12 Απριλίου, 2016

Ποιο το μέλλον των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

Οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς και Γιώργος Αμυράς, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την πρόθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αξιολογήσει τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, αλλά και να διερευνήσει την σύσταση «νέων ολοκληρωμένων δομών διαχείρισης της εκπαιδευτικής καινοτομίας», ενέργεια που αν μη τι άλλο γεννά ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό της Πολιτείας στο θέμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προβεί σε καμία ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το μέλλον των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει στον τομέα αυτό, αναρωτιόμαστε τι πρόκειται να περιλαμβάνουν οι νέες αυτές δομές εκπαιδευτικής καινοτομίας, που θα διερευνηθούν, ποια η ειδοποιός διαφορά με τα Κ.Π.Ε. και ποια από τα χρόνια προβλήματά τους έρχονται να λύσουν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Από την με αριθμ. Πρωτ.: 4265/01-04-2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: “Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5000771 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»” (ΑΔΑ: 6Ν454653Ο7-6ΔΤ) η οποία έχει ως αποδέκτη την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), προκύπτουν ορισμένα εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αξιολόγηση αλλά και το μέλλον των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της ελληνικής Επικράτειας.
Συγκεκριμένα στο πεδίο «Φυσικό αντικείμενο της πράξης» αναφέρεται ότι:

«Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως φυσικό αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση μίας (1) Δράσης :
Δράση 1: "Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης".

Στόχος της Δράσης είναι η ουσιαστική αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ΚΠΕ, ώστε να οδηγηθούμε στη μεταρρύθμιση του πλαισίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για την Αειφορία και τα Καινοτόμα Προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες δομές προώθησης, διαχείρισης και διάχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομιών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μελέτη που θα προκύψει, θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση σύστασης νέων ολοκληρωμένων δομών διαχείρισης της εκπαιδευτικής καινοτομίας (σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο διευθύνσεων) οι οποίες θα παράγουν, θα συγκεντρώνουν θα αξιολογούν και θα διαχέουν στην εκπαιδευτική κοινότητα πρωτότυπες και ευφυείς διδακτικές δραστηριότητες και πόρους».

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι μετά την αξιολόγηση των Κ.Π.Ε. θα διερευνηθούν νέες «ολοκληρωμένες δομές διαχείρισης της εκπαιδευτικής καινοτομίας».

Επειδή, τα Κ.Π.Ε. και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά, μεριμνούν ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να κατανοούν και να βιώνουν το γεγονός ότι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πηγών και πόρων θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των επόμενων γενιών. Επιπρόσθετα, όσοι εκπαιδεύονται λειτουργούν πολλαπλασιαστικά ενημερώνοντας τους υπόλοιπους μαθητές και τις οικογένειές τους συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διάχυση της γνώσης.

Επειδή, στα πολλά και σημαντικά προβλήματα των Κ.Π.Ε. περιλαμβάνονται η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η ελλιπής επαγγελματική ανάπτυξη των απασχολούμενων εκπαιδευτικών αλλά και οι ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές.

Επειδή οι στρεβλώσεις και οι παθογένειες στον χώρο της Παιδείας και πιο συγκεκριμένα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, προϋπήρχαν των τριών Μνημονίων και η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των φορέων δεν έχει ενημερωθεί για τα σχέδια του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Επειδή το αίτημα για «Αειφόρο Ανάπτυξη», ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να διασφαλίζεται η κοινωνική ισότητα για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενεές διατηρώντας τα υποστηρικτικά οικοσυστήματα του πλανήτη, αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής για το Ποτάμι.

Και επειδή υπάρχει ανησυχία για το μέλλον των Κ.Π.Ε. και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι η πολιτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; Υπάρχει σχεδιασμός για την ανάπτυξη και ενίσχυσή του, και αν ναι, με ποιες δράσεις;

2) Ποια είναι τα απολογιστικά στοιχεία των δράσεων των λειτουργούντων Κ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014-2015; Ποια είναι τα προβλήματα καθενός από τα Κ.Π.Ε. και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά;

3) Με ποια μεθοδολογία και ποια κριτήρια θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των Κ.Π.Ε;

4) Υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν τα Κ.Π.Ε. και να ενταχθούν οι δράσεις τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν και άλλους τομείς πέραν του περιβάλλοντος;

5) Ποια θα είναι τα ειδοποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων «ολοκληρωμένων δομών προώθησης, διαχείρισης και διάχυσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομιών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες» σε σχέση με τα υφιστάμενα Κ.Π.Ε.; Από τι θα απαρτίζονται οι νέες αυτές δομές και ποια εκπαιδευτικά προγράμματα θα περιλαμβάνουν;

6) Οι παραπάνω νέες δομές θα απευθύνονται τόσο σε μαθητές/φοιτητές/εκπαιδευτικούς όσο και σε ενήλικες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών