποιοτικά η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας, ιδίως σε χώρους (π.χ. χειρουργεία/ΜΕΘ) και για διαδικασίες (π.χ. μολυσματικά απόβλητα) που απαιτούν ειδικές γνώσεις και υψηλή εξειδίκευση;

7) Σκοπεύετε να επεκτείνετε την πρακτική της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου και σε άλλες υπηρεσίες (πχ σίτιση, φύλαξη κλπ);

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ