11 Οκτωβρίου, 2016

Γιατί δε συμμετείχε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδικασία χορήγησης τηλεοπτικών αδειών;

Στη μη συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου των φακέλων για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Επικρατείας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται και ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο, που εξομοιώνεται με το Δημόσιο. Για το λόγο αυτό, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, εάν έχει αποσταλεί ο σχετικός φάκελος της δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εάν όχι, για ποιο λόγο δε θεωρήθηκε απαραίτητη η συγκεκριμένη διαδικασία χάριν προασπίσεως του δημόσιου συμφέροντος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Επικρατείας

Θέμα: Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός από τη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου των φακέλων για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών;

Η άρτι διεξαχθείσα δημοπρασία για τις τέσσερεις (4) άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α’ 133/29.10.2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, αφορά σε παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, δημοσίου αγαθού, άλλως σε παραχώρηση δημοσίας υπηρεσίας εν ευρεία έννοια - ως τούτο σαφώς επισημαίνεται στην οικεία υπ’ αριθμ. 1/2016 προκήρυξη και δη στο Κεφάλαιο 9 υπό τον τίτλο «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ».

Περαιτέρω, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 περ. β’ ρητώς προβλέπεται ότι στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγεται, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. Η ως άνω συνταγματικώς ανατεθείσα αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου «συγκεκριμενοποιείται» με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52 28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ιδίως με τις οικείες διατάξεις των άρθρων 35 επ. αφορώσες το ειδικότερο πλαίσιο και τις επί μέρους προϋποθέ­σεις άσκησης της εν λόγω «ελεγκτικής» αρμοδιότητας.

Δεδομένων των προεκτεθέντων και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η επίμαχη διαδικασία αδειοδότησης πλέον του κρίσιμου χαρακτηριστικού της «μεγάλης οικονομικής αξίας» εμφανίζει, ευλόγως, και στοιχεία έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Εάν έχει αποσταλεί ο σχετικός φάκελος της δημοπρασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο προ της καταρτίσεως των συμβάσεων χορήγησης των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition);

2. Εάν όχι, για ποιόν λόγο κρίθηκε μη σκόπιμη η αποστολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο; Φρονείτε ότι δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο -και δη από το Ζ κλιμάκιο αυτού- η διενεργηθείσα διαδικασία χάριν προασπίσεως του δημοσίου συμφέροντος;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας