13 Ιουνίου, 2016

«Κόφτης» Κοντονή στο Σώμα Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Κοντονή μειώθηκαν από 47 σε 34 οι δειγματολήπτες που διενεργούν τους ελέγχους ντόπινγκ και κατά περίεργη σύμπτωση και οι 13 που αφαιρέθηκαν είναι όλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Ταυτόχρονα προκαλεί ερωτηματικά το αν για τη σύσταση του μητρώου πληρούνται τα κριτήρια επαναπιστοποίησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ (WADA).

Προφανώς η μείωση αυτή δεν έγινε για οικονομικούς λόγους καθότι οι δειγματολήπτες δεν έχουν πάγια αντιμισθία, αλλά αμείβονται ανά δειγματοληψία. Η μείωση όμως του αριθμού τους είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει προβλήματα στον σχεδιασμό των ελέγχων ειδικά σε μια Ολυμπιακή χρονιά με υψηλές απαιτήσεις σε ελέγχους ντόπινγκ.

Το παραπάνω θέμα της συρρίκνωσης του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και των διαδικασιών πιστοποίησης που ακολουθήθηκαν, έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γ. Μαυρωτάς με ερώτηση την οποία κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Μεταβολές Μητρώου Δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ»

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥ/154824/10872/956/69/12-05-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)» (Φ.Ε.Κ. 259/Υ.Ο.Δ.Δ./24-05-2016) ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, το Σώμα αριθμεί μόλις 34 μέλη, 13 λιγότερα από τον αριθμό της προηγούμενης σύνθεσής του, κατά την υπ’ αριθ. 30810/26-09-2014 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)» (Φ.Ε.Κ. 622/Υ.Ο.Δ.Δ./09-10-2014). Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα ιστορικό χαμηλό από θεσπίσεως Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και δημιουργεί προβληματισμό για την ικανότητά του να υλοποιεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ντόπινγκ στο επίπεδο που απαιτεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA) από τους εθνικούς Οργανισμούς.

Από τη συγκριτική μελέτη των Μητρώων Δειγματοληπτών των δύο ανωτέρω Αποφάσεων προκύπτει, ως μόνη μεταβολή, η διαγραφή από τις τάξεις των Δειγματοληπτών όσων φέρουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου (Δ.Υ.). Φαντάζει στατιστικώς απίθανο οι 13 Δ.Υ. να είναι οι μόνοι οι οποίοι απέτυχαν να επαναδιαπιστευτούν σε πιθανή σχετική διαδικασία από πλευράς Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Με δεδομένο μάλιστα ότι στο Μητρώο της από 12-05-2016 Απόφασης περιλαμβάνονται Δειγματολήπτες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια επαναπιστοποίησης του ‘Αρθρου 4 της υπ’ αριθ. 39047/21−8−2009 Απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 1771/Β/25−08−2009), εικάζεται εύλογα ότι δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία ή έχει υλοποιηθεί πλημμελώς. Δημιουργείται, προφανώς, απορία για τη διαγραφή των Δ.Υ. παρά το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 39047/21−8−2009 Απόφαση, την οποία μάλιστα και επικαλείστε στο στοιχείο ιβ των «’Εχοντας υπόψη» της από 12-05-2016 Απόφασής σας, προβλέπει στην παράγραφο 3β του Άρθρου 3 τη δυνατότητα Δ.Υ. να είναι Δειγματολήπτες, με προϋπόθεση φυσικά την κατοχή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του κώδικα Δ.Υ. άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Υπηρεσίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι διαγραφέντες Δειγματολήπτες διαθέτουν σημαντική εμπειρία, ορισμένοι δε εξ αυτών στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, έχοντας μετάσχει στην υλοποίηση ελέγχων ντόπινγκ πέραν του εθνικού πλαισίου, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, σε διεθνείς διοργανώσεις και σε ελέγχους εκτός αγώνων για λογαριασμό διεθνών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι προφανές, ότι η άμεση αντικατάστασή τους είναι πρακτικώς αδύνατη, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί εκπαίδευση νέων Δειγματοληπτών, καθώς, από ετών, δεν υφίσταται το αρμόδιο για την εκπαίδευση, σύμφωνα με το ‘Αρθρο 5 της προαναφερθείσας υπ’ αριθ. 39047/21−8−2009 Απόφασης, Επιστημονικό Τμήμα του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Eπίσης, είναι αμφίβολη η υλοποίηση της προβλεπόμενης από την εν λόγω Aπόφαση αλλά και το δεσμευτικό Διεθνές Πρότυπο για τον ‘Ελεγχο και τις Έρευνες (International Standard for Testing and Investigations) επαναπιστοποίησης των, συμμετεχόντων κατά το ως άνω ‘Αρθρο 5 στην εκπαίδευση, Υπευθύνων Ελέγχου Ντόπινγκ (Υ.Ε.Ν.) εντός της τελευταίας διετίας, και μάλιστα μετά την αναθεώρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code) και των συνοδευτικών αυτού δεσμευτικών Προτύπων.

Επιπροσθέτως, και παρά τη διαβεβαίωσή σας, με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/95118/633/20-05-2016 απάντησή σας στην υπ’ αριθ. 4147/22-03-2016 ερώτησή μας, ότι η Κ.Υ.Α. περί αμοιβής των Δειγματοληπτών βρίσκεται στο στάδιο των τελικών υπογραφών, αυτή δεν έχει εκδοθεί παρά την παρέλευση ακόμα τριών εβδομάδων και ενώ έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί ότι η προηγούμενη σχετική υπ’ αριθ. 2/84755/ΔΕΠ/11-12-2014 Κ.Υ.Α. ίσχυε μέχρι 31-12-2015. Αποτέλεσμα είναι οι Δειγματολήπτες είτε να αμείβονται από ορισμένους φορείς με βάση το καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31-12-2015 είτε να μην αποζημιώνονται, εν αναμονή της νέας Κ.Υ.Α., με δεδομένο ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την αποζημίωσή τους.

Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω αποφάσεις και καθυστερήσεις δυσχεραίνουν το έργο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., το οποίο στην προολυμπιακή περίοδο που διανύουμε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Κατόπιν αυτών:

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο διεγράφησαν από το μητρώο Δειγματοληπτών του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. όλοι οι δειγματολήπτες φέροντες την ιδιότητα του Δ.Υ., παρά το γεγονός ότι η ιδιότητά τους δεν είναι ασύμβατη με αυτή του Δειγματολήπτη;

2. Έχει διενεργηθεί από πλευράς Ε.Σ.ΚΑ.Ν. η προβλεπόμενη επαναπιστοποίηση των Δειγματοληπτών εντός διετίας; Εάν όχι, για ποιους λόγους;

3. Θεωρούν ΥΠ.ΠΟ.Α. και Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ότι ο ιστορικά χαμηλός αριθμός των 34 Δειγματοληπτών είναι επαρκής για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ετησίου προγράμματος ελέγχου ντόπινγκ ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών που αγωνίζονται σε ελληνικές διοργανώσεις αλλά και την ικανότητα ανταπόκρισης του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σε αιτήματα διεθνών και εθνικών οργανισμών του εξωτερικού; Εάν όχι, σκοπεύει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. να προβεί στην υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης νέων Δειγματοληπτών;

4. Σκοπεύει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. να συγκροτήσει κατάλληλο Επιστημονικό Τμήμα, το οποίο να αναλάβει την υλοποίηση της επαναπιστοποίησης των Δειγματοληπτών και την ενδεχόμενη εκπαίδευση νέων;

5. Πότε σκοπεύετε να εκδώσετε το, προβλεπόμενο στο άρθρο 11 του Ν. 4049/2012, Π.Δ. περί Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει έναν πραγματικό Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ σε αντικατάσταση του ανεπαρκούς Ε.Σ.ΚΑ.Ν.;

6. Ποια η πρόοδος στο ζήτημα της, χρονίζουσας από 31-12-2015, έκδοσης της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού της αποζημίωσης του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.;

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 486/11−5−2016 έγγραφο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σχετικά με τη συγκρότηση Σώματος Δειγματοληπτών.

2. Τον αριθμό και το είδος των διενεργηθέντων ελέγχων ανά Δειγματολήπτη:
για τους μεν Υ.Ε.Ν. κατά το έτος που προηγήθηκε της έκδοσης της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥ/154824/10872/956/69/12-05-2016 Απόφασης, για τους δε Βοηθούς Ελέγχου Ντόπινγκ (Β.Ε.Ν.) κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε αυτής.

3. Σε περίπτωση υλοποίησης της διαδικασίας επαναπιστοποίησης τα αποτελέσματα ανά Δειγματολήπτη των, προβλεπομένων στην υπ’ αριθ. 39047/21−8−2009 Απόφαση:
α. Εξέτασης επαναπιστοποίησης
β. Διενέργειας Πρακτικής ‘Ασκησης
γ. Εισήγησης Παρατηρητών Δειγματοληψίας / Αξιολογητών Δειγματοληψίας Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ