18 Οκτωβρίου, 2016

Νομοθέτηση μέσω υπουργικών εγκυκλίων που αναιρούν το περιεχόμενο ψηφισμένων νόμων

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.1, περ. γ. του ν. 4386/2016 «Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους». Ακολούθως, τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής του ν. 4369, του ν. 4386/2016 και του ν. 4405/2016». Οι διευκρινίσεις αφορούν στη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μόνο οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να εξελίσσονται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αντίθετα, τόσο ο ν. 4386/2016 όσο και ο ν. 4405/2016 επιτρέπουν και σε μη μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή να υποβάλει αίτηση για εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή. Με άλλα λόγια, η εγκύκλιος επιχειρεί διάκριση μεταξύ μόνιμων και μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών, την οποία δεν κάνουν οι νόμοι, οι οποίοι ρητά αναφέρονται σε Καθηγητές και Λέκτορες. Στην πραγματικότητα, παρακωλύεται η εξέλιξη των μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών σε Αναπληρωτές.

Το φαινόμενο της λάθρας νομοθέτησης μέσω υπουργικών εγκυκλίων (δεν προσβάλλονται δικαστικά) που αναιρούν το περιεχόμενο ψηφισμένων νόμων είναι σύνηθες και συνιστά μια από τις εκφάνσεις της κακονομίας που αντιμετωπίζει η χώρα διαχρονικά. Επειδή η Διοίκηση θα κληθεί να εφαρμόσει τους νόμους με βάση τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου, το Ποτάμι με ερώτηση του βουλευτή Λάρισας, κ. Κώστα Μπαργιώτα, ρωτά ποια είναι η σκοπιμότητα της εγκυκλίου και αν σκοπεύει το Υπουργείο να την αποσύρει άμεσα, δεδομένου ότι αντιβαίνει τα οριζόμενα στους ως άνω αναφερόμενους νόμους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Άλλα ορίζουν οι νόμοι για την εξέλιξη Επίκουρων Καθηγητών σε Αναπληρωτές και άλλα η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου»

Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.1, περ. γ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που αντικαθιστά το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-11), «Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, περ. γ του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α' 129/13-07-2016) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» «Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. Τα ως άνω ισχύουν και για τη μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησης τους».

Ακολούθως, τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων η με αρ. πρωτ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20 διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής του ν. 4369, του ν. 4386/2016 και του ν. 4405/2016». Οι διευκρινίσεις αφορούν στη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ως άνω εγκύκλιος «Οι Λέκτορες, οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους, μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν, ενώ οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησής τους».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μόνο οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να εξελίσσονται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αντίθετα, τόσο ο ν. 4386/2016 όσο και ο ν. 4405/2016 επιτρέπουν και σε μη μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή να υποβάλει αίτηση για εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή. Με άλλα λόγια, η εγκύκλιος επιχειρεί διάκριση μεταξύ μόνιμων και μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών, την οποία δεν κάνουν οι νόμοι, οι οποίοι ρητά αναφέρονται σε Καθηγητές και Λέκτορες. Στην πραγματικότητα, παρακωλύεται η εξέλιξη των μη μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών σε Αναπληρωτές. Το φαινόμενο της λάθρας νομοθέτησης μέσω υπουργικών εγκυκλίων (δεν προσβάλλονται δικαστικά) που αναιρούν το περιεχόμενο ψηφισμένων νόμων είναι σύνηθες και συνιστά μια από τις εκφάνσεις της κακονομίας που αντιμετωπίζει η χώρα διαχρονικά.

Επειδή η Διοίκηση θα κληθεί να εφαρμόσει τους νόμους με βάση τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου,

Επειδή οι εγκύκλιοι είναι μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις, συνεπώς δεν μπορούν να προσβληθούν δικαστικά από τους διοικούμενους που θίγονται,

Ερωτάσθε:

1) Ποια είναι η σκοπιμότητα της εγκυκλίου;

2) Σκοπεύετε να την αποσύρετε άμεσα, δεδομένου ότι αντιβαίνει τα οριζόμενα στους ως άνω αναφερόμενους νόμους;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ