7 Ιουλίου, 2016

Βοηθήματα ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες

Σε ερώτηση προς τον Αρμόδιο Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τα βοηθήματα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Από τα βοηθήματα ανεργίας απορρίπτονται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι. όταν το συνολικό καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ την τελευταία διετία.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως στο συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, για την τελευταία διετία, δεν υπολογίζεται αναλογικά προσαύξηση ποσού για τα προστατευόμενα και εξαρτώμενα μέλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε..Ε και Ε.Τ.Α.Π. –Μ.Μ.Ε., δικαιούνται βοήθημα ανεργίας εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται και δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση.

Επιπλέον, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ή τυχόν οφειλές τους  από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.

Τέλος, προκειμένου να πάρουν το εν λόγω επίδομα, πρέπει να έχουν καταβάλει  την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011, δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.(Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 ΦΕΚ 705/Β΄/ 28.03.2013 και Υ.Α. Φ. 10035/οικ.1239/63, ΦΕΚ 290/Β’/10.02.2014).

Στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας στους δικαιούχους, πέραν των παραπάνω τίθενται και οικονομικά κριτήρια, τα οποία είναι:

α) Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 €, και

β) το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €, ενώ διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος, ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα εξής ποσά: 1) το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, 2) η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε.) 3) τα απαλλασσόμενα ποσά και 4) τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). Αντίστοιχα για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υπόχρεου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Επιπροσθέτως, στο συγκεκριμένο επίδομα δεν λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια που αφορούν τον δικαιούχο, όπως π.χ. άτομα της οικογένειας του με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πολύτεκνοι κ.λ.π..

Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά (30.000 € την τελευταία διετία), του υπόχρεου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων.

Δεδομένου ότι επι των κριτηρίων υπαγωγής των δικαιούχων στα βοηθήματα ανεργίας, τα κοινωνικά κριτήρια δεν περιλαμβάνονται, ούτε δίδονται καλύτερες προϋποθέσεις επι των οικονομικών κριτηρίων.
Δεδομένου ότι το ύψος του βοηθήματος (360,00 € μηνιαίως), χωρίς να προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες, αφού τα προστατευόμενα μέλη απορρίπτονται και από τον υπολογισμό για την προσαύξηση του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια λογική αποκλείονται από την καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενοι, όταν το συνολικό καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 30.000 € την τελευταία διετία, χωρίς επ αυτού να υπολογίζεται προσαύξηση για τα προστατευόμενα και εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου;

2. Προτίθεστε να εξετάσετε και την προϋπόθεση καταβολής του βοηθήματος ανεργίας με βάσει τα κοινωνικά κριτήρια, πέραν των οικονομικών;

3. Για ποιους λόγους το βοήθημα ανεργίας δεν προσαυξάνεται αναλογικά, σύμφωνα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του δικαιούχου;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου