11 Νοεμβρίου, 2016

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός

Ο ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος μιλάει στην A.V.

Ο αλιευτικός τουρισμός θεσμοθετήθηκε στην Ευρώπη πριν από πολλά χρόνια καθιστώντας αρκετά αλιευτικά λιμάνια των κρατών μελών δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στην Ελλάδα όμως, παρά την εμπειρία που έχουμε τόσο στον τουρισμό όσο και στην αλιεία, αλλά και τη κρίση που μαστίζει τη χώρα, δεν καταφέραμε να αναδείξουμε και να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που θα εξασφάλιζε νέες θέσεις εργασίας αλλά και θα δημιουργούσε συνείδηση για την οικονομική αξία που έχει η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Μόλις ενάμιση χρόνο πριν δόθηκαν οι πρώτες άδειες αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

«Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μια αναπτυσσόμενη και αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει την προβολή ορισμένων τουριστικών περιοχών στην Ελλάδα που παραμένουν αναξιοποίητες και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη» θα πει στην A.V o ευρωβουλευτής Μιλτιάδης Κύρκος, με αφορμή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς την Επιτροπή Αλιείας για τη χρηματοδοτική ενίσχυση και όχι μόνο του αλιευτικού τουρισμού.

Όπως μας εξήγησε ο κ. Κύρκος οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη να χαραχθούν στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας της περιοχής και να εξασφαλίσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις οικογένειες που εξαρτώνται από την αλιεία. Επίσης τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με την αλιεία και περιλαμβάνουν τον αλιευτικό τουρισμό σε σκάφος, με την ερασιτεχνική αλιεία και το ψάρεμα με καλάμι καθώς και με τις παράκτιες δραστηριότητες στο νερό. Απαραίτητη προϋπόθεση ο σεβασμός στο φυσικό πλούτο και στην προστασία των αλιευμάτων και της βιοποικιλότητας.

Στη γνωμοδότηση οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι υπεύθυνα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα θεωρούνται εκείνα που σέβονται τον πολιτισμό των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων και συμβάλουν στη διατήρηση της ταυτότητας τους. Για το λόγο αυτό η ερασιτεχνική αλιεία που συνδέεται με τον τουρισμό θα πρέπει να συμβαδίζει με τα συμφέροντα των μικρών, τοπικών αλιευτικών επιχειρήσεων παραδοσιακού χαρακτήρα. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό είναι οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και να είναι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Για να διαφυλαχθεί η προστασία του περιβάλλοντος συστήνουν τη συνεργασία των επιχειρηματικών μοντέλων με εμπειρογνώμονες του περιβάλλοντος και τοπικών ομάδων δράσης, ενώ ενθαρρύνουν τον αλιευτικό οικοτουρισμό με χώρους κατασκήνωσης στις παράκτιες περιοχές και ανάδειξη των πολιτιστικών και γαστρονομικών παραδόσεων των περιοχών αυτών.

Για τις απαραίτητες μετατροπές που χρειάζονται τα αλιευτικά σκάφη προκειμένου να είναι ασφαλή και κατάλληλα οι ευρωβουλευτές προτείνουν να υπάρξει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), ενώ υποστηρίζονται οι πρωτοβουλίες που προωθούνται από γυναίκες.

Τέλος η γνωμοδότηση των ευρωβουλευτών καλεί την Επιτροπή Αλιείας μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και της διαδικτυακής πύλης Visiteurope.com να προωθήσει τουριστικούς προορισμούς βιώσιμης ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει τις αλιευτικές επιχειρήσεις με μια στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία ως προς τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης αυτών των νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Σχετικά