24 Νοεμβρίου, 2015

Πώς αλλάζουμε το Κίνημα

Η πρόταση του Επικεφαλής

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου τα μέλη του Κινήματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κληθούν να εγκρίνουν την πρόταση οργανωτικής δομής του Ποταμιού. Σύμφωνα με την πρόταση κεντρικό ρόλο έχουν το Στμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ) και η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ) όπου μετέχουν εκπρόσωποι των οργανώσεων του Κινήματος απ’ όλη τη χώρα. Πυλώνες οργάνωσης των μελών του Κινήματος είναι οι Τοπικές Ομάδες, οι Θεματικές και Νεανικές Κοινότητες και οι Τομείς Πολιτικής. Αναλυτικά η πρόταση:

Το συνέδριο, το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος, εκλέγει:

  • Τον Πρόεδρο του Κινήματος
  • Τον Γραμματέα Οργανωτικού του Κινήματος
  • Τον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού έργου του Κινήματος
  • Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ)

Ο Γραμματέας Οργανωτικού είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την οικονομική αυτοδυναμία του Κινήματος.

Ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού έργου είναι υπεύθυνος για την Κοινοβουλευτική δράση, τη λειτουργία των Τομέων Πολιτικής και την παραγωγή κυβερνητικών προτάσεων.

Το ΣΑΑΣ συγκροτείται από στελέχη κύρους και ει δυνατόν κοινής αποδοχής απ’ όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Το ΣΑΑΣ αξιολογεί το δυναμικό του Κινήματος, τη λειτουργία των Οργάνων και προτείνει την αξιοποίηση μελών και φίλων. Οι υποψήφιοι του Κινήματος για κάθε εκλογική διαδικασία (βουλευτικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές) επιλέγονται μετά από πρόταση της ΣΑΑΣ.

Ανώτερο συλλογικό όργανο του Κινήματος είναι η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ) όπου μετέχουν απευθείας εκπρόσωποι των οργανώσεων του Κινήματος απ’ όλη τη χώρα.

Η ΜΕΣΥΑ επέχει θέση «διαρκούς συνεδρίου».
Εκλέγει:

  • Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος που είναι το κεντρικό πολιτικό όργανο που Κινήματος
  • Καθώς και την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

Η ΜΕΣΥΑ μετά από σύμφωνη γνώμη του ΣΑΑΣ και με αυξημένη ειδική πλειοψηφία μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να εκλέξει προσωρινούς Γραμματείς Οργανωτικού και Κοινοβουλευτικού έργου, μέχρι το επόμενο συνέδριο.
Σε έκτακτες περιπτώσεις και με αυξημένη ειδική πλειοψηφία η ΜΕΣΥΑ μπορεί να αντικαθιστά μέλη της ΕΑΑΣ που αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Οι τρεις πυλώνες οργάνωσης των μελών του Κινήματος είναι

  • Οι Τοπικές Ομάδες
  • Οι Κοινότητες (Θεματικές και Νεανικές)
  • Οι Τομείς Πολιτικής

Σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό τα μέλη του Κινήματος μπορούν να δραστηριοποιούνται σε Τοπικές Ομάδες και σε Κοινότητες.

Οι Τοπικές Ομάδες έχουν την ευθύνη να λειτουργούν γραφεία του Κινήματος, αν μπορούν ν’ αντεπεξέλθουν στα έξοδα συντήρησής τους.

Οι Εκπρόσωποι των ομάδων σε ένα νομό απαρτίζουν την Ομάδα Δράσης του νομού.
Αντιστοίχως οι Ομάδες Δράσης των νομών εκλέγουν εκπροσώπους που αυτοί με την σειρά τους απαρτίζουν την Ομάδα Δράσης της γεωγραφικής περιφέρειας.

Ο Γραμματέας Οργανωτικού του Κινήματος ορίζει Συντονιστές σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Oι Τομείς Πολιτικής έχουν ως αποστολή την παραγωγή πολιτικών θέσεων σε συνεργασία με τον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού έργου.

Οι νέοι του Κινήματος δραστηριοποιούνται σε Κοινότητες.
Οι Κοινότητες νέων εκλέγουν εκπροσώπους και αυτοί συγκροτούν την Επιτροπή Νεολαίας του Κινήματος.
Κοινότητες συγκροτούνται και στη βάση βιωματικών δράσεων (Θεματικές Κοινότητες) μετά από σύμφωνη γνώμη του Γραμματέα Οργανωτικού.

Στην Επιτροπή Διαλόγου δραστηριοποιούνται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και φίλοι που υποστηρίζουν τις αρχές και τις δράσεις του Κινήματος.

Στην Επιτροπή Διαλόγου, στην Επιτροπή Νεολαίας και στους Τομείς Πολιτικής, εκτός από μέλη μπορούν να συμμετέχουν και φίλοι του Κινήματος με πλήρη δικαιώματα χωρίς όμως το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Κινήματος.

Τα μέλη του Κινήματος μετέχουν σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα.
Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων είναι δεσμευτικές όταν μετέχει το 70% των εθελοντών του Κινήματος και είναι συμβουλευτικές αν μετέχουν λιγότεροι εθελοντές.

Στο Κίνημα σε κεντρικό αλλά και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συγκροτούνται όργανα συμβουλευτικού ή επικουρικού χαρακτήρα με βάση τις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Συνεδρίου και του Πολιτικού Συμβουλίου.
Τέτοια όργανα είναι η Πολιτική Συνέλευση, τα Γραφεία Τεκμηρίωσης, οι Ομάδες Δράσης.

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου τα μέλη του Κινήματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κληθούν να εγκρίνουν την πρόταση οργανωτικής δομής του Κινήματος και θα αποφασίσουν αν θα αποκαλούνται εθελοντές ή μέλη (και αντιστοίχως αν το Κίνημα έχει επικεφαλής ή πρόεδρο).

Σχετικά