22 Μαΐου, 2015

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των δικαιούχων έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με 80% και άνω αναπηρία

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας και Χάρης Θεοχάρης- Β΄ Αθηνών σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των δικαιούχων έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με 80% και άνω αναπηρία.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας και Χάρης Θεοχάρης- Β΄ Αθηνών σχετικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των δικαιούχων έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με 80% και άνω αναπηρία.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4223/13 για τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται έκπτωση που ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου σε φορολογούμενους με 80% και άνω αναπηρία, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Στις περιπτώσεις όμως στις οποίες έχει εκδοθεί δήλωση-πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014 χωρίς να χορηγηθεί αντίστοιχη μείωση, ενώ ο φορολογούμενος τη δικαιούται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013, ο δικαιούχος υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ αίτηση μείωσης του φόρου, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν για την εκκαθάριση και χορήγηση έκπτωσης του φόρου του 2014 και επειδή υπήρξαν λάθη και ελλείψεις στην κεντρική εκκαθάριση οι φορολογούμενοι, που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους στην ιδιαίτερα ευπαθή κατηγορία ατόμων με άνω του 80% αναπηρία, αιτήθηκαν στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ την έκπτωση, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ με αποτέλεσμα να υποστούν ταλαιπωρία παρά το εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαίωμά τους για έκπτωση του φόρου.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή των δικαιούχων έκπτωσης 100% του φόρου λόγω αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 80% τηρουμένων όλων των νομίμων προϋποθέσεων, εν όψει της εκκαθάρισης και χορήγησης εκπτώσεων του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2015.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Ερώτηση προς
1. Τον Υπουργό Οικονομικών
2. Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή των δικαιούχων έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με 80% και άνω αναπηρία.
Στο άρθρο 7 παρ. 2 του νόμου 4223/31-12-2013 «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, αναφέρεται, ότι χορηγείται έκπτωση που ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτη− σίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1231/20-10-2014 «Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα έτους 2014», αναφέρεται, ότι μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθαρίσεων κατά τους μήνες μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2014, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δήλωση-πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014 χωρίς να χορηγηθεί αντίστοιχη μείωση, ενώ ο φορολογούμενος τη δικαιούται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013, ο δικαιούχος υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ, αίτηση μείωσης του φόρου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της ίδιας ΠΟΛ, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω εφαρμόστηκαν για την εκκαθάριση και χορήγηση έκπτωσης του φόρου του 2014 καθώς υπήρξαν λάθη και ελλείψεις στην κεντρική εκκαθάριση, γεγονός που οδήγησε φορολογούμενους που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους στην ιδιαίτερα ευπαθή κατηγορία ατόμων με άνω του 80% αναπηρία να αιτηθούν στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ την έκπτωση, προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις ΔΥΟ, και να υποστούν ταλαιπωρία παρά το εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαίωμά τους για έκπτωση του φόρου. Δεδομένου ότι, όπως έχει αποσαφηνιστεί από την Κυβέρνηση δια στόματος του Πρωθυπουργού, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. θα βεβαιωθεί και θα καταβληθεί κανονικά για το έτος 2015, και επειδή είχε ανακοινωθεί προγραμματισμός του Υπουργείου για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των δικαιούχων της έκπτωσης προς αποφυγή των παραλείψεων που σημειώθηκαν,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Θα έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή των δικαιούχων έκπτωσης 100% του φόρου λόγω αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 80% τηρουμένων όλων των νομίμων προϋποθέσεων εν όψει της εκκαθάρισης και χορήγησης εκπτώσεων του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015;

2. Ποιες είναι συγκεκριμένα οι συναφείς ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί μέχρι σήμερα τα συναρμόδια Υπουργεία;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Χάρης Θεοχάρης - Β΄ Αθήνας

22 Μαΐου 2015

Σχετικά