9 Μαΐου, 2016

Καθυστερήσεις στην ένταξη έργων πληροφορικής στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Την αδυναμία προκήρυξης προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της πληροφορικής επεσήμανε με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Τα έργα πληροφορικής του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 κωλύονται ελέω Αιρεσιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «συνέδεσε» απολύτως την ένταξη έργων στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του νέου ΕΣΠΑ με την πλήρωση μιας βασικής προϋπόθεσης, ήτοι της «Αιρεσιμότητας», η οποία κατ’ ουσίαν αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο εκάστης ενδιαφερόμενης χώρας για κάθε θεματικό στόχο που θέτει στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμφωνήθηκε μεταξύ των ενωσιακών και εθνικών αρχών τον Σεπτέμβριο 2014 και σχετικώς ετέθη ως momentum πληρώσεώς της το Α’ τρίμηνο του 2015. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός σε ποιο βαθμό εκπλήρωσης βρίσκεται σήμερα η ανωτέρω προϋπόθεση της «Αιρεσιμότητας», πότε αναμένεται να συσταθεί η Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και πότε αναμένεται να εκδοθούν προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων πληροφορικής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Οικονομικών

Θέμα: Καθυστερήσεις στην ένταξη έργων πληροφορικής στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενώ η οικονομική ζωή της χώρας ευρίσκεται δυστυχώς σε «κώμα», η ασκούμενη κυβερνητική πολιτική εξαντλείται, και δη όλως επιτυχώς, στο «όποιος βαριέται να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει». Ακόμα ένα θύμα αυτής της «επιτυχίας» είναι και τα έργα πληροφορικής του νέου ΕΣΠΑ, χρονικής περιόδου 2014-2020, που κωλύονται ελέω αιρεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαική Επιτροπή «συνέδεσε» απολύτως την ένταξη έργων στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες του νέου ΕΣΠΑ με την πλήρωση μιας νέας βασικής προυπόθεσης, ήτοι της «Αιρεσιμότητας». Η εν λόγω προϋπόθεση, η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν ένα στρατηγικό σχέδιο εκάστης ενδιαφερόμενης χώρας για κάθε θεματικό στόχο που θέτει στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, συμφωνήθηκε μεταξύ των ενωσιακών και εθνικών αρχών τον Σεπτέμβριο 2014 και σχετικώς ετέθη ως momentum πληρώσεώς της το Α’ τρίμηνο του 2015. Η «Αιρεσιμότητα 02.1» αφορά ειδικότερα στην ψηφιακή ανάπτυξη και σκοπεί στην ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και στην αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Βασικά κριτήρια εκπλήρωσης είναι ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού πλασίου ψηφιακής ανάπτυξης, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των δράσεων μέσω ανάλυσης SWOT, η ύπαρξη δεικτών για τη μέτρηση των παρεμβάσεων σε τομείς, όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ηλεκτρονική ένταξη, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα και η πρόοδος της ηλεκτρονικής υγείας και τέλος η αξιολόγηση των αναγκών για την ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

Μέχρι σήμερα, όμως, η προϋπόθεση της «Αιρεσιμότητας» για τα έργα πληροφορικής «αγνοείται». Μόλις τον Μάρτιο 2016 στο Digital Economy Forum 2016 και δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού αλλά και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χαρίτση υπήρξε η ρητή δέσμευση για την ολοκλήρωση της «Αιρεσιμότητας 0.2.1» με τη σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων. Βασικές εκκρεμότητες είναι η προτεραιοποίηση παρεμβάσεων ΤΠΕ, η επικαιροποίηση δεικτών αποτελέσματος, η δημιουργία ενός αποδοτικού σχήματος συντονισμού και διακυβέρνησης, και τέλος η απλοποίηση του πλαισίου υλοποίησης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιο βαθμό εκπλήρωσης βρίσκεται σήμερα η ανωτέρω προϋπόθεση της «Αιρεσιμότητας»;

Πότε αναμένεται να συσταθεί η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής;
Θα εκδοθούν προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων πληροφορικής εντός του 2016; Ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών προγραμμάτων;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Σχετικά