9 Νοεμβρίου, 2016

Γιατί το ΥΠΠΕΘ καθυστερεί στην επικαιροποίηση των ειδικών κατηγοριών εκπαιδευτικών;

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου, ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, ζητά ενημέρωση σχετικά με την καθυστέρηση στην επικαιροποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ως προς τις ασθένειες/παθήσεις στις οποίες δύνανται να εμπίπτουν εκπαιδευτικοί της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης για την υποβολή αίτησης μετάθεσης.

Προκαλεί εύλογη απορία το γεγονός ότι, παρά τη σχετική γνωμοδότηση/εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας το περασμένο καλοκαίρι, στην πρόσφατη τροποποίηση του Π.Δ. από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε μόλις στις 18-10-2016 (ΦΕΚ 193/Α΄/18-10-2016), στις περιλαμβανόμενες νομοθετικές αλλαγές δεν υπήρχε μέριμνα για μια σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών με σοβαρότατες ασθένειες των ίδιων ή των οικείων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών

Στο Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ.45/Α’/08-03-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», άρθρο 13 «Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης», προσδιορίζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, και συγκεκριμένα στη παράγραφο 1 (γ) γίνεται αναλυτική αναφορά των σοβαρών παθήσεων/ ασθενειών που αφορούν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Είναι κοινώς παραδεκτό πως το συγκεκριμένο άρθρο είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί, καθώς έχουν περάσει 20 χρόνια μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αν και καθυστερημένα, ζήτησε τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) για τον σκοπό αυτό.

Το ΚΕ.Σ.Υ. με τα υπ’αριθμ. ΚΕΣΥ(Β’) οικ. 62977/18-08-2016 και υπ’αριθμ. ΚΕΣΥ(Β’) οικ.62976/18-08-2016 έγγραφα προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, διαβίβασε την υπ’αριθμ. 4 Απόφαση γνωμοδότησης της 256ης/24-06-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. και την υπ’αριθμ. 12 Απόφαση της 257ης/22-07-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. αντίστοιχα, για την Τροποποίηση διατάξεων του αρ.13 του Π.Δ.50/1996.

Η αποδοχή των εν λόγω αποφάσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η συμπερίληψή του περιεχομένου τους σε νομοθετική ρύθμιση (καθώς αφορά τροποποίηση Π.Δ.), θα έδινε λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα για μια μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι αδυνατούν να πάρουν μετάθεση λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας των ίδιων ή των οικείων τους.

Έκπληξη όμως προκάλεσε το γεγονός ότι στην πρόσφατη τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 193/Α΄/18-10-2016), οι νομοθετικές αλλαγές αφορούσαν αποκλειστικά τις κατηγορίες των σχολικών μονάδων και τον υπολογισμό των μορίων για τις μεταθέσεις, παρά την προ διμήνου γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. που αποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του ΥΠ.Π.ΕΘ.

Βάσει των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο ενώ είχε αρχικά ζητηθεί από το ΚΕ.Σ.Υ. η γνωμοδότηση για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, οι αλλαγές αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη τροποποίηση της 18ης Οκτωβρίου;

2. Με ποια διαδικασία εξετάζονται τα αιτήματα μεταθέσεων των εκπαιδευτικών που οι παθήσεις των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους δεν περιλαμβάνονται σε αυτές του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996; Με βάση ποιο γνώμονα γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται αυτές οι αιτήσεις και ποιοι συντελεστές βαρύτητας εφαρμόζονται;

3. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που αφορούν στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών και να αρθούν οι κοινωνικές αδικίες σε βάρος των ατόμων με αναπηρία;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής