9 Νοεμβρίου, 2015

Προσχηματική η διαδικασία διορισμού νέου Προέδρου ΕΟΠΠΥ

Την προσχηματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για το διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ αναδεικνύει ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Υγείας.

Από το Μάρτιο υπήρξε διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κ. Μπερσίμης θα είναι ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ. Το Ποτάμι υπογράμμισε τότε ότι της έκδοσης προκήρυξης έπρεπε να προηγηθεί Υπουργική Απόφαση καθορισμού των προσόντων, όπως προβλέπει ο νόμος, διότι προκήρυξη χωρίς σαφή και προκαθορισμένα θεσπισμένα προσόντα γεννά υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες και μικροκομματικές «τακτοποιήσεις» ημετέρων. Ωστόσο, ουδέποτε εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση. Τη στιγμή που ο ΕΟΠΥΥ βουλιάζει στα χρέη σε μια περίοδο που το ΕΣΥ κινδυνεύει με black out, όπως πρόσφατα παραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν το βιογραφικό του κ. Μπερσίμη ήταν το καλύτερο ή αν υπήρχαν κάποια άλλα καλύτερα, το συναφέστερο ή αν υπήρχαν αλλά με μεγαλύτερη συνάφεια.

Το Ποτάμι ρωτά ποιος είναι ο αριθμός των βιογραφικών που κατατέθηκαν; Υπήρξε λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων (shortlist), όπως συμβαίνει στους διαγωνισμούς παγκοσμίως; Εάν ναι, πόσοι ήταν στη λίστα της τελικής φάσης και ποιοι; Μονοπρόσωπο όργανο ή συλλογικό έκανε τη διαλογή των βιογραφικών και ποιο; Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή του κ. Μπερσίμη; Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η συνάφεια τίτλων σπουδών-αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο διορισθείς; Προβλέφθηκε διαδικασία ενστάσεων των συνυποψηφίων; Εάν ναι, υπήρξε κάποια, κρίθηκε και από ποιόν; Τι νόημα έχει η διαδικασία των γνωμοδοτικών Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όταν δεν υπάρχουν ή δεν είναι γνωστοί οι επικρατέστεροι συνυποψήφιοι; Επίσης, ζητά να κατατεθούν τα βιογραφικά των επικρατέστερων υποψηφίων (shortlist).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προσχηματική η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το διορισμό νέου Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38-17/02/2014) «Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε (5) ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας».

Από το Μάρτιο υπήρξε η διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κ. Μπερσίμης θα είναι ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ. Ο τέως υπουργός Υγείας, αφού πρώτα μίλησε για αλλαγή του νόμου, τελικά προχώρησε στην έκδοση προκήρυξης στις 06/05/2015 (αρ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ. 32970). Υπογραμμίσαμε τότε ότι της έκδοσης προκήρυξης έπρεπε να προηγηθεί Υπουργική Απόφαση καθορισμού των προσόντων, όπως προβλέπει ο νόμος, διότι προκήρυξη χωρίς σαφή και προκαθορισμένα θεσπισμένα προσόντα γεννά υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες και μικροκομματικές «τακτοποιήσεις» ημετέρων. Ουδέποτε εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση.

Κατόπιν μιας αναβολής, στις 04/11/2015 συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διατύπωση γνώμης, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου για διορισμό στη θέση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρη Μπερσίμη. Ο υπογράφων χαρακτήρισε τη διαδικασία προσχηματική. «Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν το βιογραφικό του κ. Μπερσίμη ήταν το καλύτερο ή αν υπήρχαν κάποια άλλα καλύτερα, το συναφέστερο ή αν υπήρχαν αλλά με μεγαλύτερη συνάφεια. Δεν υπάρχει ίχνος αξιοκρατίας στη διαδικασία και το ξεπερνάμε με συγχαρητήρια ή γενικόλογες τοποθετήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επειδή ο ΕΟΠΥΥ βουλιάζει στα χρέη σε μια περίοδο που το ΕΣΥ κινδυνεύει με black out, όπως πρόσφατα παραδέχθηκε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας,

Επειδή πάγια θέση του Ποταμιού είναι η προκήρυξη όλων των θέσεων -από του Γενικού Γραμματέα και κάτω- με συγκεκριμένα προσοντολόγια, διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των υποψηφιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Είναι σύννομη η διαδικασία που ακολουθήθηκε; Της έκδοσης προκήρυξης, γιατί δεν προηγήθηκε η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ο ν. 4238/2014;

2) Ποιος είναι ο αριθμός των βιογραφικών που κατατέθηκαν; Υπήρξε λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων (shortlist), όπως συμβαίνει στους διαγωνισμούς παγκοσμίως; Εάν ναι, πόσοι ήταν στη λίστα της τελικής φάσης και ποιοι;

3) Μονοπρόσωπο όργανο ή συλλογικό έκανε τη διαλογή των βιογραφικών και ποιο;

4) Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή του κ. Μπερσίμη; Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η συνάφεια τίτλων σπουδών-αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο διορισθείς;

5) Προβλέφθηκε διαδικασία ενστάσεων των συνυποψηφίων; Εάν ναι, υπήρξε κάποια, κρίθηκε και από ποιόν;

6) Τι νόημα έχει η διαδικασία των γνωμοδοτικών Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όταν δεν υπάρχουν ή δεν είναι γνωστοί οι επικρατέστεροι συνυποψήφιοι;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε τα βιογραφικά των επικρατέστερων υποψηφίων (shortlist).

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας