18 Μαρτίου, 2016

Παράνομη σύνθεση Κοσμητείας Σχολής Σ.Δ.Ο του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Ιάσονας Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, σχετικά με την παράνομη σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, αφού συμμετέχουν μεταξύ άλλων και κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων δύο άτομα με συγγένεια δεύτερου βαθμού. Μάλιστα η μη τήρηση των κανόνων που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία συλλογικών οργάνων αποφασιστικής αρμοδιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δηλαδή παράνομες πράξεις που ακυρώνονται δικαστικώς. Αυτό θα σήμαινε ακύρωση όλων των αποφάσεων της Κοσμητείας με επακόλουθο τη μη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό για ποιο λόγο επετράπη η μη νόμιμη σύνθεση της Κοσμητείας της εν λόγω σχολής και εάν πρόκειται να προβεί σε σχετικές ενέργειες όσον αφορά στη σύνθεση και τις αποφάσεις που έως σήμερα έχουν ληφθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Παράνομη σύνθεση Κοσμητείας Σχολής Σ.Δ.Ο του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 6 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α’/09.03.1999) «Μέλη συλλογικού οργάνου, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση» (ΣτΕ 3327/2001). Εξαίρεση στο ανωτέρω υπήρχε μέσω του άρθρου 14 παρ. 41 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α’/14.03.2000) «Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τα συλλογικά όργανα ΑΕΙ και ΤΕΙ.»

Όμως, αυτή η εξαίρεση καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’/06.09.2011) «Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:

19. η παρ. 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση του ΠΔ της παρ. 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περίπτωση α’ της παρ. 5, οι παρ. 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παρ. 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ’ του άρθρου 15, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του παρόντος νόμου, καθώς και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2817/2000 (Α’ 78)».

Στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – η οποία εκλέχθηκε το Δεκέμβριο 2015- συμμετέχουν μεταξύ άλλων, και κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, δύο άτομα με συγγένεια δεύτερου βαθμού: ο Κοσμήτορας και ο ορισμένος Πρόεδρος μη αυτοδύναμου και μεταβατικού τμήματος.

Η μη τήρηση των κανόνων που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία συλλογικών οργάνων αποφασιστικής αρμοδιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δηλαδή παράνομες πράξεις που ακυρώνονται δικαστικώς. Αυτό θα σήμαινε ακύρωση όλων των αποφάσεων της Κοσμητείας με επακόλουθο τη μη λειτουργία της.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο επετράπη η μη νόμιμη σύνθεση της Κοσμητείας της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας;

2. Θα προβείτε σε σχετικές ενέργειες ώστε να υπάρξει νόμιμη πλέον σύνθεσή της;

3. Τι σκοπεύετε να κάνετε με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως σήμερα με την παράνομη σύνθεση της Κομητείας της άνω Σχολής;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας