8 Ιουνίου, 2015

Τι γίνεται με τη ρύθμιση οφειλών στο Ι.Κ.Α;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με ορισμένες δυσλειτουργίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της ρύθμισης των 100 δόσεων των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με ορισμένες δυσλειτουργίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της ρύθμισης των 100 δόσεων των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής επισημαίνει ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση και οι οποίοι, ανάλογα με τη δυνατότητα πληρωμής τους, κατέβαλαν εκπρόθεσμα τις δόσεις ενεργοποιώντας αυτήν, σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπρόθεσμες δόσεις που έχουν ήδη καταβάλλει.

Επίσης, στην εν λόγω ρύθμιση δεν έχει διαχωριστεί -όπως προβλέπεται στις φορολογικές οφειλές- η συνυπευθυνότητα ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου μιας επιχείρησης με τον νυν, για τις τρέχουσες οφειλές. Δηλαδή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ο πρώην Πρόεδρος μιας επιχείρησης δεν δύναται να κάνει ρύθμιση για το ποσό εκείνο που τον αφορά, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσει το συνολικό ποσό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών στο Ι.Κ.Α.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 άρθρο 28 παρ. 9, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3943/2011 άρθρο 48 όπως αυτός ισχύει, αναφέρεται ότι: οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση των 100 δόσεων, εκτός αν με αίτησή τους, ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Αυτό δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση και οι οποίοι, ανάλογα με τη δυνατότητα πληρωμής τους, κατέβαλαν εκπρόθεσμα τις δόσεις ενεργοποιώντας αυτήν, όπως προβλεπόταν. Οι εκπρόθεσμες αυτές καταβολές δόσεων, σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη, παρόλο που έχουν πληρωθεί.

Στον ανωτέρω νόμο δεν έχει διαχωριστεί επίσης η συνυπευθυνότητα ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου μιας επιχείρησης, με τον νυν, για τις τρέχουσες οφειλές. Δηλαδή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, σε περίπτωση που ένας πρώην Πρόεδρος μιας επιχείρησης θελήσει να κάνει ρύθμιση για το ποσό εκείνο που νομικά τον αφορά, αυτό δεν είναι εφικτό, διότι η ρύθμιση πρέπει να γίνει στο σύνολο του ποσού. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να απενταχθεί από τη ρύθμιση, σε περίπτωση που ο νυν Πρόεδρος της επιχείρησης δεν πληρώσει τις τρέχουσες οφειλές του, καθώς και ό,τι του αναλογεί ως μέρος της ρύθμισης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εξετάζετε την περίπτωση, προκειμένου για το δίκαιο και την θεραπεία των συγκεκριμένων περιπτώσεων:

α) Να υπάρξει προσθήκη στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 του Ν.4321/2015, ώστε να περιληφθούν και οφειλέτες που έχουν ενεργή ρύθμιση έως και την 30/04/2015;

β) Οι διατάξεις περί διαχωρισμού της συνυπευθυνότητας να ισχύσει αναλόγως και στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ισχύει σήμερα για τις Δ.Ο.Υ;

Ο ερωτών βουλευτής
Κυριάκος Χαρακίδης - Δράμας

8 Ιουνίου 2015