13 Σεπτεμβρίου, 2016

Μήπως τα έχει μπερδέψει ο κ. Κοντονής;

Με τη συνήθη καθυστέρηση το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), απάντησε (;) στην από 13-06-2016 ερώτηση του βουλευτή Αττικής του Ποταμιού Γιώργου Μαυρωτά, σχετικά με τη διαγραφή από το Μητρώο Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. των δειγματοληπτών που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (Δ.Υ.).

Η απάντηση του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία το Σώμα Δειγματοληπτών αντιμετωπίζεται ως επιτροπή (συλλογικό όργανο της Διοίκησης), έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Αθλητισμού για τον καθορισμό της αποζημίωσης των δειγματοληπτών, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το Σώμα Δειγματοληπτών, δεν είναι συλλογικό όργανο.

Στην ίδια απάντηση το ΥΠ.ΠΟ.Α. αναγνωρίζει ότι δεν έχει διενεργηθεί η προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία και τα δεσμευτικό Διεθνές Πρότυπο για τον ‘Ελεγχο και την ‘Ερευνα του WADA, επαναπιστοποίηση των δειγματοληπτών, αποδίδοντας ευθύνες στην προηγούμενη σύνθεση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., μολονότι το Συμβούλιο λειτουργεί με την παρούσα σύνθεση ήδη από 30-07-2015.

Με αφορμή την παρατηρούμενη σύγχυση του ΥΠ.ΠΟ.Α. και την ανεπαρκή απάντηση στην από 13-06-2016 ερώτησή του, ο κ. Μαυρωτάς επανήλθε με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας από το ΥΠ.ΠΟ.Α. να αποφανθεί οριστικά για το καθεστώς του Σώματος Δειγματοληπτών και να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης Δ.Υ. σε αυτό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το καθεστώς του Σώματος Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ».

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/278957/1966/30-08-2016 απάντηση του κ. Υφυπουργού στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6129/417/13-06-2016 ερώτηση και Α.Κ.Ε. με θέμα «Μεταβολές Μητρώου Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ» αντιμετωπίζει το Σώμα Δειγματοληπτών ως επιτροπή – συλλογικό όργανο του ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α’/16-12-2015). Με την εσφαλμένη αυτή επιλογή του, το ΥΠ.ΠΟ.Α. επιχειρεί να αιτιολογήσει τη διαγραφή από το Μητρώο των Δειγματοληπτών που φέρουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου (Δ.Υ.), καθώς βάσει του ανωτέρου νόμου δεν προβλέπεται αμοιβή για τη συμμετοχή Δ.Υ. σε επιτροπές του Δημοσίου και, ως εκ τούτου, η διενέργεια σχετικών δειγματοληψιών από Δ.Υ. θα έπρεπε να πραγματοποιείται αμισθί.

Στοιχειώδης μελέτη της νομοθεσίας περί συλλογικών οργάνων οδηγεί στο συμπέρασμα πως το Σώμα Δειγματοληπτών δεν λειτουργεί όπως οι επιτροπές του δημοσίου, καθώς, χαρακτηριστικά, δεν συνεδριάζει, τα μέλη του δεν διακρίνονται σε τακτικά και αναπληρωματικά, δεν τίθεται ζήτημα απαρτίας του, ούτε βέβαια ορίζονται Πρόεδρος και Γραμματέας αυτού.
Ακόμα όμως και εάν στοιχειοθετείται διαφορετική νομική ερμηνεία, στην υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥ/154824/10872/956/69/12-05-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)» (Φ.Ε.Κ. 259/Υ.Ο.Δ.Δ./24-05-2016) αναφέρεται ρητά πως «Η αποζημίωση Σώματος Δειγματοληπτών, ως μη συλλογικό όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 …». Πώς άλλωστε, αν το Σώμα Δειγματοληπτών θεωρείτο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως συλλογικό όργανο, ο κ. Υφυπουργός θα όριζε από κοινού με τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών την αμοιβή των δειγματοληπτών ανά εντολή ελέγχου σε 110 και 85 ευρώ, για Υπευθύνους και Βοηθούς αντίστοιχα, με την υπ’ αριθ. 2/51793/ΔΕΠ/23-06-2016 Κ.Υ.Α., ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 η αμοιβή ιδιώτη ανά συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 ευρώ;

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τελικά, το Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. θεωρείται από τη Διοίκηση ως επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/278957/1966/30-08-2016 απάντηση κ. Υφυπουργού ή ως μη συλλογικό όργανο κατά την υπ’ αριθ. 2/51793/ΔΕΠ/23-06-2016 Κ.Υ.Α.;

2. Σε περίπτωση που το Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν θεωρείται συλλογικό όργανο (όπως είναι και η άποψή μας), υπάρχει κώλυμα στην ένταξη σε αυτό Δ.Υ. και στη συμμετοχή τους στη διενέργεια δειγματοληψιών με αμοιβή;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε :Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ