17 Οκτωβρίου, 2017

Τα περιφερειακά ΑΕΙ κινδυνεύουν με «αποψίλωση»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τον κίνδυνο της περαιτέρω υποστελέχωσης Τμημάτων των περιφερειακών ΑΕΙ σε μέλη ΔΕΠ, λόγω της εφαρμογής διάταξης του άρθρου 76 του ν.4485/2017 για την ανώτατη εκπαίδευση, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και Βουλευτής Αττικής με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς.

Ο βουλευτής του Ποταμιού υπενθυμίζει την αρνητική στάση του κόμματος κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, ως προς τη νομοθέτηση ενός «παραθύρου» για τη δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ από Τμήματα ΑΕΙ της περιφέρειας και προς ΑΕΙ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Είναι μεν θεμιτή η κινητικότητα των μελών ΔΕΠ, αλλά όχι χωρίς να διασφαλίζονται οι συνθήκες ποιοτικής εκπαίδευσης στα περιφερειακά ΑΕΙ, τα οποία θα δουν τους Καθηγητές τους να μεταναστεύουν προς τα αστικά κέντρα. Όποια τέτοια μετακίνηση θα έπρεπε να γίνεται με γνώμονα την αναλογία διδάσκοντες προς φοιτητές και ασφαλώς θα έπρεπε να συμφωνεί και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος προέλευσης, κάτι το οποίο με τον πρόσφατο νόμο 4485/2017 δεν είναι πλέον απαραίτητο! Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιλαμβάνεται ότι η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 15 ετών υπηρεσίας σε οποιαδήποτε βαθμίδα σε Τμήμα περιφερειακού ΑΕΙ, προκειμένου να είναι δυνατή η μετακίνηση του μέλους ΔΕΠ, αφορά συγκεκριμένες διευθετήσεις ημετέρων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρωτάς ρωτά για τον αριθμό των μελών ΔΕΠ πανελλαδικά, τα οποία έχουν αιτηθεί να μετακινηθούν σε κεντρικά ΑΕΙ και σε ποιους νομούς εδράζονται τα Τμήματα προέλευσής τους. Επίσης, ζητά ενημέρωση, ποιος είναι ο αριθμός των θετικών και αρνητικών αποφάσεων των εν λόγω μετακινήσεων από τις Συγκλήτους και πόσες περιπτώσεις από αυτές έχουν διαβιβασθεί στο Υπουργείο Παιδείας και αντίστοιχα πόσες δεν έχουν γίνει αποδεκτές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό: Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μετακινήσεις μελών ΔΕΠ από περιφερειακά ΑΕΙ σε Τμήματα ΑΕΙ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Η καλή νομοθέτηση είναι δυστυχώς μια έννοια άγνωστη για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς είναι συνήθης η πρακτική πολλών Υπουργών να νομοθετούν μία διάταξη σε ένα νομοσχέδιο, να την τροποποιούν σημαντικά ή και να την αποσύρουν σε ένα επόμενο και στη συνέχεια να την επαναφέρουν σε ένα άλλο νομοσχέδιο. Η κατάσταση αυτή συμβαίνει και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας και εν προκειμένω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου μέσα σε διάστημα λιγότερο από ένα έτος οι Υπουργοί Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τροποποιήσει 3 φορές τα θέματα μετακίνησης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ όπως διατυπώνεται στην αλληλουχία των νόμων 4415/2016 (Α’ 159), 4452/2017 (Α’ 17) και 4485/2017 (Α’ 114). Μάλιστα οι τελευταίες δύο τροποποιήσεις έχουν λάβει χώρα μέσα σε διάστημα 6 μηνών από τον νυν Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου.

Με τον πρόσφατο ν.4485/2017, και συγκεκριμένα με το άρθρο 76, παρ. 1, περίπτωση β) δίνεται η εξαίρεση, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας διάταξης: «Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από Α.Ε.Ι. που εδρεύουν σε άλλους νομούς», να επιτρέπεται για μέλη ΔΕΠ Α’ βαθμίδας να μετακινηθούν προς ΑΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον αυτά έχουν συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας και σε οποιαδήποτε βαθμίδα σε Τμήμα Περιφερειακού ΑΕΙ.

Αυτό το νομοθετημένο «παράθυρο», όπως εγκαίρως είχε καταδείξει το Ποτάμι στη Βουλή κατά τη συζήτηση του ν.4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», δίνει τη δυνατότητα εκροής σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ, κρίσιμου για την επάρκεια στελέχωσης και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ήδη υποστελεχωμένων περιφερειακών ΑΕΙ της χώρας προς τα κεντρικά ΑΕΙ. Επιπλέον σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι δεν προβλέπεται πλέον καν η σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης όπως ίσχυε στον ν.4415/2016, παρά μόνο απλή γνώμη. Η σύμφωνη γνώμη του Τμήματος προορισμού καθώς και η έγκριση των δύο Συγκλήτων είναι μεν προαπαιτούμενα, ωστόσο στη Σύγκλητο συμμετέχει μόνο ένα μέλος του Τμήματος προέλευσης για να εκφράσει τη γνώμη του τμήματος στο εν λόγω σώμα! Τέλος, χρειάζεται και η σύμφωνη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ένα σημείο προβληματικό κατά τη γνώμη μας καθότι μπορεί να ματαιώσει, να καθυστερήσει ή να επιταχύνει διαδικασίες κατά το δοκούν.

Επειδή τέτοιες πρακτικές νομοθέτησης διαρκούς χαλάρωσης των δικλείδων για την καλή λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας όταν μάλιστα αφορούν το διδακτικό προσωπικό, δεν πιστώνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα ως θετικές αλλά αντιθέτως εκλαμβάνονται ως επί το πλείστον ως εστιασμένες μικροτακτοποιήσεις ημετέρων.

Επειδή η Πολιτεία και το Υπουργειο Παιδείας έχει χρέος να διατηρεί υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στην ενδυνάμωση της στελέχωσης και όχι στην αποψίλωση των περιφερειακών ΑΕΙ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Από την ισχύ του ν.4415/2016 και εν συνεχεία με την ισχύ των ακολούθων δύο νόμων τροποποίησης του θέματος «Μετακίνηση Καθηγητών ΑΕΙ», πόσα μέλη ΔΕΠ έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας μετακίνησης και έχουν μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου περιφερειακού ΑΕΙ;

2. Από την ισχύ του ν.4485/2017, ποιος αριθμός μελών ΔΕΠ περιφερειακών ΑΕΙ έχει αιτηθεί τη μετακίνησή του από περιφερειακό ΑΕΙ σε ΑΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης; Σε ποιους νομούς που εδρεύουν περιφερειακά ΑΕΙ, έχουν εκδηλωθεί αιτήσεις μετακίνησης μελών ΔΕΠ προς Τμήματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και ποιοι οι επιμέρους αριθμοί;

3. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχουν αποφάσεις Συγκλήτων για τις εν λόγω μετακινήσεις προς Τμήμα ΑΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης; Πόσες είναι θετικές και πόσες αρνητικές;

4. Πόσες περιπτώσεις μετακινήσεων από περιφερειακά ΑΕΙ σε Τμήματα ΑΕΙ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης έχουν προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

5. Με δεδομένη την προϋπόθεση της περίπτωσης γ) της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.4485/2017 όπως και παρομοίως της περίπτωσης γ) του άρθρου 55 του ν.4415/2016, ότι για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας μετακίνησης, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος προέλευσης, πόσες περιπτώσεις αιτήσεων μετακίνησης μελών ΔΕΠ δεν έχουν γίνει αποδεκτές από το Υπουργείο;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής