16 Ιανουαρίου, 2017

Η Κυβέρνηση «παράγει» φόρους και εισφορές, εμποδίζοντας του μηχανικούς να παράξουν

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με ερώτησή τους προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Αχτσιόγλου, οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας), θέτουν προς την Κυβέρνηση τα σημαντικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στη χώρα και ιδίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες μετά τις πρόσφατες και επίσημα αλλαγές στο ασφαλιστικό.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης την οποία είχαν από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και μετά από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό, παρουσία του επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη, αναδεικνύουν την αδυναμία των μηχανικών να ανταπεξέλθουν στις πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία και την καταβολή αυξημένου ΦΠΑ, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα οι βουλευτές του Ποταμιού ζητούν την έγκριση της παράτασης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών για το Β΄ εξάμηνο του 2016 μέχρι τις 31/03/2017, ρωτώντας παράλληλα εάν το Υπουργείο προτίθεται αν φέρει κάποια νέα ρύθμιση διακανονισμού για τις οφειλές οι οποίες έχουν σωρευθεί. Αναδεικνύουν τη μη κανονική λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας καθώς με ευθύνη του Υπουργείου δεν έχει μεταφερθεί όλη η αναλογούσα περιουσία στον νέο φορέα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δοθούν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, ζητώντας ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθεί η πλήρης μεταβίβασή της.

Το Ποτάμι γνωρίζει ότι τόσο σημαντικά ζητήματα για τους Έλληνες μηχανικούς όπως τα παραπάνω, αποτελούν μια ακόμη τροχοπέδη για την άσκηση του επαγγέλματός τους όταν μάλιστα οι συνθήκες της αγοράς είναι αρνητικές και υπάρχει έντονη συρρίκνωση. Η Κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα και να το λύσει και όχι απλά να το μεταφέρει για αργότερα καθώς χρόνος πια δεν υπάρχει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μεταναστεύουν στο εξωτερικό, με κίνδυνο να καταρρεύσει το σύστημα ασφάλισης και να διαρρηχθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Προβλήματα των Ελλήνων μηχανικών με τις ασφαλιστικές εισφορές και με το σύστημα εγγυοδοσίας

Οι Έλληνες μηχανικοί, ιδίως όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα όπως και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα, μαστίζονται εδώ και μια 5ετία από τη σημαντική συρρίκνωση της αγοράς και τον μικρό αριθμό έργων, όπως επίσης και από την πολύ υψηλή φορολογία την οποία έχουν επιβάλλει διαδοχικά όλες οι Κυβερνήσεις των μνημονίων. Πλέον από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έρχονται αντιμέτωποι και με ένα ακόμη εξοντωτικό καθεστώς, αυτό του νέου ασφαλιστικού το οποίο θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναγκάζοντάς τους να πληρώνουν υπέρογκες εισφορές και μετατρέποντας ένα μη ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα απλώς σε ένα ακόμη φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Το νέο ασφαλιστικό πλήττει ιδιαίτερα όλους όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν ένα μέτριο και άνω επίπεδο εισοδήματος, καθώς επίσης και τους μισθωτούς μηχανικούς οι οποίο ταυτόχρονα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, επιβάλλοντας τους εισφορές μέχρι 38% επί των αποδοχών τους με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Ένας μεγάλος και δυστυχώς αυξανόμενος αριθμός μηχανικών ήδη βρίσκεται σε δυσμενή θέση και δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Μάλιστα έχει προκύψει και ένα πρόσφατο ζήτημα καθώς ενώ η προθεσμία πληρωμής των εισφορών του Α΄ εξαμήνου του 2016 προς το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είχε μεταφερθεί από τις 30/06/2016 στις 31/10/2016, ζητήθηκε από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κατά αντιστοιχία η μεταφορά της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών του Β΄ εξαμήνου του 2016 από τις 31/12/2016 στις 31/03/2017. Δυστυχώς ενώ είναι εύλογο ότι μέσα σε ένα τόσο ασφυκτικό πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος και καταβολής Φ.Π.Α, οιοσδήποτε πολίτης δεν μπορεί μέσα σε 2 μόλις μήνες να ξανακαταβάλει τόσο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, το εν λόγω αίτημα ακόμα δεν έχει εγκριθεί από τον νεοσύστατο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.). Η μη λήψη έγκαιρης θετικής γνωμοδότησης-απόφασης έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών να είναι χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και προφανώς να αποκλείονται από το να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς έργων, να αναλαμβάνουν εργασίες και τελικά να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς αφορά τη σύσταση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) το οποίο προβλέπεται να είναι ο καθολικός διάδοχος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όσο αφορά την εγγυοδοσία. Μάλιστα στον ν.4387/2016, άρθρο 88 παρ. 2 αναφέρεται ότι τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η μελέτη ανατέθηκε σε εταιρεία συμβούλων και παραδόθηκε στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και κατόπιν στο Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. καθορίζοντας τη συνολική περιουσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ωστόσο σύμφωνα με τη με Αρ. Πρ.: οικ.61662/3406/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΣ465Θ1Ω-7ΘΨ) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπήρξε μεταβίβαση αρχικά μόνο ενός μέρους της αναλογούσας κινητής περιουσίας, αιτιολογώντας την ενέργεια αυτή εν αναμονή της κατάρτισης και έγκρισης των απολογισμών και ισολογισμών των Τομέων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. των οικονομικών χρήσεων από το 2008 έως και το 2016, οπότε και έπειτα θα υπάρξει νεότερη απόφαση. Η εν λόγω διαμορφωθείσα κατάσταση οδηγεί σε μη κανονική λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας στο οποίο συμμετέχουν δυνητικά 32.000 μηχανικοί. Η ανεπάρκεια διαθέσιμου ποσού προκαλεί δυσκολία έκδοσης εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή των μηχανικών σε διαγωνισμούς ενώ όσοι δεν μπορούν να λάβουν αποκλείονται.

Επειδή οι Έλληνες μηχανικοί αντιπροσωπεύουν έναν από τους παραγωγικούς κλάδους με μεγάλη ιστορική και συνεχή συνεισφορά στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας.

Επειδή είναι ένας ακόμη επιστημονικός κλάδος του οποίου σημαντικός αριθμός μελών είτε έχει μεταναστεύσει φυσικά στο εξωτερικό για αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης είτε έχει «μεταναστεύσει» ως έδρα της επιχείρησής του σε γειτονικές βαλκανικές χώρες για καλύτερες συνθήκες φορολογίας με ότι αυτό σημαίνει για τη χώρα σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και σε κρατικά έσοδα.

Επειδή το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί από το ασφυκτικό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο για τους μηχανικούς οι οποίοι προσφέρουν εργασία και υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών, έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω φθάνοντάς τους στα όρια αντοχής.

Και επειδή οι ίδιοι οι μηχανικοί και οι εκπρόσωποί τους έχουν εγκαίρως προειδοποιήσει την Κυβέρνηση για τον άδικο χαρακτήρα του νέου ασφαλιστικού συστήματος και τον άμεσο κίνδυνο να συγκεντρώσει τελικά λιγότερες εισφορές από τις προσδοκώμενες λόγω του αισθήματος αδικίας και της εξάντλησης της εισφοροδοτικής ικανότητας των ασφαλισμένων.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να εγκρίνετε την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών χωρίς προσαυξήσεις και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της ασφαλιστικής τους ικανότητας και ενημερότητας;

2. Ποιο είναι το ύψος της αναλογούσας κινητής περιουσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. το οποίο προέκυψε σύμφωνα με την οικονομική μελέτη; Πότε θα μεταφερθεί το σύνολο της περιουσίας στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να λειτουργήσει κανονικά και επαρκώς το σύστημα εγγυοδοσίας χωρίς τους μέχρι τώρα συνεπαγόμενους αποκλεισμούς;

3. Προτίθεστε να φέρετε ρύθμιση διακανονισμού ανάλογη των 100 δόσεων για οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από μηχανικούς προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, όπως άλλωστε σας έχει κατατεθεί ως πρόταση από το Ε.Τ.Α.Α;

4. Ποιος αριθμός μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου, δεν μπορεί να καλύψει τις ασφαλιστικές του εισφορές και έχει οφειλές με το τέλος του 2016; Ποια είναι η διακύμανση των στοιχείων αυτών για τα έτη από το 2010 μέχρι το 2016; Ποιο είναι το συνολικό ποσό το οποίο έχει συσσωρευθεί ως οφειλές στο ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας