10 Δεκεμβρίου, 2018

Η συνεχής αύξηση των μετεγγραφών υπονομεύει τα ΑΕΙ

Ερώτηση Γ. Μαυρωτά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης προς όφελος των φοιτητών και όχι προς όφελος εκλογικών σκοπιμοτήτων θέτει με ερώτησή του στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Με αφορμή το γεγονός, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τελικώς πραγματοποιήθηκαν 8.982 μετεγγραφές φοιτητών, δηλαδή 1.408 περισσότερες σε σχέση με το 2017-2018 (σύνολο 7.574), ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον Υπουργό Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, εάν θεωρεί ότι τα ΑΕΙ και ιδίως αυτά, τα οποία βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και γίνονται συνήθως δέκτες των μετεγγραφών, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, επισημαίνει για ακόμη μία φορά, τον παράλληλο κίνδυνο αποψίλωσης των περιφερειακών ΑΕΙ, τα οποία εκτός από μέλη ΔΕΠ χάνουν συνεχώς και φοιτητές.

Στέκεται ιδιαίτερα στα τμήματα και τις σχολές εκείνες που έχουν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς και εργαστηριακούς χώρους, όπως και σε υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς έρχονται σε δυσχερή θέση να διαχειριστούν έναν δυσανάλογο αριθμό φοιτητών σε σχέση με τον αρχικά καθορισμένο, πλέον και του 15%. Στο σημείο αυτό, ο βουλευτής του Ποταμιού υπενθυμίζει στον κ. Γαβρόγλου ότι δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει πως όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, οι διοικήσεις των τμημάτων και των σχολών των ΑΕΙ εκφράζουν συχνά τις αντιδράσεις τους για το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις τους για τον επιθυμητό και πλέον ορθότερο αριθμό των εισακτέων.

Στην ερώτησή του ζητά στοιχεία για τα τμήματα/σχολές. που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών λόγω των μετεγγραφών, και συγκεκριμένα που εδράζονται αυτά και σε τι ύψος διαμορφώνεται ο επιπλέον αριθμός των φοιτητών σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο. Τέλος. ο κ. Μαυρωτάς ζητά ενημέρωση σχετικά με την τύχη της πρότασης του κ. Γαβρόγλου για τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ενός νέου σταθερού νομοθετικού πλαισίου μετεγγραφών, και για ποιον λόγο ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, υπενθυμίζοντας ότι το Ποτάμι πρώτο είχε ανταποκριθεί στο αίτημα με την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων τον περασμένο Μάιο.

Το Ποτάμι θεωρεί ότι η Πολιτεία πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τη δυσμενή οικονομική θέση πολλών οικογενειών και να συμβάλλει στην προσπάθεια να σπουδάσουν οι νέοι μας, προσφέροντας τη δυνατότητα και ορισμένων μετεγγραφών, αφού πρώτα έχει προχωρήσει στην ίδρυση εστιών για τη διαμονή και σίτιση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών. Συγχρόνως, όμως, καθήκον της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει απαρέγκλιτα το υψηλό επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης προς τους φοιτητές, δίχως «εύκολες» λύσεις ή προεκλογικές εκπτώσεις!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ αυξάνουν, επιβαρύνοντας τα κεντρικά και αποψιλώνοντας τα περιφερειακά ΑΕΙ

Την 7η Δεκεμβρίου 2018, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων των μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) μαζί και με τα συνολικά στατιστικά στοιχεία επί όλων των κατηγοριών μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4332/2015 (Α’ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει -ειδικώς μετά το άρθρο 17 του ν.4521/2018 (Α’ 38), και τελευταίως με την παρ.1 του άρθρου 48 του ν.4569/2018 (Α’ 179)- καθώς και με βάση την με αριθμ.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ικανοποιήθηκαν συνολικά 8.982 αιτήσεις επί συνόλου 12.506, σωρευτικά για τις κατηγορίες: Α) Γενική κατηγορία με ποσοτικό περιορισμό (15% επί του αριθμού των εισακτέων), Β) Ειδική κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό, Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής, & Ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία και σε σύγκριση με εκείνα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, υπήρξαν σημαντικά λιγότερες αρχικές αιτήσεις μετεγγραφής με μοριοδοτούμενα κριτήρια (Κατηγορία Α), προφανώς εξαιτίας της πρόσβασης πλέον πολλών υποψηφίων στη νέα Κατηγορία Ε. Ωστόσο αν και σε ποσοστιαία μεγέθη λόγω της αλλαγής αυτής, δεν προσφέρεται κάποια δυνατότητα χρονικής σύγκρισης μεταξύ των κατηγοριών, αθροιστικά σε απόλυτες τιμές έγιναν δεκτές 1.408 αιτήσεις μετεγγραφής περισσότερες για το 2018-2019 (σύνολο 8982), σε σχέση με το 2017-2018 (σύνολο 7574), ήτοι συνολική ποσοστιαία αύξηση κατά 18,6%. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκ των ενστάσεων εγκριθείσες μετεγγραφές καθώς και οι κατηγορίες Β, Γ, Δ & Ε, και ειδικά η τελευταία η οποία αναφέρεται στις μετεγγραφές για αδέρφια προπτυχιακούς φοιτητές σε Α.Ε.Ι. και αφορά μεγάλο αριθμό φοιτητών, έγιναν δεκτές καθ’ υπέρβαση του 15% επί του οριζόμενου αριθμού των εισακτέων.

Εάν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι φέτος σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι εισακτέοι στα Α.Ε.Ι. έχουν αυξηθεί κατά 3.966 θέσεις (ενώ τα περισσότερα τμήματα/σχολές ζητούν διαχρονικά μικρότερο αριθμό εισακτέων), σε συνδυασμό με το ότι οι παραπάνω μετεγγραφές συνήθως αφορούν τμήματα/σχολές σε κεντρικά Α.Ε.Ι. (όπως αυτά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) τότε είναι έτι περαιτέρω εύλογες και δικαιολογημένες οι κατά καιρούς αντιδράσεις αρκετών τμημάτων/σχολών, για τους διογκωμένους-μεγάλους αριθμούς φοιτητών. Μάλιστα τα ζητήματα υποδοχής, διαχείρισης και κατά κύριο λόγο, παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές καθίστανται πιο δύσκολα σε περιπτώσεις τμημάτων/σχολών τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες χωρητικότητας σε αίθουσες και σε υλικοτεχνικές υποδομές για την υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων-ασκήσεων.

Επειδή με βάση το ισχύον πλαίσιο των μετεγγραφών δημιουργούνται, τελικά, προβλήματα υπερσυγκέντρωσης στα τμήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αποψιλώνοντας τα περιφερειακά ιδρύματα.

Και επειδή η Πολιτεία πρέπει να λαμβάνει σαφώς υπόψη τη δυσμενή οικονομική θέση πολλών οικογενειών και να συμβάλλει στην προσπάθεια να σπουδάσουν τα παιδιά τους, προσφέροντας τη δυνατότητα μετεγγραφών, αλλά συγχρόνως πρέπει να σταθμίζει και το γεγονός ότι η παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση είναι απαραίτητο να διατηρείται απαρέγκλιτα σε ένα υψηλό επίπεδο, δίχως «εύκολες» λύσεις ή προεκλογικές εκπτώσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με βάση τους διαμορφωμένους αριθμούς φοιτητών ανά τμήμα/σχολή μετά και την οριστικοποίηση των πάσης φύσεως μετεγγραφών, θεωρείτε ότι ειδικότερα για εκείνα τα τμήματα στα οποία στο πρόγραμμα σπουδών τους, περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις και έχουν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς και εργαστηριακούς χώρους, διασφαλίζεται η πλήρης, απρόσκοπτη και ποιοτική υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους σκοπών προς όφελος των φοιτητών;

2. Ποια είναι τα δέκα (10) τμήματα/σχολές τα οποία δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών αθροιστικά από όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες; Πως διαμορφώνεται το ποσοστό των επιπλέον φοιτούντων σε αυτά τα τμήματα/σχολές ως προς τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων;

3. Ποια η εξέλιξη και ποιες οι ενέργειες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχέση με την με αρ. πρωτ. 1701/23-02-2018 πρόσκληση του κ. Υπουργού για τη διαμόρφωση, με διακομματική συναίνεση ενός νέου σταθερού νομοθετικού πλαισίου για τις μετεγγραφές των φοιτητών; Υπήρξε η απαραίτητη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων προκειμένου να υποβληθεί μια συνθετική εισήγηση με βάση τις προτάσεις των κομμάτων; Σε ποιους λόγους οφείλεται η σχεδόν δέκα μηνών καθυστέρηση, και ποιός ο χρονοπρογραμματισμός συζήτησης και διαμόρφωσης του νέου πλαισίου των μετεγγραφών;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σχετικά