12 Νοεμβρίου, 2015

«Ξεκούρδιστα» Μουσικά Σχολεία

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) σχετικά με τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία.

Δύο μήνες από την έναρξη του σχολικού έτους, και τα κενά παραμένουν σε όλους τους τομείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τελευταία προσθήκη στον κατάλογο, τα κενά στα 44 Μουσικά Σχολεία. Ο αξιόλογος αυτός θεσμός υπολειτουργεί, θύμα του ανεπαρκούς σχεδιασμού από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ενώ γνώριζε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών οι οποίες καλύπτονταν την τελευταία διετία από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013”, δεν θα συνεχίσουν να καλύπτονται μέσω Ε.Σ.Π.Α., δεν έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει τις αναγκαίες κινήσεις για τη χρηματοδότηση ικανού αριθμού προσλήψεων είτε μέσω κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Η έλλειψη πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών καθώς και η αδυναμία διενέργειας διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στα Μουσικά Σχολεία, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών μουσικών μαθημάτων, αποδυναμώνοντας τον ρόλο και καταργώντας ουσιαστικά τον λόγο επιλογής των εν λόγω σχολείων από γονείς και μαθητές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία»

Τα Μουσικά Σχολεία αποτελούν έναν θεσμό που λειτουργεί πέραν της εικοσιπενταετίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο 1824/1988 (Φ.Ε.Κ. 296/Α’/1988) την προετοιμασία και κατάρτιση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 64658/Δ2/24-04-2015 εγκύκλιο του τότε Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα τη “Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016”, λειτουργούν 43 Μουσικά Σχολεία ανά την επικράτεια, ενώ από το τρέχον σχολικό έτος προστίθεται σε αυτά και το νεοϊδρυθέν Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Με την ένταξη των πράξεων με τίτλο “Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013”, η χρηματοδότηση των προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων καλύφθηκε μέσω Ε.Σ.Π.Α. επί μία διετία (26 μήνες). Πλέον, οι προσλήψεις αναπληρωτών στα Μουσικά Σχολεία δεν καλύπτονται μέσω του νέου Ε.Σ.Π.Α., με αποτέλεσμα την ανάγκη χρηματοδότησης τους είτε μέσω κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Οι 315 προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν επαρκούν καθώς με βάση πληροφορίες από τις τοπικές κοινότητες των εκεί μουσικών σχολείων, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός κενών θέσεων εκπαιδευτικών. Η έλλειψη πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών καθώς και η ανυπαρξία δυνατότητας διενέργειας διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό καθηγητών στα Μουσικά Σχολεία, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων διδακτικών ωρών μουσικών μαθημάτων, αποδυναμώνοντας τον ρόλο και καταργώντας ουσιαστικά τον λόγο επιλογής των συγκεκριμένων σχολείων από γονείς και μαθητές.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί έως σήμερα το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού στα Mουσικά Σχολεία;

2. Επαρκούν οι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Π.Δ.Ε. για την κάλυψη των εναπομεινασών κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία;

3. Τον Νοέμβριο του 2015, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς μουσικής και γενικής παιδείας για τα 44 Μουσικά Σχολεία ανά την Ελλάδα; Σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες/κλάδους εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά;

4. Με δεδομένο το συνεχιζόμενο πρόβλημα των πολυάριθμων κενών οργανικών θέσεων στα Μουσικά Σχολεία, και την επαναλαμβανόμενη κατάσταση των ελλείψεων και καθυστερήσεων στη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, προτίθεστε να εκκινήσετε τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών μουσικής και γενικής παιδείας στα σχολεία αυτά;

5. Περιλαμβάνεται στο νέο Ε.Σ.Π.Α. -Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης - 2014-2020, σχετική πράξη για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των προσλήψεων εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία;

6. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να εξασφαλίσετε την χρηματοδότηση των προσλήψεων εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία, και για τα επερχόμενα σχολικά έτη, προκειμένου να μην απαξιωθεί ο ρόλος τους και να μην υποβαθμισθούν;

7. Ποια είναι, γενικότερα, η θέση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως προς τον θεσμό των Μουσικών Σχολείων; Έχετε λάβει υπόψη στο σχεδιασμό σας βελτιωτικές κινήσεις προς τυχόν επέκταση και ενίσχυση του ρόλου τους;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής