22 Νοεμβρίου, 2017

Ούτε μία επένδυση δεν έχει εγκριθεί 1,5 χρόνο μετά τη δημοσίευση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων στις ευεργετικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, αναδεικνύουν με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), Γιώργος Αμυράς (Β΄Αθήνας) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β΄ Αθήνας), προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αφορμή της ερώτησης αποτέλεσε η από 14-11-2017 προκήρυξη του 2ου κύκλου υποβολών επενδυτικών σχεδίων σε τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016, όταν ενάμιση χρόνο μετά τη δημοσίευσή του και της προκήρυξης του 1ου κύκλου υποβολών, δεν έχει προχωρήσει -παρά στο ελάχιστο- η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων.

Τα σχετικά στοιχεία παραθέτουν αναλυτικά στην ερώτησή τους οι βουλευτές του Ποταμιού, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει, μεταξύ άλλων, για τον συνολικό αριθμό και το ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων, που υπεβλήθησαν στα τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης του 1ου κύκλου υποβολών επενδυτικών σχεδίων. Επιπροσθέτως, ζητούν ενημέρωση, αφενός για την ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων να υποστηρίξει τη διαδικασία σε όλα της τα στάδια, καθώς επίσης για τον χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και ένταξης των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.4399/2016.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Τεράστιες καθυστερήσεις για την οριστική έγκριση επενδύσεων στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου»

Στις 22/06/2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ακολούθησε η έκδοση τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων για την προκήρυξη καθεστώτων ενισχύσεων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε», «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 550.000.000 ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων τεκμηρίωσης για τα ανωτέρω καθεστώτα –μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν- ήταν για τα μεν καθεστώτα ενισχύσεων «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε» η 28η Φεβρουαρίου του 2017, ενώ για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» η 15η Ιουλίου 2017.

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια (υποβολή αίτησης υπαγωγής και υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης), ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων μέχρι την τελική υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: τον έλεγχο πληρότητας, τον έλεγχο νομιμότητας, την αξιολόγηση με τον καθορισμό του εγκεκριμένου κόστους και της βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο των αξιολογήσεων από τις επιτροπές αξιολόγησης, την κατάρτιση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων από την επιτροπή ενστάσεων, την κατάρτιση μέσω του ΠΣΚΕ του οριστικού πίνακα υπαγωγής και τέλος την έκδοση των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα φαίνεται να έχουν προχωρήσει τα στάδια του ελέγχου πληρότητας, νομιμότητας και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μόνο για τα επενδυτικά σχέδια της προκήρυξης του καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι υπόλοιπες προπαρασκευαστικές και τελικές ενέργειες που απαιτούνται για την συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Όσο αφορά τα υπόλοιπα τρία καθεστώτα που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβρη του 2016, ελλείψει όποιας επίσημης πληροφόρησης, συμπεραίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε η διαδικασία αξιολόγησης των υποβεβλημένων επενδυτικών σχεδίων.

Επειδή, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017 το αρμόδιο Υπουργείο τροποποιούσε με υπουργικές αποφάσεις την προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας,

Επειδή, η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων όφειλε να έχει ολοκληρωθεί εντός πενήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για κάθε καθεστώς ενισχύσεων,

Επειδή, ενάμιση χρόνο μετά τη δημοσίευση του Αναπτυξιακού Νόμου παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος καθώς πέρα από κάποιες πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για αναμονή ανάρτησης των προσωρινών πινάκων αξιολόγησης και υπαγωγής μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, επίσημη ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει και προφανώς δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτό να προχωρήσει κάποιο επενδυτικό σχέδιο,

Επειδή, ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας εμπαίζεται από την Κυβέρνηση η οποία στις 14/11/2017 ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου κύκλου υποβολών επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε», «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Ν. 4399/2016, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και προχωρήσει καμία επένδυση από τον 1ο κύκλο υποβολών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός και το ύψος του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στα τέσσερα καθεστώτα του Ν.4399/2016;

2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Αξιολόγησης του άρθρου 14 του Ν.4399/2016;

3. Το ΠΣΚΕ είναι καθόλα έτοιμο να υποστηρίξει τη διαδικασία σε όλα τα στάδια μέχρι την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στον Ν.4399/2016 καθώς επίσης και εν συνεχεία κατά τη διαδικασία των ελέγχων-πιστοποιήσεων, την ολοκλήρωση και τέλος την εκταμίευση των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων;

4. Με βάση τον αναθεωρημένο χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης του 1ου κύκλου υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, ποια είναι τα επόμενα ορόσημα μέχρι την τελική-οριστική έκδοση των ατομικών αποφάσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας
Γρηγόρης Ψαριανός, Β’ Αθήνας