11 Ιουλίου, 2016

Νομοθέτηση χωρίς μελέτη των επιπτώσεων όσον αφορά στους Γραμματείς των ΑΕΙ

Στην κατάργηση των Γραμματέων των ΑΕΙ, χωρίς να έχει σκεφτεί τις συνέπειες για τα Ιδρύματα, προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων επισημαίνουν με ερώτησή τους οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας, Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής και Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας.

Αυτή η άμεση παύση σχεδόν όλων των Γραμματέων θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα στα ΑΕΙ όλης της χώρας, αφού οι αρμοδιότητές τους αφορούν σε ένα πλήθος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η υποδοχή και οι εγγραφές πολλών νέων φοιτητών. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι δεν καταργείται η οργανική θέση του Γραμματέα, αλλά οι συγκεκριμένοι Γραμματείς- κάτι το οποίο δηλώνει ότι δεν ευσταθεί το επιχείρημα μείωσης του δημοσιονομικού κόστους. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί άμεσα το κενό που δημιουργείται με την αιφνίδια παύση των Γραμματέων, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ για την έγκριση προκήρυξης νέων θέσεων Γραμματέων των ΑΕΙ και για ποιο λόγο δεν προβλέφθηκε μια μεταβατική περίοδος μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων. Επίσης, ζητήθηκε η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία βασίστηκε η εκτίμηση της εξοικονόμησης των 1.850.000 ευρώ και ερωτάται εάν λήφθηκε υπόψη στους υπολογισμούς το γεγονός ότι πολλοί εκ των Γραμματέων των ΑΕΙ είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι του Δημοσίου που ανέστειλαν την καταβολή της σύνταξής τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης με ΑΚΕ:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Νομοθέτηση χωρίς μελέτη των επιπτώσεων όσον αφορά στους Γραμματείς των ΑΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’/06.09.2011), ορίζονται οι διαδικασίες επιλογής του Γραμματέα των ΑΕΙ. Ειδικότερα, στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται ότι «Η προκήρυξη της θέσης του γραμματέα γίνεται από τον πρύτανη δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος γραμματέα και ο διορισμός του με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.», ενώ στην παρ. 3 «Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος, καθώς και τις αρμοδιότητές του, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.»

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 79 του ίδιου νόμου «Οι Γραμματείς των ΑΕΙ που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους ή των οποίων εκκρεμεί η διαδικασία επιλογής τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαντλούν τη θητεία για την οποία εκλέγονται, η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν δεν έχει εκλεγεί γραμματέας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή αν λήξει η θητεία του γραμματέα που υπηρετεί χωρίς να παραταθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά, με την ίδια διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος έως την εκλογή του νέου γραμματέα.»

Λόγω έλλειψης Οργανισμού του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες του Γραμματέα του ΑΕΙ αφορούσαν σε ένα πλήθος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, όπως αυτές ορίζονταν στο άρθρο 61 του ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) ή ακόμη και στον Εσωτερικό Κανονισμό των ΑΕΙ, εφόσον είχε εγκριθεί και εκδοθεί. Ανάμεσα σε αυτές είναι η διοικητική εποπτεία και ο συντονισμός των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ΑΕΙ, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του ΑΕΙ, η συμμετοχή στην κατάρτιση του τετραετούς ακαδημαϊκού- αναπτυξιακού προγράμματος του ΑΕΙ, η συμμετοχή στην κατάρτιση και συνυπογραφή του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ΑΕΙ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ανωτέρω ΠΔ, «Καμιά απόκλιση ή υπέρβαση από τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ ή τον προϋπολογισμό έργου ή προμήθειας ή υπηρεσίας και καμιά μεταφορά κονδυλίων από κωδικό σε κωδικό του προϋπολογισμού του ιδρύματος δεν επιτρέπεται χωρίς ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Γραμματέα.»

Ακόμη, λόγω της έλλειψης Οργανισμού του Ιδρύματος, είχε ληφθεί υπόψη η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α’/20.03.2007) «Ο Γραμματέας του Ιδρύματος διορίζεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, με όμοιο τρόπο, για μια μόνο φορά.», ώστε να γίνει ανανέωση της θητείας των υπαρχόντων Γραμματέων.

Πρόσφατα στο νομοσχέδιο «Κύρωση Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», με την κατάθεση για ακόμη μια φορά (!) μιας εκπρόθεσμης τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), η οποία εντάχθηκε ως άρθρο 8 του ψηφισθέντος νόμου, καταργούνται οι Γραμματείς των ΑΕΙ με ανάθεση και παράταση θητείας, χωρίς να προβλέπεται ανάθεση των καθηκόντων τους σε κάποιο άλλο όργανο Διοίκησης.

Αυτή η άμεση παύση σχεδόν όλων των Γραμματέων θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα στα ΑΕΙ όλης της χώρας- πόσω δε μάλλον σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο, αφού από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η υποδοχή και οι εγγραφές πολλών νέων φοιτητών.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο δεν καταργείται η οργανική θέση του Γραμματέα, αλλά οι συγκεκριμένοι Γραμματείς. Αυτό σημαίνει ότι το επιχείρημα της μείωσης του δημοσιονομικού κόστους δεν ευσταθεί, αφού αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν ούτως ή άλλως στο μέλλον, εκτός και αν άλλες είναι οι προθέσεις του ΥΠΠΕΘ και θα πρέπει να αναμένουμε μια καινούρια τροπολογία.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Υπάρχει πρόθεση και σχετικός σχεδιασμός από το ΥΠΠΕΘ για τη μετάβαση από το καθεστώς λειτουργίας των ΑΕΙ με Γραμματείς στο καθεστώς διοικητικής λειτουργίας χωρίς Γραμματείς; Ποιος είναι αυτός; Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το κενό που δημιουργείται με την αιφνίδια παύση των Γραμματέων;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ για την έγκριση προκήρυξης νέων θέσεων Γραμματέων των ΑΕΙ; Δε θα έπρεπε να είχε διασφαλισθεί η προκήρυξη των νέων θέσεων πριν την εισαγωγή της εν λόγω διάταξης;

3. Για ποιο λόγο δεν προβλέφθηκε μια μεταβατική περίοδος μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων από τους νέους Γραμματείς των ΑΕΙ;

4. Επειδή λείπει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η αναφορά για την δαπάνη των 1.850.000 ευρώ η οποία θα εξοικονομηθεί και την οποία αναφέρει του ΥΠΠΕΘ στην αιτιολογική έκθεση, σε ποια ακριβώς δεδομένα βασίστηκε η εν λόγω αποτίμηση; Λήφθηκε υπόψη στους υπολογισμούς της δαπάνης το γεγονός ότι πολλοί εκ των Γραμματέων των ΑΕΙ είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι του Δημοσίου που ανέστειλαν την καταβολή της σύνταξής τους;

Παρακαλούνται όπως δοθούν όλα τα σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας

Σχετικά