28 Μαρτίου, 2016

Παράνομη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Την αδυναμία λειτουργίας του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Όπως καταγγέλλεται, εδώ και περίπου ένα έτος έχουν παραιτηθεί όλα τα μέλη του Συμβουλίου, πλην δύο, αλλά το Υπουργείο αμελεί να προβεί στις σύμφωνες με τη νομοθεσία ενέργειες για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων του από τη Σύγκλητο. Επίσης, ελλείψει του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος των Τ.Ε.Ι. παρανόμως ο ίδιος ενέκρινε τον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αναπληρωτή Προέδρου ΕΛΚΕ. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός για ποιο λόγο κωλυσιεργεί στην ανάδειξη νέου Συμβουλίου και σε ποιες ενέργειες θα προβεί, όσον αφορά στον παράνομο ορισμό των αναπληρωτών Προέδρων, καθώς και στις πράξεις που αυτοί έχουν ήδη υπογράψει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Παράνομη λειτουργία του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 13Α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’/06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 14 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/30.01.2013) «α. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα, γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται με κλήρωση μεταξύ των καθηγητών Α’ βαθμίδας του Ιδρύματος, δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου». Μάλιστα στο ίδιο άρθρο παρ. 10 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Το τόσο σημαντικό όργανο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αδυνατεί να λειτουργήσει εδώ και περίπου ένα έτος, αφού, όπως καταγγέλλεται, έχουν παραιτηθεί όλα τα μέλη του Συμβουλίου, πλην δύο. Το Υπουργείο Παιδείας, αν και έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα, αμελεί να προβεί στις σύμφωνες με τη νομοθεσία ενέργειες για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα η άσκηση μερικών εκ των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Ιδρύματος να γίνονται παρανόμως από τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 17 του ίδιου Νόμου (Ν. 4009/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παρ. 6 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α’/24.12.2014), «Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.»

Στα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ελλείψει Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο οφείλει να εγκρίνει τον ορισμό των αναπληρωτών προέδρων, την αρμοδιότητα αποφάσισε να ασκήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος των Τ.Ε.Ι., ορίζοντας και εγκρίνοντας Αναπληρωτή Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αναπληρωτή Πρόεδρο ΕΛΚΕ.

Την πρωτοβουλία του αυτή στήριξε στο άρθρο 8 παρ. 16 του ΠΔ 94/2013 (ΦΕΚ 132/Α’/05.06.2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΠΔ 127/2013 (ΦΕΚ 190/Α’/16.09.2013) «Στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μέχρι την ανάδειξη του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-11-2013, χρέη Προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Για την υποβοήθηση του έργου του, ο Πρόεδρος ορίζει ως αναπληρωτές του καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές, μέχρι τέσσερις κατ’ ανώτατο όριο, που προέρχονται, αναλόγως, από τα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Μεσολογγίου. Στους αναπληρωτές του ο Πρόεδρος μεταβιβάζει, με απόφασή του, συγκεκριμένες αρμοδιότητες.»

Επομένως, όπως είναι εμφανές, τα ανωτέρω Π.Δ. ίσχυαν ΜΟΝΟ μέχρι την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Άρα ο νέος Πρόεδρος έπρεπε να ακολουθήσει τις διατάξεις του Ν. 4009/2011- πράξη ορισμού αναπληρωτών από τον Πρόεδρο, έγκριση από το Συμβούλιο και εν συνέχεια σχετική απόφαση του Υπουργείου-, όπως έπραξαν και τα λοιπά ιδρύματα, ώστε να μην είναι παράνομες οι διαδικασίες ορισμού αναπληρωτών Προέδρων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πρόκειται άμεσα να προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε να λειτουργήσει το Συμβούλιο του Ιδρύματος στα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας; Για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η κωλυσιεργία εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου;

2. Τι προτίθεστε να κάνετε για τον παράνομο ορισμό των αναπληρωτών Προέδρων στα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας;

3. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε όσον αφορά στις πράξεις – πολλές από τις οποίες αφορούν στο ΕΛΚΕ- που έχουν υπογράψει οι αναπληρωτές Πρόεδροι, που έχουν παράνομα οριστεί;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Σχετικά