24 Νοεμβρίου, 2015

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ξανά η Ελλάδα

Για ακόμη μία φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με ανακοίνωσή της στις 19/11/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Δυστυχώς, και αυτή η Κυβέρνηση έδειξε να μην παίρνει στα σοβαρά τις υποχρεώσεις της χώρας μας προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας, γεγονός που μας καθιστά το «μαύρο πρόβατο» μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιοι, διαχρονικά, επιδεικνύουν αδιαφορία προς τις αποφάσεις/οδηγίες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ προωθεί την μείωση της χρήσης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον και υπογραμμίζει επίσης ότι ο τομέας των κτιρίων συγκαταλέγεται στις κυριότερες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τα «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα» με στόχο να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός μεταξύ επένδυσης και εξοικονόμησης ενέργειας και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος που δεν έχει πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς βέλτιστου κόστους.

Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών με Το Ποτάμι, Γρηγ. Ψαριανός και Γ. Αμυράς με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητάνε να πληροφορηθούν τους λόγους για τους οποίους εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν ορισθεί και κατατεθεί οι υπολογισμοί του «βέλτιστου κόστους», τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες που προκλήθηκαν, αλλά και από την τυχόν καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, τι προτίθεται να πράξει από δω και πέρα αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς επίσης και το πότε τελικά αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που ορίζονται από την συγκεκριμένη Οδηγία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσής της για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 19/11/2015 ότι αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών τους στοιχείων με σκοπό να επιτευχθούν επίπεδα βέλτιστου κόστους. Η οδηγία 2010/31/ΕΕ προωθεί την μείωση της χρήσης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον και υπογραμμίζει επίσης ότι ο τομέας των κτιρίων συγκαταλέγεται στις κυριότερες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υπολογισμός των βέλτιστων επιπέδων κόστους είναι καίριας σημασίας ώστε τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονόμησης ενέργειας. Η έλλειψη τέτοιου είδους υπολογισμών αναμένεται ότι θα επηρεάσει την ικανότητα των μεμονωμένων ιδιοκτητών και ενοικιαστών να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις για νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

Παρότι ο σχετικός κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 244/2012 και το έγγραφο καθοδήγησης που συνοδεύουν την Οδηγία, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Ιανουαρίου 2012, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για το μεθοδολογικό πλαίσιο προς τα κράτη - μέλη και παρά το γεγονός ότι έχει ψηφισθεί ήδη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2013 ο Νόμος 4122/2013 “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, (ΦΕΚ 42Α’ 19.02.2013), η χώρα μας έως και σήμερα, δεν έχει προχωρήσει στον υπολογισμό και καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων, ως όφειλε.

Στις 11 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε επίσημα στην Ελλάδα την υποχρέωσή της να προβεί στους απαραίτητους υπολογισμούς και να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή. Μετά την ελληνική απραξία η χώρα μας έλαβε αιτιολογημένη γνώμη στις 27 Νοεμβρίου 2014 και μέχρι σήμερα παραμένει το μόνο κράτος-μέλος που δεν έχει πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς βέλτιστου κόστους και δεν έχει διαβιβάσει την έκθεση στην Επιτροπή και ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη – δύο χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και έναν χρόνο μετά την επίσημη υπενθύμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – οι υπολογισμοί του βέλτιστου κόστους και δεν έχει υποβληθεί η Έκθεση στην Επιτροπή, γεγονός που καθιστά την χώρα μας για άλλη μια φορά υπόλογη απέναντι στους εταίρους;

2. Εκτός από το γεγονός του “διασυρμού” ως του μοναδικού κράτους-μέλους που δεν δείχνει συνέπεια προς τις υποχρεώσεις μας προς την Ε.Ε., έχετε υπολογίσει τις οικονομικές, ενεργειακές και άλλες συνέπειες για την χώρα από την μη συμμόρφωση μας με την συγκεκριμένη οδηγία καθώς και από την τυχόν καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

3. Τι προτίθεστε να πράξετε από δω και πέρα αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

4. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που ορίζονται από την συγκεκριμένη Οδηγία;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός - Β’ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών